Header Reklam

Yazımı Termodinamik'te Yayınlatmak İstiyorum

05 Nisan 2004 Dergi: Nisan-2004
Yazımı Termodinamik'te Yayınlatmak İstiyorum

Okurlarımızın dergimizde yayınlatmak istedikleri çalışmaları ve görüşleri ile ilgili olarakaşağıdaki formatı izlemeleri, bilimsel bütünlük açısından yararlıdır. Ayrıca; yazılar, dergimizin posta adresine gönderilebileceği gibi, elektronik yolun kullanılması, yayın sürecini hızlandıracaktır.

Termodinamik’te yayınlanacak yazılar ‘Bilimsel’, ‘Teknik Yazı’ ve ‘Görüş’ türlerinden herhangi birinde olabilir.

Gönderilen yazıların, daha önce yurtiçi veya yurtdışı hiç bir yerde yayınlanmamış olmaları gerekir.

Gönderilen yazıların yukarıda belirtilen türlerden hangisine gireceği yazarı tarafından belirtilmelidir. Ancak, hakemlerin görüşü doğrultusunda, editörün yazı türünü değiştirme hakkı saklıdır.

Dergide hakemler tarafından incelenmiş yazılar, onaylandıktan sonra yayınlanır. Hakemlerin görüşleri doğrultusunda, varsa düzeltmeler editör tarafından yazarlara bildirilir. Bu yazılar; düzeltmeler yazarlarınca yapıldıktan sonra, yayınlanabilir.

Termodinamik’te yayınlanması istenen yazılarla ilgili her türlü yazışma, derginin yönetim yerine ait posta ve elektronik posta adresi üzerinden yapılmalıdır.

Yazılar A4 kağıdının bir yüzüne 1.5 satır aralığı ile tek sütuna yazılmalıdır. Elektronik ortamda gönderilen yazılar da bu formata uygun olmalıdır.

Yazının başlığı, yazarların adları, elektronik pos ta adresleri yazının başlığın da yer almalı dır.

Yazının başlığını, 100’er kelimeyi geçmeyecek Türkçe ‘Özet’ ve İngilizce ‘Abstract’ bölümleri, italik fontla yazılmış şekilde izlemelidir.

Özet’ten sonra en az üç, en fazla beş adet ‘Anahtar Keli e’; Abst act’tan sonra ise aynı sayı a ‘Key words’ eklennmelidir.

Bilimsel ve Teknik yazılarda, mutlaka Giriş ve Sonuç bölümleri bulunmalıdır.

Yazı içinde atıfta bulunulan kaynaklar metin içerisinde geçiş sırasına göre Kaynaklar başlığı altında verilmelidir.

Yazı içinde kaynağa değinme [1] şeklinde olmalıdır.

Kaynak şöyle verilmelidir:

Kaynak kitap ise: Hsu Tai-Ran, MEMS and Micro systems Design and Manufacture, New York, McGraw Hill, 2002, ch.5, 186-188.

Kaynak dergi makalesi ise: S. Kandlikar and W. Grande, “Evaluation of Micro channel Flow Passages-Thermohydraulic Performance and Fabrication Technology”, Heat Transfer Engine ering, 24 (1), pp. 3-17, 2003.

Kaynak konferans bildirisi ise:

S. S. Mehendale, A. M. Jacobi and R. K. Shah, “Heat Exchangers at Micro- and Me so-Scales,” in Compact Heat Exchangers and Enhancement Technology for the Process Industries, ed. R.K. Shah, Begell House, New York 1999, pp. 55-74.

Kaynak özel bir görüşme ise: A. M. Jacobi, Özel Görüşme, Ekim 2000.

Kaynak bir web sayfası ise: www.fluent.com, Ekim 2003’te erişildi.

Ana başlıklar bold ve büyük harfle yazılmalı ve numaralandırılmalıdır.

Tablo ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmelidir. Başlıklar; tabloların üzerinde, şekillerin ise altlarında yer almalıdır.

Yazıların tamamında SI birim sistemi kullanılmalıdır.

Ondalık kesir ler nokta ile (10.3 gibi), basamaklar ise virgülle (100,000 gibi) gösterilmelidir.

Denklemler numaralandırılmalı ve (1) şeklinde satırın sağ tarafında gösterilmelidir.

Yazıların sonunda yazarların kısa birer özgeçmişleri olmalıdır. Slider Altına