Header Reklam

Yıldız Teknik Üniversitesi Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı

05 Ekim 1992 Dergi: Ekim-1992

Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalımızca yürütülen Isı-Proses Opsiyonunun Makina Mühendisliğindeki Yeri:

Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı 1982 yılında 2547 sayılı kanun ile İDMMA Akademisi'nin Yıldız Üniversitesi'ne dönüşmesi sonucu Makina Fakültesi'nin Termodinamik, Isı Tekniği ve Akışkanlar Mekaniği Kürsülerinin birleşmesiyle kurulmuştur.

Bu Anabilim Dalı 1974 yılında Termodinamik Kürsüsünün yönetiminde Prof. Mehmet Çakır'ın önderliğinde kurulan Isı-proses Dalının da yürütücülüğünü yapmaktadır. Bu dal programı Berlin Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi "Verfah-rensteehnik" Dalı programı örnek olarak yapılmış olup, Lisans seviyesinde 3. ve 4. sınıflarda 70'er, lisansüstü'nde ise 1. ve 2. sınıflarda 15'er öğrenci bulunmaktadır. Bu dal mühendislik katkısının yoğun olduğu teorik çalışmalara dayanan uygulamalarda çalışacak mühendis yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Proses ve Isı tekniği her defasında yeni ve birbirinden farklı şartlara bağlı projelendirme çalışmalarını gerektirdiğinden, yoğun eleman ihtiyacının olduğu sahalara hitap etmektedir.Mezunları-mız, Otomotif sanayinde ve benzeri Tekstil, deri, yağ ve gıda Proses sanayilerinde çalışmalarını sağlayacak bilgi birikimi ile mezun olmaktadır. Lisans seviyesinde her öğrenci en az sekiz yıliçi projesi yapmaktadır. Günde en az onaltı saat çalışan öğrencimiz Isıtma Havalandırma, Soğutma, Klima, Buhar kazanları veya cihaz tekniği, Gaz donanımları, hidrolik sistemler, proses tekniği, ısı değiştirgeçleri ve Akışkanlar mekaniği sahalarında proje yapmakta ve bunun sonucu çok yönlü olarak sanayide çalışabilmekte ve kolayca çalıştıkları müesseselere adapte olabilmektedir. En büyük sorunumuz olan Yabancı Dil problemi de büyük oranda çözüldüğünden, sanayide başarısız mezunumuz çok az olmakta ve hatta kısa süre sonra kendilerini yeterli değerlendirilmemiş sayarak kendi özel iş yerlerini kurmaktadırlar.Isı proses Dalı Batı Almanya Teknik Üniversitelerinde 1960 yıllarında Makina Fakültelerinde açıldığında öğrencilerin %5'ine hitapederken. bu oran 70'li yıllarda %35-40'a çıkmıştır. Bugün mezunları aranan bir Mühendislik Dalı olmuştur. Aynı gaye ile kurulan bu dal mezunlarının Proses Sanayi kollarında Makina Mühendisi olarak uygun eğitimi aldıkları ve bu nedenle Tesis planlanması ve projelendirilmesinde enerji tasarrufunda, tesisin işletmesinde başarılı çalışmalar yapabilecekleri kanısındayım.

TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ ANABİLİM DALI

A- Öğretim Üyesi sayısı : 2 Profesör, 2 Doçent, 4 Yardımcı Doçent Doktor, 2 öğretim Görevlisi Doktor, 1 Öğretim Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 14'tür. 2 Profesör, 1 Doçent, 1 Öğretim Görevlisi saat başı ücretle ders veriyor.

B- Lisans Dersleri : Termodinamik, Teknik Termodinamik, Isı İletimi, Akışkanlar Mekaniği 1, Akışkanlar Mekaniği 2, Otomatik Kontrol-1, 2, İleri Termodinamik, Ölçü Tekniği, Genel Proses Tekniği, Tesis Planla-ma,Proses Planlama, Soğutma Tekniği, Klima-1,2, Isıtma Havalandırma-1,2, Buhar Kazanları, Laboratuar ve Özel Laboratuar'dır.

C- Lisans Yıl içi Proje Konuları

 (Sahalar): Termodinamik, Soğutma Tekniği, Isı İletimi, Akışkanlar Mekaniği, Buhar Kazanları, Termik Proses Tekniği, Klima, Isıtma Havalandırma, Proses Tekniği ve Gaz Tesisatı.

D- Lisans Bitirme Proje Konuları (Sahaları): Yukardaki konuların endüstrideki uygulamalarının incele-nip.yeni projelendirilmelerin, teknik ve ekonomik analizlerin yapılmasıdır.

E- Yüksek Lisans Dersleri : İleri Akışkanlar Mekaniği, İki Fazlı Akımlar.Güneş Enerjisi,Kütle Transferi, Termodinamikte Özel Konular, Otomatik Kontrol-1,2, İleri Isı Tranferi. Sınır Tabaka, Endüstriyel Klima-1,2, Çevre Temizleme Sistemleri, Reology, Proses Tekniği-1, Aşırı Soğutma,Pnömatik ve Hidrolik Nakil'dir.

F- Yüksek Lisans Tezleri : Araştırma ve ağırlıkla uygulamaya yönelik

15 yıldan beri yaklaşık 225 adet Yüksek Lisans tezi yapılmıştır. Bu tezlerin önemli bir kısmı Sanayii'den gelen sorunların çözümü ile ilgilidir.

G- Doktora Dersleri: Kurutma Tekniği, Proses Tekniği-2,Kondüksiyon,Proses Ölçü Tekniğinde Özel Konular, Radyasyonda Özel Konular'dır.

H- Doktora Tezleri:

 

1974 yılından beri çeşitli konularda 30 adet doktora tezi yapılmış olup, halen 12 doktora çalışması devam etmektedir.

 

Prof.Dr.Doğan ÖZGÜR