Header Reklam
Header Reklam

Prof. Saraçoğlu : 'Geliniz elbirliği ile ve ortak katkılarınızla, ulusal nitelikte ve uluslararası işbirliğine açık bir kuruluşun yakın bir gelecekte yaşam bulmasını sağlayalım

05 Ağustos 1993 Dergi: Ağustos-1993
Prof. Saraçoğlu : 'Geliniz elbirliği ile ve ortak katkılarınızla, ulusal nitelikte ve uluslararası işbirliğine açık bir kuruluşun yakın bir gelecekte yaşam bulmasını sağlayalım

ÖZKOL: Sayın Hocam, bildiğiniz gibi dergimizin geçen sayısında rahmetli Sunguroğlu'nun bir bilimsel makalesi yayımlandı. Bu sayımızda ve gelecek sayımızda da rahmetli Sunguroğlu'nun iki değerli araştırması yer alıyor. Sektörümüzün duayeni olarak tanımlanan rahmetliyi yakından tanımış bir kişi olarak kendisinin sizce en çarpıcı özelliklerini bize anlatır mısınız?

SARAÇOĞLU: Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derrneği'nde Genel Sekreterlik görevini yüklendiğim 1990 yılı başından bu yana başkanımız sayın Y.Müh. Sabahattin Ş.Sunguroğlu ile birlikte çalıştım. Bu dönemde kendisinin üstün düzeydeki kişiliğine yakından tanık oldum. Sayın başkanımız olumlu bir biçimde, insani yaklaşımları ile gönüllerde taht kurmasını bilmiş ve çok köklü meslek bilgisi ve bilinçli kazanılmış kalıcı deneyimleri, bunlara eklenen yurt sevgisinin yol gösterici güdümü ile verdiğig isabetli kararlarla mesleğin zirvesine çıkmayı başarmış, dürüst ve onurlu insanlar arasında yer almıştır. Bu tırmanış sürecinde zaman zaman engeller, düş kırıklıkları ile karşılaşmadı denemez. Bunun nedenini, ortamın dürüstlük, vefa ve onur gibi hasletlerden yoksun oluşuna yormaktayım. Ancak, sayın başkanımız engin hoşgörüsü ve üstün meziyetleri ile her zaman engelleri aşıp zorluklan yenmesini bilmiştir.

ÖZKOL : Sn. Hocam; bildiğiniz gibi dergimizin geçen sayısında rahmetli Sunguroğlu'nun bir bilimsel makalesi yayımlandı. Bu sayımızda ve gelecek sayımızda da rahmetli Sunguroğlu'nun iki değerli araştırması yeralıyor. Sektörümüzün 'duayeni' olarak tanımlanan rahmetliyi yakından tanımış bir kişi olarak kendisinin sizce en çarpıcı özelliklerini bize anlatır mısınız?

SARAÇOĞLU : Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği'nde genel sekterlik görevini yüklendiğim 1990 yılı başından bu yana başkanımız sayın Y. Müh. Sabahattin Ş. Sunguroğlu ile birlikte çalıştım. Bu dönemde kendisinin üstün düzeydeki kişiliğine yakından tanık oldum.

ÖZKOL : Sn. Hocam; dergimizin geçmiş sayılarında da belirtildiği gibi Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği ile Türk Standartlar Enstitüsü arasındaki 'Çerçeve Protokolü' yürürlüğe girmiş bulunuyor. Bu 'Protokol' kapsamında şu anda yürütülen çalışmalar konusunda bizi aydınlatır mısınız?

SARAÇOĞLU : Derneğimiz, Türk Standartları Enstitüsü ile Ortak işbirliğine ilişkin olmak üzere 05.09.1991 günü bir çerçeve anlaşmasını ve bu çerçeve anlaşmasına dayalı biri uygulama ve biri de kapsam genişletilmesi ile ilgili 2 ek protokolü daha yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır. Bu anlaşmalarla TSE Derneğimize sektörümüzle ilgili konuları içeren alanda teknik denetleme, gözetme ve danışmanlık   görevlerini devretmiş bulunmaktadır. Bu görev çok uyumlu bir düzen içinde şimdiye dek sürdürülegelinmektedir. Bu görevin tarihinden başlamış ve 1. dönem olarak adlandırdığımız bu dönem, hazırlık ve uyum dönemini içermektedir. Bu çalışma sürecinde, TSE uzmanlığının yönetiminde ve yönlendirmesi ve Derneğimiz uzmanlarının katılımı ile 20 hizmet birimi sonuçlandırılmıştır.  Yukarıda belirtilen tarihler arasında ortak yürütülen hizmet ve organizasyondan memnun olmalı ki TSE bu kez Derneğimizin doğrudan sorumluluğunda 2. dönem çalışmalarını başlatmıştır. Bu dönemde 22 hizmet birimi sonuçlandırılmıştır. Bu hizmet dönemi 1993 yılı başından itibaren sona ermiş ve bu tarihten başlayan yeni bir dönem, 3. dönem başlatılmış bulunmaktadır.
1. Dönemin içerdiği uygulamalar süresince yönetsel, teknik ve parasal sorumluluğu TSE doğrudan yüklenmiştir,
2. Dönem hizmet kapsamındaki yönetsel ve teknik sorumluluk Demeğimizde olmasına karşın hizmetin gerektirdiği ödemeler TSE tarafına yapılmıştır. 1993 yılı başından bu yana, hizmete ilişkin yeni bir ödeme yöntemi başlatılmıştır.
3. Dönem olarak gamlandırdığımız bu hizmet döneminde Derneğimiz verilen hizmetin parasal karşılığını tahsil etmektedir. 3.Dönem uygulamalar halen sürdürülmektedir. Bu dönem hizmet birimlerinin yoğunluğunun artması nedeniyle üstesinden gelinmesi güçleşmekte yeni bir yapılaşmaya gidilme¬si kaçınılmaz düzeye gelinilmiştir.

ÖZKOL : Sn. Hocam; Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği'ne dergimizin sayfalarını düzenli ve sürekli olarak açmış bulunuyoruz. Bu konuda dernek yöneliminizin ve sizin değerlendirmenizi alabilir miyiz?
 
SARAÇOĞLU : Sayın Özkol, bu kadirşinas davranışınızla Derneğimize uygulama olanağı sağladığınız için önce şahsım adına size teşekkür etmek isterim.
Önerinizin Yönetim Kurulu gündeminde konuşulması sırasında Kurul üyeleri konuya tek tek ilgi gösterdiler. Öneriniz memnuniyetle benimsenerek uygulamalarda başarılı olunması temennisi dile getirildi.

ÖZKOL : Sn. Hocam, bugün kamuoyunda hararetli bir tartışma sürecinin belirleyicisi olan Türk Kazan Sanayiinin günümüzdeki durumunu; bu sanayi sektörünün sorunları, teknoloji düzeyi ve gelecekteki potansiyeli açısından değerlendirmenizi rica edebilir miyiz?

SARAÇOĞLU : Isı üreticisi anlamında Türk Kazan Sanayii sektörünün teknolojik düzeyine açıklık getirilmesi hiç kuşkusuz yararlı olacaktır. Sektörümüz genelinde, eksiklerimizin bulunmasına karşın, gerek iç ve gerekse dış pazarlarda ürünlerini başarı ile kabul ettirmiş olan üyelerimizin varlığı ile övünç duymaktayız. Ancak bu gerçeğe rağmen ne yazık ki kamuoyu yanlış ve yanıltıcı reklamlarla olumsuz etkilenmek istenmektedir. Derneğimiz gerekli gördüğünde teknolojik doğruların dışına çıkan bu gibi dayanaktan yoksun yönlendirme girişimlerine karşı çıkacaktır. Kamuyu bilinçlendirme görevini üstlenecektir. Bu zor görevi sonuna kadar ne pahasına olursa olsun sürdürecektir. Kamu belleğinde yerleşmiş olan yabancı mala olan tutkuyu silip atmak ve yerli üretime güvenceyi yerleştirmenin tek çıkış yolu, batıda olduğu gibi her türlü kuşkudan uzak bağımsız ve yansız bir kurumlaşma ile sağlamaktır. Buradan, Termodinamik Dergisi'nin satırları aracılığı ile ilgililere seslenmek istiyorum. Böyle bir yapılaşmanın yararına inanıyorsanız, geliniz el birliği ile ve ortak katkılarınızla, ulusal nitelikte ve uluslararası işbirliğine açık bir kuruluşun yakın bir gelecekte yaşam bulmasını sağlayalım. Böyle bir yapılaşmanın ön hazırlıkları yapılmıştır.

ÖZKOL : Sn. Hocam; dergimiz aracılığı ile sektörümüze ve okuyucularımıza vermek istediğiniz bir mesaj varsa; bu mesajı alabilir miyiz?

SARAÇOĞLU : Derginiz aracılığı ile sektöre ve okurlara duyuruda bulunma olanağını sağlamış olmanızdan dolayı önce size ve derginin yayımlanmasında emeği geçenlere bu satırlarda şahsım adına teşekkü mek istiyorum. Yapmak istediğim duyuruyu sektörümüz özelinde sınırlandırmak istemiyorum. Bu duyurumu genelleştirmek suretiyle yaygınlaştırmak istiyorum. Buna da izin vereceğinize inanarak duyuruma geçiyorum. Sayın sanayiciler, sanayi kuruluşları, tüccarlar ve ticari kuruluşlar ve sayın meslektaşlarım; siyasal ve parasal gücünüze güvenerek reklam, ilan ve başka yollardan topluma yanlış, yanıltıcı ve aldatıcı bilgi iletmeye kalkışmayınız. Bilirsiniz Bumerang vurulması hedeflenen yere ulaşmadan geri döner ve sizi yaralayabilir. Sakın ola ki toplumu kör ve sersem sanmayın. Bu tekerlememizi hukuksal dile çevirdiğimizde: haksız rekabet olgusuna yol açabilecek davranışlardan kesinkes arınınız ve bu olguyu neye mal olursa olsun dışlayınız. Sanırım, bu son sorunuza yanıt vermekle görevimiz burada sona ermiştir. Ancak, konular ve sorunlara ilgim sürecektir. Ayrıca buradaki görüşlerin kendi kişisel görüşlerim olduğunu da, altını çizerek belirtmek istiyorum. Tekrar teşekkürler.