Header Reklam

TÜBİTAK’tan SADE – Genel Sanayi Destekleri Genel Çağrısı

08 Ağustos 2018
TÜBİTAK’tan SADE – Genel Sanayi Destekleri Genel Çağrısı

TÜBİTAK, SADE Genel Sanayi Destekleri Genel Çağrısı ile Sanayi Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesini hedefliyor. Bu sayede gereksinim duyulan bir teknoloji alanında yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması bekleniyor.

Program Bütçesi

Maksimum Proje Bütçesi

200.000.000 TL

50.000.000 TL

Çağrı Açılış Tarihi

Çağrı Kapanış Tarihi

01.08.2018

31.12.2018

Maksimum Proje Süresi

Destek Oranı

36 Ay

* KOBİ %75 * Büyük Ölçekli Kuruluş %60

Değerlendirme Yöntemi

Destek Ödeme Şekli

Hakem (bütçeye göre sayı belirlenir)

Harcama sonrası destekleme

Desteklenen Giderler

 • Personel Gideri
 • Seyahat Gideri
 • Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları
 • Danışmanlık ve Hizmet Alımları
 • Malzeme ve Sarf Alımları
 • Genel Giderler

Değerlendirme Kriterleri

 • Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü
 • Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu
 • Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği

Ön Kayıt için Gerekli Belgeler

 • Proje Ön Kayıt Formu (Her sayfası paraflı ve kaşeli)
 • Taahhütname (Yönergede veya Uygulama Esasları Yönergesinde Kuruluş Yetkilisi tanımına uyan kişi/kişilerce imzalanmış)
 • Kuruluşa ait en son tarihli Noter Onaylı İmza Sirküleri (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)
 • Kuruluşun tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Ana sözleşmede yapılan sonraki değişiklikler dahil ve ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)
 • Kuruluşa ait onaylı Vergi Levhası (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)
 • Kuruluşun KOBİ ise bu Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi (Islak imzalı ve kuruluş kaşeli)

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 2244 Sanayi Doktora Programı 2018 Yılı Çağrı Duyurusu

Ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı-sanayi işbirliğinin geliştirilmesidir. Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 2244 Sanayi Doktora Programı 2018 Yılı Çağrı Duyurusu, doktora eğitimi vermek üzere yurtiçinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları veya araştırma altyapılarının; Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerine sahip özel sektör kuruluşları veya TEKNOPARK bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleriyle birlikte sunacakları projelerin her türlü işlem ve yükümlülüklerini kapsar.

Burs/Destek Kapsamı

Bu program ile; doktora öğrencilerine burs, proje yöneticisi ve akademik tez danışmanlarına Proje Teşvik İkramiyesi, özel sektör kuruluş/kuruluşlarına İstihdam Desteği sağlanır.

İşbirliği Modeli

Bu program kapsamında üniversite/araştırma altyapısı ile özel sektör kuruluşları arasında oluşturulabilen işbirliği modelleri;

 • Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile bir özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir.
 • Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli: Bir üniversite/araştırma altyapısı ile en az 2 özel sektör kuruluşunun bir araya geldiği ortaklı projelerdir.

Destek Miktarı ve Süresi

 • Proje kapsamında öğrencilere verilecek bursun süresi, tezli yüksek lisans sonrası doktora eğitimi için bursiyerin doktoraya kayıt tarihinden itibaren en fazla 48 ay, bütünleşik doktora eğitimi için bursiyerin doktoraya kayıt tarihinden itibaren en fazla 60 aydır.
 • Proje kapsamında özel sektör kuruluşlarına yönelik verilecek istihdam desteğinin süresi öğrencinin doktora eğitiminden mezuniyeti sonrası en fazla 36 aydır.
 • Proje süresi burs ve istihdam desteği dönemleri dahil en fazla 96 aydır.
 • Aylık burs miktarı, bursiyerin başka bir yerden ücret, maaş, ticari kazanç vb. gelirinin olup olmamasına göre, tam ya da kısmi burs şeklinde değişebilir.
 • Halihazırda özel sektör kuruluşları bünyesinde istihdam edilen araştırmacılar bu programa bursiyer olarak dahil edilebilir. Bu durumda istihdam desteği, programa dahil edilen doktora bursiyeri/bursiyerlerinin mezuniyeti sonrası başlatılır. Burs miktarlarına programın web sayfasından ulaşılabilir.
 • Proje kapsamında doktora bursiyerlerine verilecek bursun en az %25’i projeye dahil olan özel sektör kuruluş/kuruluşları tarafından karşılanır
 • Üniversite-Sanayi İşbirliği modelinde istihdam edilen araştırmacılara ödenen ücretin %40’ı, Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi İşbirliği modelinde ise verilen ücretin %60’ı bursiyerin mezuniyeti sonrasında maksimum 3 yıl süreyle TÜBİTAK tarafından İstihdam desteği için aylık destek miktarı üniversite-sanayi işbirliği modelinde ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin en fazla 2 katını; rekabet öncesi işbirliği modelinde ilgili dönemde geçerli brüt asgari ücretin 3 katını aşamaz.
 • Proje kapsamında burs ve/veya istihdam desteğine ilişkin dönemler itibarıyla belirlenen bütçenin birinci dönem ödeneği sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip, diğer dönem ödenekleri ise gelişme raporlarının kabul edilmesine bağlı olarak üniversite/araştırma altyapısı tarafından açılan proje özel hesabına taahhütte bulunan taraflarca aktarılır. İstihdam desteği aşamasında ise özel sektör kuruluşuna aktarılacak istihdam desteği tutarı yönetici kurum tarafından özel sektör kuruluş hesabına aktarılır.
 • Proje önerisinin desteklenmesi durumunda, özel sektör kuruluşuna aylık olarak proje yöneticisi kurum tarafından aktarılacak istihdam desteği miktarının belirlenmesinde başvuru aşamasında sunulan doktoralı araştırmacı istihdam hedeflerinin de göz önünde bulundurulması beklenir.
 • İstihdam edilen doktoralı araştırmacı için 5746 ve 4691 sayılı kanunlar kapsamındaki teşvik ve desteklerden yararlanılması veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından hibe şeklinde destek alınması halinde söz konusu destek ve teşvikler personel maliyetlerinden düşürüldükten sonra kalan tutar üzerinden destek ödemesi yapılır.
 • Desteklenen projelerde üniversite/araştırma altyapısı bünyesindeki proje yöneticisine proje süresiyle sınırlı olmak üzere ve akademik danışman/lara tez dönemleri süresince ödenecek Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) tutarı TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen toplam PTİ’nin %50’si gelişme raporlarının; %50’si ise akademik danışmanlar için programa dahil olan tüm öğrencilerin doktora mezuniyetlerinin raporlanması sonrası, üniversiteler/ araştırma altyapıları bünyesindeki proje yöneticileri için ise proje sonuç raporunun kabul edilmesi ile ödenir. Proje bitiş tarihinden sonra yalnızca PTİ ödemesi yapılabilir.
 • Transfer edilen ödeneklere ilişkin harcamalar, desteğin niteliğine uygun olarak “TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller”, “TÜBİTAK Tarafından Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Transferi, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine İlişkin Esaslar” veya “Genel ve Özel Bütçeli İdareler Dışındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarına TÜBİTAK Kaynaklarından Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanmasına İlişkin Esaslar” kapsamında gerçekleştirilir.

Başvuru Koşulları

 • Yurtiçinde doktora eğitimi veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarından veya 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarından biri olmak,
 • Bir önceki maddede yer verilen kurum/kuruluşların 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezine sahip şirketler veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki TEKNOPARK’lar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleriyle işbirliği yapmış olmaları,
 • Doktora programı kapsamında eğitim verilmesi planlanan öğrenci sayısı, eğitim verilecek ihtisas alanları ve özel sektör kuruluşları tarafından istihdam edilme taahhütü verilen doktoralı araştırmacı sayılarını içeren bir protokolün projeye dahil olan yükseköğretim kurumları veya araştırma altyapıları ile özel sektör kuruluşları arasında imzalanmış olması,
 • 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarının başvuru yapması halinde araştırma altyapılarının, proje kapsamında doktora bursiyerlerinin eğitim görmesinin planlandığı üniversite ile protokol yapmış olması,
 • Üniversite-Sanayi işbirliğinde bir, Rekabet Öncesi Üniversite-Sanayi işbirliğinde ise en az 2 özel sektör kuruluşunun protokole dahil olması gerekir.

Program Kapsamında Burs Verilecek Öğrencilerde Aranan Kriterler

 • Doktora programı için tezli yüksek lisans derecesine, bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.
 • YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
 • Halen yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş
 • Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.
 • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla mensubiyeti, üyeliği, iltisakı veya irtibatı bulunmamak.
 • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

Başvuru Belgeleri

 • Proje öneri formu.
 • Projeye dahil Türkiye’de kurulu yükseköğretim kurumları veya araştırma altyapıları ile özel sektör kuruluşları arasında imzalanacak protokolün aslı veya onaylı örneği.
 • 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarının başvuru yapması halinde araştırma altyapılarının, proje kapsamında doktora bursiyerlerinin eğitim görmesinin planlandığı üniversite ile imzalayacakları protokolün aslı veya onaylı örneği.

 

Çağrı Takvimi

Başvuru Dönemi

Açılış Tarihi

Kapanış Tarihi

2018

09.07.2018

28.09.2018