Header Reklam
Header Reklam

POLAT Renaissance Oteli

05 Mayıs 1994 Dergi: Mayıs-1994

1. Yatırım / Taahhüt Organizasyonu

Yatırımcı Firma: POLAT Turizm Tic.ve San.A.Ş.

İşletmeci Firma: RAMADA

Ana Müteahhit: POLAT İnşaat A.Ş.

Toplam Yatırım Tutarı: 70 milyon ABD Doları

Mekanik Tesisat:

Kontolluk Teşkilatı :

Kontrol Amiri/Proje Danışmanı : Turan KOLAK

Kontrol Mühendisleri : Okan ULUBOY, Mithat CİRİK, Bedri ÖNER

Taşaron: HSK A.Ş.

Basic Design : HSK A.Ş. taahhüdünde SETTA A.Ş.

2.Genel Bilgiler

2.1 Mimari

Otel, Yeşilyurt sahilinde 30.000 m2 arazi üzerine inşa edilmiştir. Kapalı inşaat alanı, çevre birimleri ile birlikte toplam 70.000 m2 'dir. Bina, statik olarak, birbirinden dilatasyonlarla ayrılmış on bloktan müteşekkildir. Fonksiyonların dağılımı, ana hatlarıyla bu yapıya uyum göstermekle birlikte bloklar arasında kesin sınırlar mevcut değildir.

2.1.2 X Blok

25 normal, bir zemin ve iki bodrum kattan oluşan bu bloğun en üst katı 7 adet kral dairesine, 24. ve 1. katları mekanik alanlarla yönetici süit ve çalışma odalarına, 2. katı küçük toplantı salonlarına, 3. ila 23. katlar arası ise 386 adet yatak odasına ayrılmıştır. Mahaller, 1. kattan 21. kata kadar, üçgen biçimindeki bloğun ortasında bulunan atriumun etrafına dizilmişlerdir. Bloğun zemin, 1. ve 2. bodrum katlan ise muhtelif umumi hacimler için lobi olarak kullanılmaktadır. Müşteri ve ana servis asansörleri, bu bloktadır. Bloğun oturma alanı 1.600 m2 'dir.

2.1.3. Diğer Bloklar

Bu bloklar yalnızca iki bodrum katla zemin kattan ibaret olup otelin genel hacimlerini kapsamaktadırlar. Bu fonksiyonel ortaklık nedeniyle bu yazıda tümü ibrden Alçak Blok olarak adlandırılacakta.

Toplam oturma alanı (X Blok oturma alanı dahil) 5.600 m2 olan Alçak Blok'un 2. Bodrum katında kazan dairesi, Çin lokantası ve mutfağı, kuaförler, sağlık spor tesisleri, saunalar, Türk Hamamı, bir açık bir kapalı yüzme havuzu, diskotek, çamaşırhane ve yangın istasyonu bulunmaktadır. Bu katta ayrıca, binanın batı tarafında, 1000 tonluk ham su depolan ile doğu tarafında yine 1000 tonluk tasfiye edilmiş kullanma suyu depoları da mevcuttur.

1. bodrum katta, gerektiğinde katlanabilir iç duvarlarla üç bölüme ayrılabilen 150 kişilik toplantı salonu, birahane, 200 kişilik ana restoran ve mutfağı, teknik servis hacimleri yeralmaktadır.

Geniş oturma alanları ile otel lobisi, dükkanlar, 100 kişilik bir gurme restoran ve mutfağı, otel yönetim birimleri, personel yemekhane ve mutfağı ise zemin kattadır.

 2.1.4. Casino, Balo Salonu ve Otopark

Toplam inşaat alanı 1.800 m2 olan casino Alçak Blok doğu tarafında, birbirine dahili geçiş imkanı olan, ikisi zemin biri ise 1. bodrum kat kotunda bulunan üç hacimden oluşmaktadır. İnsan kapasitesi takribi 900 kişidir.

1500 kişilik balo salonu, katlanabilir iç duvarları sayesinde birbirinden ayrı üç faaliyete aynı anda olanak tanı-yabilmektedir. Alçak Blok zemin kat batı tarafında, hemen otel girişi yanında bulunan salon, 1.600 m2 'dir. Balo salonuna 1. bodrum kattaki müstakil bir banket mutfağı hizmet vermektedir, iki katlı otel otoparkı ise 300 araç kapasitesindedir.

2.2. Mekanik Hacimler ve Şaftlar

2.2.1.Mekanik Hacimler

Makina ve ilgili ekipmanlar için, yeterli miktarda tesisat dairesi, aşağıda yeri geldikçe izah edilecek tesisat zonlarının seçimine uygun olarak ayrılmıştır. Yukarıda yerleri belirtilmiş olan ana kazan dairesi, yangın istasyonu ve X Blok mekanik katlanna ek olarak, Alçak Blokta üç kata dağılmış durumda yedi ayrı mekanik oda daha mevcuttur.

2.2.2.Tesisat Şaftları

X Blokta, sıhhi tesisat kolonları (pis-su ve temizsu) ve oda egzost kanalları için yanyana iki odanın ortak kullandığı toplam dokuz adet sıhhi tesisat şaftı vardır. Bloğun doğu ve batı uçlarında ise taze hava şaftları bulunmaktadır. Yangın, ısıtma/soğutma, sıcaksu sirkülasyon ve yağmur suyu boruları ise kendilerine ayrılmış dört ayrı şafttan katları beslemektedirler. Alçak Blokta ise iki yangın dağıtım şaftı, dükkanlar havalandırma şaftı ile kazan dairesi taze hava şaftı dışında katlararası herhangi bir güzergaha gerek duyulmamış, havalandırma zonlarına yakın mekanik merkezler kurulması yoluna gidilmiştir.

Yaygın olarak inşa edilmiş olan Alçak bloğun doğu ve batı uçları 180 m uzunluğunda 2x2.5 m kesitinde bir galeriyle birbirine iştiraklidir. Muhtelif tesisatların ana dağıtım boruları buradan geçirilmiştir.

3. Mekanik Sistemler

a- Ön bilgi : Otel mekanik tesisatı, daha derli toplu bilgi sunabilmek açısından sistemler bazında ele alınmıştır. Yeri geldikçe önemli tütekim birimleri hakkında da ilgili oldukları sistem başlığı altında daha detaylı bilgi verilecektir.

b- Standartlar

-Klimatizasyon dizayn kriterleri : Yatırımcı ve işletmeci talepleri dışında ASHRAE

-Havalandırma tesisatı imalat/montaj : SMACNA

-Borulama : BSCP/ASTM

-Yangın tasarım, imalat,test: NFPA

-Yukarıda özellikle belirtilmemiş diğer tüm malzeme ve dizayn prensipleri için : TS, DIN

3.1. Su Transfer ve Sirkülasyon Sistemleri

Bu sistemlerin tamamının dizaynında bina, basınç kriterine göre tesbit edilmiş olan iki ana zona ayrılmıştır. 2. Bodrum kattan 11. yatak katına kadar toplam 16 kat alt zon, 12. yatak katından kral daireleri katına kadar toplam 12 kat üst zon olarak adlandırılmıştır.

3.1.1 Kullanma Suyu Sistemi ve Drenaj

3.1.1.1.   Soğuksu (Şekil 1)

Alçak Blok batı ucunda bulunan 500'er tonluk iki adet betonarme sarnıç ham su deposu olarak kullanmaktadır.

Ham su, işlenmek üzere, depoların hemen önündeki yangın pompa dairesinde bulunan 30 m3/h-20 mSs kapasiteli biri yedek iki adet pompayla galeriden binanın doğu ucunda kazan dairesine "transfer edilmekte, işlendikten sonra yine 500'er tonluk iki adet sarnıçta depolanmaktadır. Filtrasyon için 30 m3/h kapasiteli, 100 mikronluk, basınç kontrollü olarak otomatik ters yıkama yapabilen bir filtre, yumuşatma için ise 12 saat rejenerasyon süreli tandem tip tam otomatik su tasfiye cihazı kullanılmıştır.

Rejenarasyon komutu, volümetrik olarak verilmektedir. Otelin tüm birimlerine 5 Fr. sertliğinde su gönderilmekte, daha yumuşak su talepleri ise (buhar jeneratörü, bazı mutfak cihazları vb.) lokal tesislerle karşılanmaktadır. Su transferi ve seviye kontrolü manyetik göstergelerle otomatik olarak yapılmaktadır.

Soğuk su basınçlandırması, her zon için müstakil olmak üzere, klasik hidrofor tesisiyle gerçekletirilmiştir. Alt zon pik kapasitesi 120 m3/h'tir. Kapasite, 30'ar m3/h'lik dört adet pompa ile kademelendirilmiştir. Hidrofor üst basıncı 6.5 atü olup, daimi kullanımda 0.5, pik durumda ise 1 atü basınç düşümüne izin verilmektedir. Biriktirme, dokuzar tonluk iki adet tankta gerçekleştirilmektedir. Üst zon hidrofor değerleri ise 60 m3/h-12 atü'dür. Basınç düşümü, kademelendirme ve tank hacmi ise alt zonla aynıdır. Gerekli olduğunda hava takviyesi 10 l/dk-14 atü değerlerinde bir kompresörle yapılmaktadır.

Basınçlandırma işleminden sonra ultraviyole cihazlarla dezenfekte edilen soğuk su, kazan dairesindeki ana kollektörle yedi adet tali zona dağıtılmaktadır.

3.1.1.2.  Sıcak Su

Sıcak su, plakalı tip eşanjörler aracılığıyla üretilme ir. Yüksek miktarda ani tüketim durumu için sisteme ayrıca sıcaksu depolama tankları eklenmiştir. Eşanjörle depolama tankları arasında sirkülasyonu sağlamak için ise ayrı bir pompa grubu konmuştur. Çamaşırhane ve mutfakların ani tüketim özellikleri dikkate alınarak eşanjör/tank grupları, alt zondan ayrılmıştır. Böylece alt zon otel odası ve genel mahaller için 15.000 litre depolama, 300.000 kCal/h transfer, mutfak ve çamaşırhaneler için 10.000 litre depolama, 250.000 kCal/h transfer, üst zon için ise 10.000 litre depolama, 200.000 kCal/h transfer kapasitesinde olmak üzere toplam üç boyler grubu kurulmuştur. Sistem girişinde yeralan, 5.000 litre depolama, 500.000 kCal/h transfer kapasitesinde yine bir plakalı eşanjör/tank grubu, ana soğutma kulelerine gönderilen ısının geri kazanılması yoluyla ön ısıtma yapılmasını sağlamaktadır.

3.1.1.3.   Bina Drenajı

Şebeke kotu zemin kat döşeme kotunun üstünde olduğundan, ancak X Blok drenajı tabii akışla yapılabilmektedir.Alçak Blok pissuyu binanın doğu ve batı uçlarındaki iki adet pompa istasyonuna taşınmakta, buradan, beheri 20 mVh-12 mSs kapasitede, vortex çarklı, düşey milli toplam beş adet pissu pompasıyla ana rögarlara terfi ettirilmektedir.

Otel bahçesine kurulmuş olan istasyonların montajları hava sızdırmaz olarak yapılmış, sarnıçlar pissu hatlarına paralel olarak döşenmiş ve pissu ana havalandırma şaftlarına bağlanan borularla havalandırılmıştır.

3.1.2. Isıtma/Soğutma Sistemi

Sistem tanıtımının daha kolay anlaşılabilmesi için öncelikle kısaca mahal ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi vermekte yarar görmekteyiz.

a- Yatak odaları : Esas olarak FCU'lerle şartlandırılmaktadırlar. Yatak odaları giriş holü asma tavanı, plenum biçiminde sızdırmaz olarak yapılmıştır. Dolayısıyla, asma tavan içine monte edilmiş olan FCU, odadan serbest emiş yapabilmektedir. Kör kasalı ve menteşeli olarak imal ettirilmiş olan lineer dönüş menfezleri aynı zamanda müdahale kapağı olarak kullanılmaktadır. Plenumun içine branşe olan taze hava kanalından gelen 80 m3/h hava, oda dönüş havasıyla karıştırılarak FCU tarafından şartlandırılmaktadır. Oda sıcaklıkları, oransal kontrollü bir oda termostadı aracılığıyla hem FCU fanına, hem de ayrı ayrı ısıtma ve soğutma serpantin girişlerindeki iki yollu oransal vana servomotorlarına kumanda etmek suretiyle denetim altında tutulmaktadır. Odaların kirli havası banyolardan egzost edilmektedir.

X Blok taze havası dört adet AHU'le şartlandırılmadadır. Kirli hava ise egzost edilirken, havadan suya geçişle ısı geri kazanımı yapılmaktadır. Ayrıca 22. katta bulunan üst katlar kahvaltı salonu da müstakil bir AHU'le klimatize edilmiştir

b- Genel Mahaller : Alçak Blok klimatizasyonu tasarımında, bina mimari özelliklerinin (kullanılabilir şaftlar, kat yüksekliği vb.) de gözönüne alınmasıyla, dizayn kriterleri bakımından birbirinin benzeri ve birbirine komşu olsalar bile fonksiyonel farklılıklar arzeden mahallere farklı AHU tahsis edilmesi yolu izlenmiştir. Böylelikle Alçak Blok, havalandırma bakımından, her biri müstakil AHU tarafından şartlandırılan 23 tali zona ayrılmıştır. Bu üslup çerçevesinde de AHU'er mümkün olabildiği' ölçüde hitabettikleri mahallere yakın mekanik hacimlere yerleştirilmişlerdir.

Bu blokta bulunan muhtelif amaçlı odalarda ısı alışverişi esas olarak yine dört borulu FCU'ler aracılığıyla yapılmaktadır. Zemin katta başlı başına tali zon teşkil eden idari ofislerle dükkanların taze havaları müstakil iki santral tarafından temin edilir-ken.dağınık vaziyetteki diğer odalar yakın oldukları zonlardan yararlanmaktadırlar.

Aşağıda bazı havalandırma zonlarının toplam üfleme veya egzost havası miktarları verilmektedir.

-X Blok Taze Hava : 52.000 rrrVh (dört adet AHU)

-Balo Salonu :

Büyük salon : 36.000 m3/h

Küçük salon : 24.000 m3/h

Prefunction : 19.000 m3/h

-Casino

Oyun Salonu : 30.000 m3/h

Küçük Slote Sal. : 15.000 m3/h

Büyük Slote Sal. : 70.000 m3/h (iki adet AHU)

-Zemin Kat Lobby : 20.000 m3/h

-1.B. Kat Lobby : 13.00am3/h

-Ana Restaurant: 20.000 m3/h

-Çamaşırhane : 33.000 m3/h

-Ana Mutfak : 23.000 m3/h

-Otoparklar : 71.000 m3/h egzost (iki adet EF)

3.1.2.1. Isıtma Sistemi (Şekil 3)

a- Isıtma Suyu Üretimi: Tesisat sıcak suyu, herbiri 1.200.000 kCal/h ısıtma  gücünde,  iki  faal  bir  full stand-by, 6 atü işletme basınçlı üç adet skoç kazanda üretilmektedir. Kazan suyu giriş/çıkış sıcaklıkları 70/90°C'dir. Yakıt olarak, otelin soft-opening tarihi olan Haziran 1993 tarihinden bu yana doğal gaz kullanılmaktadır. Brülör kapasitesi 300 Nm3 'tür. Olası herhangi bir kesinti veya arızaya karşı, doğal gaz brülörleri, elektrik mekanik tüm montaj koordinatları tamamen aynı olan bir adet motorin brülörü ve üç grup motorin tesisatı ile yedeklenmiştir. Kazanlardan hangisi için gerekirse gereksin, yakıtı doğal gazdan motorine çevirmek 20 dakika sürmektedir. Kazan bacaları, tek cidarlı paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş ve şaft boyunca alüminyum folyo kaplı prefabrik kaya yünü ile izole edilmiştir.

b- Isıtma Suyu Dağıtım Merkezi : Dağıtım merkezi, birbirine seri bağlı iki pompa grubu ve dağıtım kollektörlerinden ibarettir. 70°C sıcaklığındaki ısıtma dönüş suyu, ana dönüş kollektörü-primer pompa grubu-kazanlar-sekonder pompa grupları güzergahı üzerinden 90CC olarak tekrar tali zonlara dağıtılmaktadır. Her pompa grubu, ikisi faal biri yedek üç pompadan oluşmaktadır. Pompalar, mekanik salmastralı ve monoblok olarak imal edilmişlerdir ve maintenance-free olarak çalışmaktadırlar.

Primer pompaların çalışma noktası 65- m3/h-5 mSs'dur. Grubun ana işlevi, toplam ısıtma suyu debisini kontrol etmek ve dönüş vanalarından dağıtım vanalarına kadar tüm merkez güzergahı üzerindeki basınç kayıplarını karşılamaktadır. Sekonder pompalar iki gruptur. AHU ısıtma bataryaları ile X Blok üst zon eşanjörüne 90°C sıcaklıkta su sevkeden ilk grup pompa 50 m3/h-12 mSs çalışma noktasında seçilmiştir. 50/40°C su giriş/çıkış sıcaklıklarına göre seçilmiş olana Alçak Blok ve X Blok alt zondaki FCU'ler ise 22 m3/h-10 mSs tek pompa kapasiteli, ikinci grup tarafından beslenmektedirler.

X Blok üst zon FCU'leri ve 2. mekanik kat AHU'leri ısıtma suyu (60/50°C) ise, yukarıda sözü edilen plakalı tip eşanjör vasıtası ile üretilmektedir. Pompa çalışma değerleri 22 m3/h-20 mSs'dur. Primer pompalarla FCU sekonder pompa gruplarına ait debiler, basınç duyar elemanlarından aldıkları ikazla tahrik edilen iki yollu oransal motor-, lu vanalarla dengelenmektedir. Alt zon FCU pompaları gidiş suyu ise oransal sıcaklık kontrollü bir karıştırıcı vanayla sabit tutulmaktadır.

c- Genleşme Emniyeti : Alt zon ısıtma tesisatı genleşmesi, beheri 1400 l'lik iki adet kompresörlü tip; üst zon ısıtma tesisatı genleşmesi ise beheri 1400 l'lik sabit tip membranlı kapalı genleşme tankıyla kompanse edilmektedir.

3.1.2.2. Soğutma Sistemi

a- Soğutma Suyu Üretimi : Soğutma suyu, herbiri 700.000 kCal/h kapasiteli, vidalı kompresörlü, su soğutmalı, biri yedek toplam üç adet soğutma grubu tarafından temin edilmektedir. Soğuk su giriş/çıkış sıcaklıkları 10/6°C'dir. Her bir soğutma grubuna ait soğutma kulesi kapasitesi 1.000.000 kCal/h'tir. Kondenser ısısının geri kazanılması, kullanma sıcak suyu bölümünde sözedildiği üzere soğutma kulesi devresi üzerinden sudan suya geçişte sağlanmaktadır.

b- Soğutma Suyu Dağıtım Merkezi Dizayn prensipleri, iki farklılık dışında tamamen ısıtma sisteminde olduğu gibidir. Bu farklılıklardan, soğutma primer pompalarının üç asil bir yedek olarak seçilmiş olmasıdır. Diğeri ise AHU soğutma bataryaları debi kontrol vanalarının da iki yollu seçilmesinden  kaynaklanmaktadır. FCU sekonder pompa grubunun yanı sıra, AHU pompaları dağıtım kollektörü üzerinde de basınç kontrollü bir by-pass vanası mevcuttur. Önemli bazı değerler aşağıda belirtilmiştir :

-Primer pompalar : 140 m3/h-6 mSs (3+1 adet)

-AHU sekonder pompaları  :   120 m3/h-12mSs (2+l adet)

-FCU sekonder pompaları : 65 m3/h-15 m3 s (2+1 adet)

-X Blok Üst zon FCU pompaları 45 m3/h-20 mSs (2+1 adet)

-Soğutma Kulesi Pompaları : 200 m3/h-12 mSs (3+1 adet)

-Alt zon genleşme tankı: 400 1 kompresörlü, 6 atü

-Üst zon genleşme tankı: 1.800 1 sabit, 10 atü

Casino çalışma düzenini otel genel fonksiyonlarına göre tamamen farklı olması nedeniyle soğutma tesisatı otel tesisatından ayrı tutulmuştur. Toplam yük 600.000 kCal/h'tir. Casino'ya ait dört adet AHU'i iki ayrı su soğutmalı soğutma grubu beslemektedir. AHU'lerden ikisi, tel soğutma tesisatı tarafından da yedeklenmektedir.

3.1.2.3. Tesisat

X Blok FCU borulamasında reverse-return yöntemi kullanılmıştır. Üst zon dağıtımı 25. katta, toplaması 12. katta; alt zon dağıtımı 12. katta toplaması ise 1. Mekanik Tesisat Katı'nda yapılmıştır. (Şekil 4)

Alçak Blok FCU tesisatı ise, alttan dağıtım altan toplama usulüyle gerçekleştirilmiştir. Alçak Blok FCU'leri üç tali zonda gruplanmışlardır.

AHU boru teissatı, mekanik hacim yerleşimleri gözönünde tutularak dört tali zona ayrılmıştır.

3.2. Yangın Sistemi

3.2.1. Genel Hatlarıyla Yangın Zonları

X Blok'ta, atrium dolasıyla, prensip olarak her yatak odası, her banyo veya tesisat şaftı, her mekanik hacim müstakil yangın zonu olarak belirlenmiştir. Ayrıca atriumun üstünde kalan 22. ve 23. katların ikisi birden, 24. kat ve 25. kat yine müstakil yangın zonudur. Alçak Blok'ta ise tesisat şaftları ve mekanik hacimler dışında X Blok'ta olduğu gibi kısaca özetlenebilecek bir sistematik yoktur. Mimari ve fonksiyonel özellikler gözönünde tutularak gerekli zonlama yapılmıştır.

3.2.2 Yangın Savunma Sistemi

Temel prensip, ihbar ve lokalizasyondur. Yangın dedektör sistemi bu yazı kapsamı dışındadır. Lokalizasyon için ise esas olarak garajlar hariç yaş tip sprinkler sistemi tesis edilmiştir. Toplam sprinkler sayısı 2152'dir. X Blok'ta her kat branşmanına, Alçak Blok'ta ise iki yangın şaftından yapılan dağıtım hatları üzerine monte edilmiş olan flow-switçh'ler vasıtasıyla sprinklerler yangın ihbar sistemine bağlanmıştır.

Tüm kesme vanalarında ayrıca supervisor switch'ler mevuttur.

Bunların yanı sıra X Blok'ta her kata, Alçak Blok'ta ise yangın zonlarının gerektirdiği noktalara, toplam 69 adet C02 tüplü yaş yangın dolabı monte edilmiştir. Otel deniz tarafı bahçesindeki helikopter pisti ve diğer ek tesislere yönelik olarak da üç adet yangın hidrantı konmuştur. İtfaiye müdahalesine müsait iki ayrı noktadan ise yangın ikiz bağlantıları aracılığıyla otel yangın tesisatına dışarıdan su verilebilmektedir.

Havalandırma tesisatında da lokal tüm yangın tedbirleri alınmıştır. Bütün yangın zon giriş çıkışlarında termal sigortalı yangın damperleri bulunmaktadır. Yangın merdivenleri 5.000 m3/h-75 mmSs değerlerinde birer adet fanla bısmçlandırılrmş, atrium üstü kapalı bölümde duman birikme ihtimaline karşı 30.000 m3/h-40 mmSs kapasitesinde bir aspiratör konmuştur. Ayrıca mutfak davlumbazları C02 tesisatını haizdir ve tümünün aspirasyon kanalları 40 mm kaya yünü izolasyonlu 2 mm kalınlığında siyah sacdan yapılmıştır.

3.2.3. Yangın Savunma Merkezi

Merkez, su depoları önü tesisat odasına kurulmuştur. Minimum yangın savunma su kapasitesi 600 tondur. Bunun 400 tonu ham su olarak hazır tutulmakta 200 tonu ise gerektiğinde tasfiye edilmiş su depolarından geriye transfer edilebilmektedir. Ayrıca 400 tonluk kapalı havuz suyu da ham su deposuna doğrudan aktarılabilmektedir. Böylece tam doluluk koşullarında kullanılabilecek su kapasitesi 2400 tonu bulmaktadır.

Yangın pompa istasyonu, 9 m3/h-130 mSs değerlerinde bir adet jokey ve herbiri 100 m3/h-130 mSs değerlerinde 3 adet ana pompadan oluşan paket gruptur. Sistemi, ana pompa kapasitesinde bir adet dizel motopomp yedeklemektedir.

Pompa istasyonundan, 5 adet sprinkler (alarm vanası), 3 adet yangın dolabı, 1 hidrant ve iki garaj katı zonuna dağıtım .

Diğer Sistemler

4.1.Buhar Tesisatı

Çamaşırhane ihtiyacını karşılamak için, kazan dairesinde, biri full stand-by iki adet doğal gazlı 1250 kg/h'lık buhar jeneratörü tarafından, 8 atü basınçta buhar üretilmektedir. Yangın istasyonu tarafına galeri içinden sevkedilen buhar, çamaşırhane girişinde kısmi olarak 6 atü'ye düşürülmekte ve iki ayrı kollektörden dağıtılmaktadır. Dolayısıyla kondens dönüşü 6 ve 8 atü olarak iki ayrı hattan sağlanmaktadır. Kondens suyu, kazan dönüş suyuna, bu basınçlarda iki ayrı plakalı eşanjörde enerjisin bırakarak soğumakta, ve 90°C sıcaklıkta, atmosfer basıncında kondens deposuna dönmektedir.

4.2.Basınçlı Hava

Otelde, biri hidrofor tesisatı hava takviyesi için 14 atü, biri garaj kuru tip sprinkler tesisatını beslemek üzere 3 atü, sonuncusu da çamışırhane talebine yönelik olarak 5 atü işletme basınçlarında üç ayrı basınçlı hava tesisatı mevcuttur. Her ikisi de hidrofor dairesinde bulunan, çamaşırhane ve hidrofor kompresör grupları, birbirlerini gereğinde yedekleyebilme özelliğindedirler.

4.3. Soğuk Odalar

Dört ayrı mutfakta toplam 16 adet muhtelif sıcaklıkta soğuk oda bulunmaktadır. Kokuşan çöpler için de ayrıca bir soğuk oda tahsis edilmiştir. Odaların tamamı paket tip ünitelerle soğutulmaktadır. Mimari olarak imkan sağlanabilen üçü dışında tümü su soğutmalı kondenserlidir. Soğutma suyu, 15 m3/h-30 mSs değerlerinde, biri yedek üç pompayla sirküle ettirilmektedir. Soğutma kulesi kapasitesi 100.000 kCal/h'tir.

5. Otomatik Kontrol

POLAT Renaissance otelinin tüm makina ve ekipmanları DDC kontrollüdür. Ayrı bir yazının konusu olmayı gerektirecek kapsam ve detayı haiz olan sistem tek merkezden full-graphic bir software tarafından yönetilmektedir.

 

 

Mak. Müh. Cengizhan YÜCEL

1960 yılında Ankara'da doğdu. 1978'de Galatasaray Lisesi'ni, 1984 .yılında da İTÜ Makina Fakültesi'ni bitirdi. 1983-85 yılları arasında TÜRBOSAN A.Ş.'de ar-ge mühendisi, 1986-87 yılları arasında Dz.K.K. İst. Bak. Onr. ve is. K.'lığında kontrol mühendisi olarak görev yaptı. 1987'den 1991'e kadar kendi firmasıyla proje ve taahhüt hizmeti verdi. 1991 soda HSK A.Ş.'ye girerek POLAT Renaissance Oteli proje müdürlüğü görevini yürüttü. Halen aynı şirket bünyesinde ERTA A.Ş.'de şantiyeler koordinatörü olarak çalışmaktadır.