Header Reklam

TSE ve Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği (KBSB) arasındaki Çerçeve Protokolü İşlerlik Kazanıyor

05 Haziran 1993 Dergi: Haziran-1993

Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği ile Türk Standartları Enstitüsü arasında 05.09.1991 tarihinde imzalanan Isı Sanayi Araştırma ve Geliştirme A.Ş.'yi ve diğer ortak çalışma gruplarını da içine alan Çerçeve Anlaşması Protokolü işlerlik kazanıyor. Çerçeve Anlaşmasını ve Protokol gereği uygulamalara ilişkin özel nitelikte ayrıntıları belirleyen 23.04.1991 tarihli ek protokolü aynen veriyoruz.

5.9.91 Tarihli Protokol

"KONU :

Madde 1- Bu protokolün konusu, her türlü kazan ve basınçlı kaplarla brülör gibi yakma aygıtları ile (Kazanlar, kat kaloriferleri, eşanjörler hidro-boylerler vb.) ilgili, Standardlarında belirtilen tüm muayene ve deneylerin (verim ve kapasite deneyleri dahil) yapılmasında ve bunların belgelendi-rilmesinde, bunun için gerekli labo-ratuvarın kurulmasında ve gerekli eğitimlerin yapılmasında Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği ile Türk Standardları Enstitüsü arasında yapılacak işbirliğini kapsar.

TARAFLAR:

Madde 2- Bu prolokolda taraflar ; Kazan Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği ile Türk Standardları Enstitüsüdür.

TANIMLAR :

Madde 3-

3.1       Bu protokolda Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği "KBSB" ve Türk Standardları Enstitüsü "TSE" olarak adlandırılmıştır.

3.2       Bu protokol ve ekleriyle ilgili diğer Türk Standardları ve/veya Uluslararası Standardlar esas alınacaktır. İŞİN TANIMI :

Madde 4- Madde 1'de belirtilen, her türlü kazan ve basınçlı kapların tüm muayene ve deneylerinin yapılabilmesi için gerekli laboraluvarın kurulması ve bu deneylerin yapılması ve belgclendirilmesinde işbirliğinin sağlanmasıdır.

TSE'NİN YAPACAĞI İŞLER :

Madde 5-

5.1       İstanbul'da, Pendik'teki Kalite Kampusu içinde, bu iş için ihtiyaca yeterli arsa tahsis edilmesi,

5.2       Gerekli binaların inşa edilmesi,

5.3       Bahis konusu muayene ve deneylerin yapılmasında Koordinatörlüktür.

KBSB'NİN YAPACAĞI İŞLER : Madde 6-

6.1       Muayene ve deneylerle ilgili binanın iç tesisatının yapımı ve gerekli cihazların temini ve yerleştirilmesi.

6.2       Muayene ve deneylerde işbirliği yapılması ve gerekli desteğin verilmesidir.

KBSB, TSE'nün müsaadesi ile işbirliğinde bulunduğu kuruluşlarla protokol konusunda ortak çalışmalar yapabilir.

DİĞER HÜKÜMLER :

Madde 7-

7.1       Protokolda açıklık bulunmayan hususlar için ek protokol düzenlenir ve/veya uygulamalar TSE ve KBSB'nin mutakabatı çerçevesinde yürütülür.

7.2       Hizmetlerin yürütülmesinde ortaya çıkacak masraflar ile elde edilecek gelir konusundaki yükümlükler ayrı bir protokol ile tesbit edilir.

7.3       Bu protokol konusunda yapılacak çalışmalarda KBSB ve ortağı kuruluşlara öncelik tanınır ve ücret indirimi göz önünde bulundurulur.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:

 Madde 8- Taraflarca çözümlenemeyen konularda, anlaşmazlıklar tahkim yolu ile çözümlenir. KANUNİ İKAMETGAH : Madde 9- Tarafların adresleri:

KBSB,   KAZAN   VE   BASINÇLI KAP   SANAYİCİLERİ   BİRLİĞİ DERNEĞİ Yıldız Posta Caddesi No. 35/37 D. 7 Beşiktaş - İstanbul

TSE,   TÜRK   STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No. 112 Bakanlıklar - Ankara Kanuni ikametgahları olarak kabul edilmiştir.

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ :

Madde 10- Bu protokol imza tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜRLÜK SÜRESİ :

Madde 11- Bu protokol taraflardan birinin altı ay öncesi yazılı bildiriminde bulunması halinde yürürlükten kalkar. Aksi taktirde protok yürürlüktedir.

Bu protokol 5.9.1991 tarihinde iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir."

05.09.1991 tarihli Protokol Ek-1

KONU:

Madde 1-05.09.1991 günlü Çerçeve Anlaşması Protokolu'nun genelinde yer alan Teknik Muayene/Denetim ve Belgelendirme konularına ilişkin olarak; Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği (KBSB) ile Türk Standartları (TSE) arasında yapılacak olan işbirliğini konu alır ve kapsamını sınırlar.

TARAFLAR:

Madde 2- Sözü edilen Çerçeve Antaşması Prokoliinde anılan Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği ve Türk Standartları Enstitüsü bu Ek-1 protokolün tararlarını oluşturur.

TANIMLAR :

Madde 3- Çerçeve Anlaşması Prokolünde yer alan 3.1 ve 3.2 maddelerinden gelen genel tanımlar bu Ek-1 prokolü için de geçerlidir.

3.2 Bu Ek-1 Anlaşma Prokolünde yer alan Kazan, Basınçlı Kaplar ve eleman yeterliklerinin tespiti ve belgelendirilmesi ile ürün ve tesislerin tespit edilmiş olan teknik kurallara uygunluk denetlemesi ve belgelendirilmelerine ilişkin işlem ve tarifler ilgili standartlarda açıklanmıştır.

İŞİN TANIMI :

Madde 4- Kazan, basınçlı kap ve yardımcı sanayinin teknik denetlenmesi, yeterlilik ve uygunluklarının belgelendirilmesi.

YAPILACAK İŞLER

Madde 5

TSE'NİN YAPACAĞI İŞLER : 5.1

5.1.1    Bu protokolün kapsam ve sınırları içinde görev alacak KBSB ve iş birliği yaptığı uluslararası kuruluşların uzmanlarını yetkili kılmak.

5.1.2    Yeterlilik ve Uygunluk Belgerini düzenlemek ve gerektiğinde yetkili kıldığı kuruluşlara görev vermek,

5.1.3    Hizmette görev alacak kişilerden, tevdi edilen/görevi yerine getirmeye uygun olanları yetkili kılmak.

5.1.4    KBSB'nin işbirliği yapacağı Milletlerarası seviyede teknik denetleme kuruluşlarını belirlemek.

KBSB'NİN YAPACAĞI İŞLER :

Madde 5.2

5.2.1    Hizmette görev alalcak elemanları önermek.

5.2.2    Teknik denetleme ve belgelendirme faaliyetlerine iştirak etmek.

TSE VE KBSB'NİN MÜŞTEREK YAPACAĞI İŞLER :

Madde 5.3 Teknik Denetleme ve belgelendirme faaliyetlerinin özen ve düzenle yürütülmesini temin etmek.

DİĞER HÜKÜMLER :

Madde 6

6.1       Bu ek prokolde açıklık bulunmayan hususlar için eklentiler düzenlenir ve/veya uygulamalar, TSE ile KBSB arası varalacak mutabakat çerçevesinde yürütülür.

6.2       Bu protokolle ilgili çalışmalarda KBSB ve Ortağı kuruluşlara öncelik tanınır ve indirim öngörülür.

6.3       Taraflar müştereken eğitim programları tanzim eder ve uygular. Eğitim sonunda verilecek diploma, sertifika ve diğer belgeler birlikte tanzim edilerek tarafları ilzam eden imzalar bulunur.

6.4       Çerçeve anlaşması ve protokolda yer alan kontrol hizmetlerini Türk Standartlarına veya TSE'nin tespit etmiş olduğu esaslara göre KBSB. TSE adına yerine getirir ve gerekli belgeleri tanzim eder, uygular. Hizmet giderlerinin karşılanması için TSE'nin bu konudaki mevzuatı uygulanır, müsbet veya menfi bakiye eşit olarak taksim edilir.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ :

Madde 7- Taraflarca, üzerinde anlaşma sağlanamayan konularda tahkim yoluna gidilir.

KANUNİ İKAMETGAH :

Madde 8- TARAFLARIN ADRESLERİ

Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği (KBSB) Derneği Yıldız Posta Cad. No. 35/37 D. 7 80700 Beşiktaş - İstanbul Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Necatibey Cad. No. 112 Bakanlıklar ANKARA
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ :

Madde 9- Bu protokol, 05.09.1992 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren çerçeve anlaşmasını tamamlar ve onun ayrılmaz bir parçasıdır ve imza tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜRLÜK SÜRESİ:

Madde 10- Bu ek protokol, taraflardan herhangi birinin altı ay öne bildirimde bulunması halinde yürürlükten kalkar. Aksi takdirde bu anlaşma prokolü yürürlükte kalır. Bu Ek Anlaşma/Protokol 3.3.1992 tarihinde iki nüsha olarak imza edilerek yürürlüğe konulmuştur. TSE VE KBSB 05.09.1991 günü imzalanıp yürürlüğe giren Prokolun Konu başlıklı Madde 1'in tadiliyle ilgili Ek Protokol 2

Eski Metin :

Madde 1- Bu protokolün konusu, her türlü kazan ve basınçlı kaplarla brülör gibi yakma aygıtları ile (Kazanlar. Kat Kaloriferleri, Eşanjörler. Hidroforlar ve Boylerler vb.) ilgili. Standartlarında belirtilen tüm muayene ve deneylerin (verim ve kapasitesi deneyleri dahil) yapılmasında ve bunların belgelendirilmcsinde. bunun için gerekli laboratuvarın kurulmasında ve gerekli eğitimlerin yapılmasında Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği ile Türk Standardı an Enstitüsü arasında yapılacak işbirliğini kapsar.

Yeni Metin :

Madde 1- Bu protokolün konusu, her türlü kazan ve basınçlı kaplarla brülör gibi yakma aygıtları ile (kazanlar, kat kaloriferleri, eşanjörler, hidroforlar ve boylerler vb.) ilgili, standartlarında belirtilen tüm muayene ve deneylerin (verim ve kapasite deneyeleri dahil) yapılmasında, bunların bclgelendirilmesinde, mevcut ve/veya dönüşümü yapılacak kazanlar, basınçlı kaplar ve elemanlarının durumlarının tespitinin yapılmasında ve bunlar için gerekli laboraluvarla-rın kurulmasında gerekli eğitimlerin yapılmasında Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği ile Türk Standardları Enstitüsü arasında yapılacak işbirliğini kapsar.

Bu    protokol    Ek-2 olarak 23.04.1992 tarihinde iki nüsha olarak tanzim ve imza edilerek yürürlüğe konmuştur."


Etiketler