Header Reklam

Temiz Enerji Paketi ve Uzun Vadeli Renovasyon Stratejileri Hakkında Raporlar Yayınlandı

04 Şubat 2020 Dergi: Mart-2020
Temiz Enerji Paketi ve Uzun Vadeli Renovasyon Stratejileri Hakkında Raporlar Yayınlandı

Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında 8 ülkenin yeşil bina konseyleri, Avrupa Bina Performans Enstitüsü (BPIE) ve Climate Alliance’ın ortak çalışmasıyla yürütülen Build Upon 2 projesi kapsamında; “Temiz Enerji Paketinde Kapsamlı Bina Tadilatı: Yerel, Ulusal ve AB Seviyesindeki Çıkarımlar” ve “SECAP-Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları’na binalarda kapsamlı tadilat stratejileri nasıl dahil edilmelidir?” başlıklı raporlar yayınlandı. 

BUILD UPON2 - Binaların Enerji Verimliliğine Yönelik İyileştirilmesi ve Düşük Karbonlu Bina Renovasyonunun Artırılması 
Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı kapsamında 8 ülkenin yeşil bina konseyleri, Avrupa Bina Performans Enstitüsü (BPIE) ve Climate Alliance’ın ortak çalışmasıyla yürütülen Build Upon2 projesi, Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) gereğince istenen, ulusal renovasyon stratejilerinin etkinliğini ve uygulanmasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Projenin genel amacı ise en az 10 şehrin mevcut bina stoklarını 2050'ye kadar karbonsuzlaştırma hedefini benimsemesi, bu konuda stratejilerinin geliştirilmesi ve şehirlerin taahhütte bulunmasını sağlamak. Projede, 8 Pilot Şehir arasında Türkiye’yi temsilen Eskişehir, pilot şehrimiz olarak belirlendi.
 

Projede aktif olarak yer alacak 8 pilot şehir: 
•    Velika Gorica, Hırvatistan
•    Budaörs, Macaristan
•    Dublin, İrlanda
•    Padova, İtalya
•    Wroclaw, Polonya
•    Madrid, İspanya
•    Eskişehir, Türkiye
•    Leeds, İngiltere


Türkiye'de 2021’e kadar ÇEDBİK öncülüğünde gerçekleşecek etkinlikler sonucunda ulusal düzeyde renovasyon etki çerçevesi; çerçevenin uygulanması ve izlenmesi için metodolojiler geliştirilecek. Çerçevenin test edilmesi ve çerçeveyi takip eden diğer şehirler için kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Yerel düzeyde veri toplanarak oluşturulacak bu çerçeve, renovasyon ile ulusal düzeyde politika ve karar alma süreçleri arasında bağlayıcı bir etki yaratacak. Proje kapsamında geliştirilen çerçeve, ileride AB’nin EPBD’yi uygulamasında ve bina stoğunu karbonsuzlaştırmaya yönelik çaba harcayan, Başkanlar Sözleşmesi’ne imza atan şehirler ve özellikle ulusal yapı stratejilerinde rehberlik arayan hükümetler için bir model oluşturacak.
 

Neden Binalar? Neden BUILD UPON2


Binalar, AB'deki enerji tüketiminin %40'ından sorumludur. Bugün var olan binaların %90'ı hala 2050'de olacağından, mevcut bina stokunun iyileştirilmesi karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşma da önemli rol oynar. Ancak Avrupa’daki binaların renovasyonu belirtilen hedeflere ulaşmak için yetersiz kalmaktadır. Avrupalıların %75’i şehirlerde yaşadığından, şehirlerin Avrupa'nın bina renovasyon mücadelesine liderlik etmeleri büyük önem taşımaktadır. BUILD UPON ilk olarak 2015 yılında başlatıldı. Proje kapsamında Avrupa bina renovasyon konusunda var olan sorunlarını çözmeye çalışan 2.000’nin üzerinde çeşitli kuruluşlardan paydaşları bir araya getiren bir topluluk oluşturuldu. Projenin birinci fazı ulusal renovasyon stratejilerinin yerel şehir ölçeğinde bir eylemi kolaylaştırmaya yönelik kilit önerileri içermektedir. Bu yüzden BUILD UPON2 ulusal bina renovasyon stratejilerini uygulama konusunda yerel bir eylem oluşturmak ve bu eylemi kolaylaştırmak için Avrupa şehirlerini bir araya getirecektir. Proje faaliyetleri İspanya Yeşil Bina Konseyi’nin liderliğinde 8 Avrupa ülkesinde yürütülecektir. BUILD UPON2 dünyanın en geniş kapsamlı bina renovasyon projesinin ikinci fazıdır. Proje Avrupa Birliği Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programı Hibe Sözleşmesi Numarası 840926 – BUILD UPON2 - H2020 - LC-SC3-EE-16-2018 kapsamında 1.731.755 € hibe almıştır. Avrupa enerji renovasyonu pazar payı 109 milyon €’dur ve 800.000’den fazla iş imkanı sunmaktadır (Renovate Europe). Sektör, Avrupa ekonomisine katkı sağlayacak çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmeleri ilgilendiren iş fırsatları yaratacaktır. Renovasyon sayesinde mühendisler ve mimarlar gibi geniş iş kollarından profesyonellere yerel iş imkanları sağlanacaktır. Proje hakkında detaylı bilgiye resmi web sitesi: https://www.worldgbc.org/build-upon adresinden ulaşılabilir.

Temiz Enerji Paketinde Kapsamlı Bina Tadilatı: Yerel, Ulusal ve AB Seviyesindeki Çıkarımlar

Güçlü politikalar oluşturmak ve yürütmek için hükümetin her kademesinde eyleme geçmek gerekmektedir. Avrupa’da ve ülkemizde ulusal ve yerel düzeyde karar alma süreçlerinde rehber niteliğinde politikalar ve çalışmalar bulunmaktadır. Hedeflere en doğru yoldan ulaşmak ve maliyetleri en aza indirmek için iç içe geçmiş çalışmalar düzenlenmelidir. “Tüm Avrupalılar için Temiz Enerji Paketi” 2020 yılından itibaren Avrupa iklim ve enerji politikalarını tanımlayan 8 farklı direktiften oluşan kapsamlı bir mevzuattır. Yönetmelikler Avrupa’nın enerji dönüşümünü hızlandırıcı niteliktedir. Ulusal eylem planı, sera gazı emisyonlarını azaltma, elektrikli araçlar, tüketici hakları ve yenilebilir enerji üretimi gibi birçok alanı etkileyecektir. Temiz Enerji paketi yapı sektörü ile ilgili iyileştirilmesi gereken yönetmeliklere değinmekte ve 2050 yılına kadar Avrupa’da bina sektörü kaynaklı karbon salımını azaltıcı çerçeve oluşturmayı hedeflemektedir. Ayrıca, 2015 Paris Anlaşması gereğince iklim değişikliği taahhütlerine ulaşmasına katkıda bulunuyor. Bu raporun amacı, Temiz Enerji Paketinin gelecek yıllarda binalarda yapılacak kapsamlı tadilat politikasını etkileyecek değişikliklerin bazılarını analiz etmektir. İncelenecek dört temel direktif şunlardır:


1. EPBD     Energy Performance of Buildings Directive (Binalarda Enerji Performansı Direktifi)
2. EED       Energy Efficiency Directive (Enerji Verimliliği Direktifi)
3. RED       Renewable Energy Directive (Yenilenebilir Enerji Direktifi)
4. GOV      Governance Regulation (Yönetişim Tüzüğü)
Bu rapor ayrıca, yasa paketini 2030 ve 2050 hedeflerine ulaşmak için uygulamak isteyen Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin yerel, ulusal yetkililerinin rollerini ortaya koymaktadır.

SECAP-Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları’na binalarda kapsamlı tadilat stratejileri nasıl dahil edilmelidir?
AB yasal çerçeveleri kapsamında belirlenen ulusal enerji verimliliği politikaları “Tüm Avrupalılar için Temiz Enerji Paketi”nin yürürlüğe girmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Yasa paketi dahilinde AB üyesi ülkelerin 2050 yılına kadar binalarını net sıfır karbon yapma yolunda LTRS-Uzun Vadeli Yenileme Stratejileri’ni belirlemeleri gerekmektedir.
Günümüzde, Avrupa’da binalar toplam enerji tüketiminin %40’ı, karbon salımının ise %36’sından sorumludur. Ayrıca mevcut binaların %35’i 50 yaşından daha büyük ve bu binaların %75’i enerji verimsizdir. Hükümetler ve yerel yönetimler binalarda enerji performansına yönelik yeni yönetmelikler doğrultusunda inşaat sektöründe ekonomik fırsatlar yaratan ve enerji yoksulluğunu azaltan hedefler belirlemelidir. Bu hedefler şöyle sıralanabilir:
• 2050 yılına kadar binaların düşük ya da net sıfır karbon olmasını sağlayacak ulusal eylem planlarının belirlenmesi
• Binaların daha verimli işletilebilmesi için akıllı bina sistemlerinin desteklenmesi
• Binalarda kullanıcı ihtiyaçlarına uyum, işletim optimizasyonu ve şebekeyle etkileşim kurmak için yeni teknolojiler kullanma kapasitesini ölçecek akıllı göstergeler sağlanması
• Elektrik araçlar için gerekli altyapının sağlanması
• Kapsamlı tadilatlar ve Uzun Vadeli Yenileme Stratejileri’nin gerçekleşmesi için özel sektör ve kamu yatırımlarının artırılması
• Eski binaların onarılıp enerji performansının arttırılması sayesinde enerji yoksulluğu ile mücadele edilmesi.

H2020 - Build Upon2 projesi kapsamında “How to include building renovation in your Sustainable Energy and Climate Action Plan”  raporu BPIE tarafından oluşturuldu. Rapor, gönüllü olarak Başkanlar Sözleşmesi’ni (Covenant of Mayor - CoM) imzalamış belediyelere Uzun Dönem Yenileme Stratejileri’ni oluşturmaları konusunda rehber niteliğinde olacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve raporların tamamı için: www.cedbik.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 Slider Altına