Header Reklam
Header Reklam

KALİTE GÜVENCESİ HAKKINDA NE BİLİYORSUNUZ?

05 Mart 1999 Dergi: Mart-1999
KALİTE GÜVENCESİ HAKKINDA NE BİLİYORSUNUZ?

Termodinamik: NMT'yi biraz tanıtabilir misiniz?

NMT: NMT danışmanlık ve eğitim merkezi, kişilere ve işletmelere sürekli gelişim ve yenileme yeteneği sağlayacak, kişisel ve organizasyonel gelişim üzerine odaklanmış bir yönetim danışmanlığı şirketidir. Bünyesinde üç ayrı hizmet grubu ile; insan kaynakları, yönetim danışmanlığı ve eğitim müşterilere hizmet vermektedir.

Termodinamik: Kalite güvencesi ve önemi nedir?

NMT: Temelde kalite güvencesi iki unsurdan oluşmaktadır. İlki müşteriye yalnız şartnamesine veya kendisine verilen teklife uygun ürün ya da hizmeti ulaştırmak, ikincisi ise; sipariş şartlarının önceden hesaplanmamış ek maliyetler oluşmadan sağlanmasını garanti altına almaktır.

Termodinamik: Bu koşulların uygulanması hangi yöntemlerle denetlenir?

NMT: Bu koşulların ne derece uygu-landığnı belirlemek için ürüne teknik açıdan kalite muayeneleri yapılır, müşteri şikayetleri ele alınır, firmanın üretim tesislerinin teknik yeterliliğin gösteren bakım raporları ve ticari açıdan kalite seviyesinin korunması ve yükseltilmesi için yapılan harcamalar incelenir, organizasyonel açıdan da iç ve dış kalite denetimleri kontrol edilerek denetlenir.

Termodinamik: Firmanın kalite politikası nasıl belirlenir?

NMT: Kalite güvencesi günümüzde bir işletmenin tümünü kapsayan bir hedef olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple, çağdaş bir işletmenin kalite politikası da, finans ya da personel politikasında olduğu gibi; üst yönetimce saptanmalı ve saptanmış olan bu kalite politikasında gerçekleştirilmesi amacıyla ürün veya hizmetin geçtiği tüm aşamalar için prosedürler, (iş akış organizasyonları vb.) genel çalışma esasları oluşturulmalıdır. Gerek saptanan kalite politikasının, gerekse oluşturulan çalışma esaslarının işletme içerisinde geçerli kılınması, bunların çalışanlara tanıtılması, aktarılması, bu konuda yoğun eğitim programları düzenlenmesiyle ve hatta konunun tartışmaya açılarak çalışanlarında fikrinin alınması ancak katılımların sağlanması ile mümkündür. Örneğin: Ernamaş firması ile yaptığımız çalışmanın başında, bir önceki danışmanlık firmasının bıraktığı izlenimden dolayı herkes bu konuda kararsızdı. Yönetim, çalışanların bu işi yürüte-meyeceklerini düşünmüşlerdi. Gerçektende NMT olarak yaptığımız ilk toplantıda, çalışanların yaklaşımı oldukça ümitsizd. Toplantılara ve eğitimlere nerede ise zorla katılıyorlardı, aradan geçen zamanla her geçen gün toplantılara daha çok kişi katıldı ve çözüm önerileri getirilmeye başlandı. Toplantı bitmesine rağmen insanlar toplantı odasını terk etmemeye öneriler üzerinde tartışmaya başladılar. Bu nedenle kalite güvencesinin sağlanmasında firmanın her çalışanının bilgisi çok önemlidir; bu bilgilendirme de ancak katılımla gerçekleşir. Fakat kalitede sistem yaklaşımının, üst kademelerden başlayarak ters yönde bir gelişime göre çok daha e kin olduğu tecrübelerle görülmüştü Bu nedenle kalite güvencesinin bir yönetim sorumluluğu olduğu açıktar ve etkinliği her kademeden çalışanların konuyu benimsemeleri ve aktif katılımlarıyla artar.

Termodinamik: Sizce kalite sistemine ilişkin en belirgin talepler nelerdir? NMT: Söz konusu kalite güvencesi standartları örneğin; TS İSO 90001, AOAP-1 gibi farklı ifadeler içermelerine rağmen, temelde aynı hususları içermektedirler. Bunları şu şekilde maddeleyebiliriz.

Organizasyon: iş akışlarının, görev ve sorumlulukların açık ve net olarak belirlenmesi.

Tasarım, geliştirme: Bilgi akışının belirlenmesi, tasarım geliştirme planlarının güncelleştirilmesi. Satın alma: Kalite taleplerinin somut verilerle belirlenmesi, teslimatçı firmaların değerlendirilmesi, bu değerlendirmelerin belli kriterler dahilinde yenilenmesi ve satın alınan mal ve hizmetlerin sipariş taleplerine uygunluğunun kontrolünün yapılması. Dokümantasyon: Ürün veya hizmetin kalitesini doğrudan etkileyebilecek işlemlerin kontrol edilmiş, geçerli dokümanlarla gerçekleştirilmesi, bu dokümanların hazırlanması, kontrolü, onay, dağıtım ve değiştirilmesine ilişkin düzenlenmenin yapılması.

Üretimin  denetlenmesi:   imalat  ve yene adımlarının sırasının belirlanmesi, kalite muayenelerinin güvenilirliği, proses parametrelerinin ve muayene sonuçlarının kaydedilmesi ve saklanmasına ilişkin düzenlemenin yapılması.            ;

Hatalar:    Hataların saptanması, = değerlendirilmesi ve giderilmesi ne  ilişkin  düzenleme,  hataların ,; sınıflandırılması,  sistematik hataların sebeplerinin incelenmesi, dahili kalite denetimlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesidir. Tüm bu maddeler her türlü kalite güvence sisteminin temelini oluşturmaktadır.

Termodinamik: Yaptığınız çalışmaları bize örneklerle açıklayabilir misiniz?

NMT: Örneğin Ernamaş firmasını ele ^klım. NMT, Ernamaş ile çalışmaya ^rşlamadan önce çeşitli araştırmalarla, şirketin bu yöndeki ihtiyaçlarını saptadı. Bu firmada kalite güvence programını yerleştirebilmek üzere or-ganizasyonel yapılanma, sistemlerde ve süreçlerle yapılması gerekenler planlandı. Firma kültürüne uygun bir kalite sistemi yerleştirmek üzere ve bunun devamlılığını sağlamak üzere; kuruluşun kültürü, değerleri ve pazar gereksinimleri ile uyumlu bir kalite yaklaşımı benimsendi. Belirlenen bu çalışmaları yerine getirebilmek ve firmayı tanıyabilmek amacıyla Emamaş'ın kuvvetli ve zayıf yanları ve şirketi etkileyen güçler incelendi. Şirketteki herkesin şirket değerleri ile pazar taleplerini anlaması, böylece tüm çalışanların öncelikler konusunda hem fikir olması sağlandı. Birçok kalite programının başarısız olmasının en önemli nedeni;, yalnızca süreçler, prosedürler ya da standart maddelerinin asgari düzeyde uygulanabilmesi gibi yüzeysel konularda değişiklikler yapmaya çalışıp, insanların ne şekilde davranacağını belirleyen temel değerleri gözardı etmesinden kaynaklanır.

Termodinamik: Ernamaş ta bu şartları yerine getirmek amacı ile ne tür çalışmalara başladınız?

NMT: Ernamaş'ta değişimi başarabilmek amacıyla öncelikle her bölümden çeşitli kademelerden uzman ve yöneticilerin  katılımıyla  bir proje grubu oluşturuldu. Bu grup Ernamaş'ın mevcut sistemini ayrıntılarıyla inceledi. Proje grubunun yanı sıra en alt kademe çalışanlara yürütülecek faaliyetler hakkında bilgi verildi ve öneriler istendi. Alt kademe yöneticilere de proje ile ilgili direkt görevler verildi.

 

Termodinamik: Değişime uğrayan önemli unsurlardan organizasyonel yapılanma ile ilgili ne tür gelişmeler yaşandı^

NMT: Ernamaş örgüt yapısının firmanın faaliyetlerine ve stratejilerine uygun hale getirilmesi sağlandı. Resmi ve gayri resmi organizasyonel yapılar belirlendi, bu araştırmalardan yararlanarak uygun örgütsel yapı tasarlandı. Bu çalışmalar; temel örgüt yapısının belirlenmesi, ayrıntılı örgüt yapısının kurulması ve örgütsel yapıyı tamamlayacak bütün yönetim sistemlerinin tamamlanması aşamalarından oluştu.

Termodinamik:  Kalite ile üretimin ilişkisi nasıl olmalıdır?

NMT: Ham maddelerin ve malzemelerin tedarikçilerinden, tedarikçi seçiminin nasıl yapılması gerektiğine, stok yönetiminden depolama sistemlerine, ürün tasarımından, müşteri ilişkilerine, üretim yönetiminden kontrol kriterlerine, sevkiyattan satış sonrası servislere kadar tüm prosesler Ernamaş bünyesinde olması gereken şekilde yeniden tanımlandı. Katma değer yaratmayan faaliyetler (malzeme değişimi, kalıp değişimi vb.) tespit edildi ve % 15 oranında azaltıldı.

Termodinamik: Şirket içi iletişimi de nasıl bir değişim yaşandı?

NMT: Çalışma ortamı içerisinde sağlanan iletişim çok önemlidir. Belki de kalite sisteminin uygulanmasındaki en önemli aşamadır. Ernamaş'ta çalışanların sorunlarını birbirleri ile paylaşması cc-mail ile sağlandı. Bölümler arasında yönetim adına denetimler yapılması, bölümlerin birbirlerini denetleyerek yeni bakış açıları çalışmalarıyla değerlendirmeye ve birbirlerine öneriler vermeye başladılar.

Termodinamik: Son olarak kalite güvencesi ile ilgili işletmelere iletmek istediğiniz nedir?

NMT: insan, her işletmenin en temel kavramıdır. Eğitilen, geliştirilen insan, nitelikli bir çalışan olduğundan işletmenin gücünün artmasında da önemli bir rol oynar. Fakat çalışanlar ne kadar nitelikli olursa olsunlar bu kişiler, bir sistem dahilinde, ortak bir amaca doğru mative edilmezlerse sonuç büyük bir ihtimalle hayal kırıklığı olacaktır.

Dolayısıyla toplam kalite yönetimine ve güvencesine, ilk basamaktaki İSO 9000 çalışmalarına baştan aşağıya bir zihniyet değişimi ile başlanmaladır. Yani insanlardan, hatta yönetim ilk olarakkendisinden başlamalıdır,

Terrmodinamik: Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.


Etiketler