TTMD XI. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu Düzenlendi

05 Haziran 2014 Dergi: Haziran-2014
Türk Tesisat Mühendisleri TTMD’nin düzenlediği XI. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, 8-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ISK-SODEX fuarıyla eşzamanlı olarak gerçekleştirildi.
‘Yarını bugünden kurmak’ sloganıyla düzenlenen 11. TTMD Sempozyumu’nda tasarım ve inovatif ürünlerin önemi vurgulandı. Sempozyumun açılış konuşmalarını Sempozyum Yürütme ve Organizasyon Kurulu adına Prof. Dr. Nilüfer Eğrican, TTMD adına Bahri Türkmen, Sektörel Dernekler adına Cafer Ünlü, TMMOB MMO adına Ali Ekber Çakar, TMMOB adına Mehmet Soğancı, TOBB İklimlendirme Meclisi adına Zeki Poyraz, ASHRAE Sub-Region Chair–Europe’dan Bassam Elassaad ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına Bakan Yardımcısı Murat Mercan yaptılar.   
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Murat Mercan konuşmasında, en az enerji üretimi kadar önemli olan bir diğer konunun da enerji verimliliği ve tasarrufu olduğunu söyledi. Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin yüzde 75’inin ithalata dayalı olduğunu ifade eden Mercan, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına hız vererek 2023 yılına kadar yüzde 20’lik bir tasarrufun sağlanabileceğini açıkladı.
Sempozyumda farklı salonlarda eş zamanlı olarak 64 bildirinin sunulduğu 15 oturum, 19 panelistin katımıyla “Hükümet ve Sanayi Arasındaki Küresel İşbirliği Yoluyla Binalarda Enerji Verimliliği Yaklaşımları”, “Sağlık Yapılarında Kojenerasyon-Trijenerasyon Uygulamaları”, “Yeşil ve Enerji Etkin Binalar”, “Profesyonel Mühendislik-Uzman Mühendislik, Dünyadaki Uygulamalar ve Türkiye’de Uygulamasının Gelişimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklarında dört panel, yedisi yurtdışından olmak üzere sekiz davetli konuşmacı ve yedi poster sunum gerçekleştirildi.
Panellerin ilki, “Hükümet ve Sanayi Arasındaki Küresel İşbirliği Yoluyla Binalarda Enerji Verimliliği Yaklaşımları” konusundaydı. Bu panele konuşmacı olarak University of Florida’dan Prof. Dr. S. A. Sherif, KKTC MMO’dan Emir Taşçıoğlu, ETKB-YEGM’den Erdal Çalıkoğlu, TTMD’den Hakkı Buyruk ve IFCO’dan Omid Shakeri katıldı.
“Sağlık Yapılarında Kojenerasyon-Trijenerasyon Uygulamaları” başlıklı ikinci panel ise Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Birol Kılkış moderatörlüğünde, Dr. Müh. Dündar Arif Ekinci, Özay Kas, Şahnur Agaik, Mehmet Bülbül, Hasan Akçay ve İzzet Nasi katıldı. Bu panel enerji verimliliği, çevre, ekonomi ve güç kalitesi öncelikli olmak üzere hastane binalarında kurulacak birlikte ısı ve güç ve üçlü üretim sistemlerinin en uygun tasarım ve boyutlandırılmalarına odaklandı. Panel görüşmelerinin temelini T.C. Sağlık Bakanlığının hastanelerde kojenerasyon sisteminin kurulumunu içeren şartname maddeleri oluşturdu. Bu şartnameye göre kojenerasyon sistemi hastane binalarının kurulu elektrik güç kapasite talebinin % 90’ını karşılayacak şekilde seçilmelidir. Ancak, kojenerasyon sistemlerinin ısı pompaları, enerji depolama sistemleri, jeneratörler ile tümleşik çalışmaları esas olduğundan doğru kapasitelerin her bir hastane projesi tabanında özel biçimde ve kapsamlı hesaplamalarla ortaya çıkarılması esastır. Bu çerçevede panel, % 90 kurulu güç talebi yaklaşımının tek başına yeterli olup olamayacağını, değilse ne tür kapsamlı hesaplara ve kapasite seçim sistematiğine gerek olduğunu irdeledi. Panelde Dr. Müh. Dündar Arif Ekinci, Erzurum’da inşa edilmesi planlanan kampüs hastanesi için yapılan çalışmayı katılımcılara anlattı. Ekinci, bina ile ilgili çalışmalar kapsamında elektrik dalgalanmaları için optimizasyon programı oluşturulduğunu ve gaz motoru kullanımına karar verdiklerini aktardı. Özay Kas ise panelde, Kojenerasyon ve trijenerasyonun nasıl yapılabileceğini, kojenerasyon sistem seçimi optimizasyonunu ve temel hataları içeren bilgileri katılımcılarla paylaştı. Kas, sunumunda örnek bir hastane projesi üzerinden de bilgiler aktardı. Panelistlerden Mehmet Bülbül, doğru cihazların seçilmesi ve yüklerin doğru analiz edilmesinin, kaliteli enerji ve yüksek verimlilik sağlayacağına dikkat çekti. Hasan Akçay ise trijenerasyon uygulamalarından bahsetti ve bu sistemle yapılan çalışmalarda LEED Gold sertifikası için çok önemli değerler kaydettiklerinin altını çizdi. Panelde İzzet Nasi ise kojenerasyon ve trijenerasyon konularında detaylı bir teknik sunum gerçekleştirdi.
“Yeşil ve Enerji Etkin Binalar” konu başlığında düzenlenen üçüncü panel ise Bahri Türkmen moderatörlüğünde, Dr. Duygu Erten, Orhan Turan, Tunç Korun, Dr. İbrahim Çakmanus ve Mehmet Okutan’ın katılımı ile gerçekleşti.  Bu panelde; Enerji Etkin Binaların elde ediliş süreci ve sertifikalandırma, yeşil binalarda yapı malzemeleri, enerji ve ekoloji etkileri, enerji tasarrufuna yönelik ekipmanlar ve montaj, imalatların özel durumları yeşil ve enerji etkin binaların tasarım, planlama, kontrol ve kabul süreci tartışıldı. Panelistlerden Dr. Duygu Erten konuşmasında şunları söyledi: “Yeşil bina, tamamen bütünleşik tasarım yaklaşımı üzerine kuruludur. Sertifikasyon, sadece yeşil bina olarak tasarlanıp tamamlanmış binanın taçlandırılmasıdır. Bugün Türkiye’de olduğu gibi 25-30 yaş grubundaki AP’lerin sadece form doldurularak bir binayı yeşil bina olarak adlandırdığı uygulamalara karşıyız. Uluslararası sertifika sistemlerinin yerelleştirilmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Çünkü her ülkenin coğrafi koşulları, politikası, kültürü, iklimi ve yeşil binaya bakış açısı farklıdır. Bu nedenle ÇEDBİK olarak ulusal yeşil bina sertifikasyon sistemimizi oluşturuyoruz. Fakat iyi işler yapmak isteyen bir kuruluş olarak sektörde bugün ciddi anlamda ‘debeleniyoruz’ diyebilirim ne yazık ki… Ülkemizde maalesef ‘sertifikam olsun nasıl olursa olsun’ anlayışı çok hızlı yerleşti. Ama bu konu gerçekten ülkenin ekonomik koşullarının iyileştirilmesinden enerji güvenliğine kadar çok daha ciddi boyutlarda etkiye sahip. Buradan tüm yatırımcılara sesleniyorum, lütfen bu konuyu çok ciddiye alın.”
Sempozyumun 4. Paneli ise “Profesyonel Mühendislik - Uzman Mühendislik, Dünyadaki uygulamalar ve Türkiye’de Uygulamasının Gelişimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlığıyla gerçekleşti. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Macit Toksoy’un yaptığı panele konuşmacı olarak Ersin Gerçek, Abdullah Erdelekli, Murat Bayram, Akdeniz Hiçsönmez ve Melih Yalçın katıldı.
Bu panelde, yarattıkları fiziksel ortamın özellikleri ve atıklarıyla, doğrudan ve dolaylı insan hayatını etkileyen söz konusu hizmetlerin verilişinde, potansiyel risklerin azaltılmasını sağlayacak kurumsal yapıların (Profesyonel Mühendislik, Uzman Mühendislik), hizmeti veren tasarım mühendislerin yetiştirilmesi, akreditasyonu, meslek içi eğitimleri, denetimleri ve sorumlulukları tartışıldı.
Oldukça yoğun ilgi gören sempozyuma 420’si kayıtlı olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Ayrıca sempozyum kapsamında ilk günün akşamı tekne gezisinde açılış kokteyli, ikinci günün akşamı ise gala yemeği düzenlendi.
 
 

Etiketler