Header Reklam
Header Reklam

TEMA’nın Türkçeye Kazandırdığı IPCC Raporu Arazi Tahribatı ve İklim Değişikliğinin Sonuçlarına Dikkat Çekiyor

01 Aralık 2020
TEMA’nın Türkçeye Kazandırdığı IPCC Raporu Arazi Tahribatı ve İklim Değişikliğinin Sonuçlarına Dikkat Çekiyor

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin ülkemizin de içinde yer aldığı coğrafyayı yakından ilgilendiren “Arazi Özel Raporu”, TEMA Vakfı tarafından Türkçeleştirildi. Doğal varlıkların her geçen gün artan insan baskısı ile karşı karşıya kaldığını ve iklim değişikliğinin bu baskıyı artırdığını ortaya koyan raporu, 52 ülkeden aralarında TEMA Vakfı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş’in de yer aldığı 107 bilim insanı hazırladı. Alanında hazırlanmış en kapsamlı bilimsel çalışma olarak gösterilen rapor, iklim değişikliği etkilerinin en şiddetli hissedileceği Akdeniz kuşağı ile ilgili önemli bulgular sunuyor. 
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından 2019 yılı Ağustos ayında yayımlanan Arazi Özel Raporu; iklim değişikliğinin arazi kullanımı ile ilişkisini ele alıyor. Rapor, TEMA Vakfı’nın temel çalışma alanlarından biri olan arazi bozulumu hakkında önemli bulgular içeriyor. Raporu Türkçe’ye kazandıran TEMA Vakfı bu bulgulara dikkat çekerek, COVID-19 salgını ile yeniden gündeme gelen “doğal alanların tahribatı”, “gıda güvenliği” ve “iklim krizi” tartışmalarının arazi kullanımı ekseninden tekrar ele alınması gerektiğini ifade ediyor. 
Rapor ile ilgili konuşan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “TEMA Vakfı olarak bu önemli raporu Türkçe’ye kazandırdığımız için mutluyuz. Rapor, ülkemizin de içinde yer aldığı ve iklim değişikliğinin etkilerinin en şiddetli biçimde hissedileceği Akdeniz kuşağı ile ilgili kritik bilgiler içeriyor. Raporda yer alan bilimsel veriler; TEMA Vakfı olarak çalışmalarımıza temel aldığımız toprak, tarım arazileri, mera ve ormanların tahribatının küresel ısınmaya etkileri ile bu doğal varlıkları koruma çalışmalarının iklim değişikliğine uyum ve mücadelede ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İklim değişikliğinden en fazla etkilenecek yerler arasında gösterilen Akdeniz Bölgesi’nde yer alan ülkemizde verimli tarım topraklarının korunması, toprak dostu sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşması, ormanların korunması ve genişletilmesi ile büyük bir bölümü bozulmuş meraların ıslahının önemini her zaman vurguluyoruz. Doğal varlıkların tahribatının önlenmesi ve sürdürülebilir yaşam için arazi kullanım planlarının bir an önce yapılmasının ve uygulanmasının gerekli olduğunu sürekli hatırlatıyoruz. İhtiyacımızdan fazla tüketmemenin, gıda israfını önlemenin doğal varlıklara olan baskının azaltılmasına ve iklimin korunmasına büyük katkısı olacağını ifade ediyoruz. Bugün doğal varlıkların korunması ve sürdürülebilir yönetimi, tahrip olmuş arazilerin ıslahı ve daha az tüketim konusunda atacağımız her adım gelecekte iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkileri hafifletecek” dedi. 
TEMA Vakfı’nın açık kaynak olarak web sitesinde yayımladığı raporun öne çıkan ve ülkemizi de yakından ilgilendiren bulguları şu şekilde; 
•    Arazi tahribatı ve biyolojik çeşitlilik kaybı insanlık tarihinde daha önce görülmemiş bir durumdadır. Dünya’nın yaklaşık %75’ini kullanan insanlar, kullandıkları arazilerin %25’inde tahribata neden oluyor. İnsanlar, ormanların %60-80’ini, doğal otlak alanların %70-90’ını etkiliyor. Arazi tahribatı biyolojik çeşitliliğin %11-14 oranında azalmasının nedeni olarak gösteriliyor. Arazilerin %12-14’ünü teşkil eden tarım arazilerinde yaygın olarak uygulanan toprak işleme erozyona neden oluyor. Erozyon sebebiyle yaşanan toprak kaybı ise toprağın doğal oluşum hızının 100 katına ulaşıyor. Ormansızlaşma, aşırı otlatma ile artan arazi tahribatı ve küresel ısınma erozyonu daha da artırıyor. Toprağın en verimli kısmı olan üst toprağı adım adım yok eden erozyon; toprağın üretkenliğini azaltıyor, insan refahını ve sağlığını olumsuz etkiliyor. Gıdaya olan talep, 1961 yılına göre 9 kat artan kimyasal gübre ve 2 kat artan su kullanımı ile karşılanıyor. Üretilen gıdaların %25-30’u israf ediliyor. İsraf edilen gıdalar iklim değişikliğinin ana nedeni olan sera gazı salımlarının artmasına neden oluyor. Arazi kullanımından kaynaklanan sera gazı salımları, küresel sera gazı salımlarının %23’ünü teşkil ediyor.
•    Küresel ısınma kurak alanları ve çölleşmeyi artırıyor. 21. yüzyılda sıcak hava dalgalarının sıklık, yoğunluk ve süresinin; kuraklıkların ise sıklık ve yoğunluğunun özellikle Akdeniz bölgesinde ve Güney Afrika'da artacağı tahmin ediliyor. Bu etkiler şimdiden Afrika, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’da görülüyor. Bu bölgelerde kuraklık; daha şiddetli su kıtlığı, daha fazla toprak erozyonu, bitki örtüsü tahribatı, orman yangını, biyolojik çeşitlilik kaybı ve gıda arzının riske girmesi anlamına geliyor. Küresel ısınmanın 2050 yılında 2°C’a ulaşması halinde, kurak bölgelerde yaşayan ve büyük çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 220 milyon insanın etkileneceği tahmin ediliyor.
•    Sera gazı salımının azaltılması ve sürdürülebilir arazi yönetimi için alınacak tedbirlerin; iklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmalarının bugünden hayata geçirilmesi gerekiyor. Atılacak her adım karşılaşılacak tehlikenin daha az olması anlamına geliyor. Arazi tahribatının önlenmesi için etkili arazi yönetim politikalarının geliştirilmesi, arazi kullanım haklarının güvence altına alınması ve arazi kullanım planlarının katılımcı yaklaşımla hazırlanması yapılması gerekenler listesinin başında yer alıyor. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmalarının ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi için gerekli olan adımları şöyle özetlemek mümkün: Tahrip olmuş arazilerin ıslahı (restorasyonu); tarım arazilerinde toprağı koruyan, toprakta karbon depolanmasını artıracak, hasat kayıplarını azaltacak, hasat artıklarını değerlendirecek uygulamaların yaygınlaşması; tarımda tasarruflu su yönetimin sağlanması; sürdürülebilir orman, otlak ve mera yönetimi; orman yangınlarına karşı önlemlerin artırılması; tüketimin azaltılması; gıda israfının önlenmesi.
IPCC Arazi Özel Raporu, arazi bozulumu ile ilgili önemli bilgi ve bulgular içeriyor. Türkiye’de arazi bozulumunun en önemli sebeplerinden biri madencilik faaliyetleri olduğu için, fotoğraf olarak Kaz Dağları’nda maden faaliyetleri sebebiyle tahrip edilen bir alan kullanılmıştır.

Arazi Özel Raporu
Arazi Özel Raporu, IPCC Altıncı Değerlendirme Dönemi tarafından hazırlanan üç özel rapordan biridir. Bu Rapor, IPCC’nin üç çalışma grubunun bilimsel liderliğinde, Ulusal Sera Gazı Envanteri Görev Gücü’nün katkıları ve III. Çalışma Grubu Teknik Destek Birimi desteği ile hazırlanmıştır. Karar Vericiler için Özet Raporu, iklim değişikliği ve arazi ile ilişkili mevcut bilimsel, teknik ve sosyo-ekonomik literatür değerlendirmesini temel alan Özel Rapor’un anahtar bulgularını içeriyor.
Arazi Özel Raporu Karar Vericiler Özeti’ne erişim için: 
https://bit.ly/Karar-Vericiler-Ozet 
Karar Vericiler için Özet Raporunun Bölümleri
1. Bölüm: Isınan bir dünyada insanlar, toprak ve iklim 
2. Bölüm: Uyum ve mücadelede müdahale seçenekleri 
3. Bölüm: Müdahale seçeneklerinin etkinleştirilmesi 
4. Bölüm: Yakın vadede eylem planı

Arazi Özel Raporu Teknik Özet’e erişim için: https://bit.ly/Teknik-Ozet 
Teknik Özet Raporunun Bölümleri
5. Bölüm: Giriş 
6. Bölüm: Çerçeve ve Bağlam
7. Bölüm: Arazi-İklim Etkileşimleri
8. Bölüm: Çölleşme
9. Bölüm: Arazi Bozulumu
10. Bölüm: Gıda Güvenliği 
11. Bölüm: Çölleşme, arazi bozulumu, gıda güvenliği ve sera gazı akıları arasındaki bağlantılar
12. Bölüm: Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik risk yönetimi ve karar verme 

İklim Değişikliği ve Arazi Özel Raporu sayısal bilgiler:
•    52 ülkeden 107 uzman, 15 Koordinatör Başyazar (CLA), 71 Başyazar (LA), 21 Editör (RE) olarak rapora katkı sundu.
•    Çoğunluğu (%53) gelişmekte olan ülkelerden gelen uzmanlar tarafından yazılan ilk rapordur. 
•    Koordinatör Başyazarların %40’ı kadın yazarlardan oluşmaktadır.
•    Yazar ekibi aynı zamanda 96 katkı veren yazarın katkısını, 7000’den fazla alıntıyı rapora dahil etmiş ve 28,275 uzman ve hükümet öneri yorumunu (İlk taslak: 10,401, İkinci Taslak 14,831; Üçüncü Taslak 3,043) değerlendirmiştir.
IPCC Hakkında
Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) iklim değişikliği ile ilgili bilimsel çalışmaları yapmak üzere görevlendirilmiş bir Birleşmiş Milletler kuruluşudur. Politika yapıcılara yönelik; iklim değişikliği bilimi, iklim değişikliğinin etkileri ve riskleri ile adaptasyon ve azaltımı konularında bilimsel araştırmalar yapmakta ve düzenli değerlendirme raporları yayınlamaktadır. IPCC’nin 195 üye devleti bulunmaktadır.
IPCC; devletlere, her seviyede, iklim politikaları geliştirmek amacıyla kullanabilecekleri bilimsel bilgileri sağlamaktadır. IPCC çalışmaları, iklim değişikliğini önleme konusundaki küresel müzakereler için temel verileri oluşturmaktadır. IPCC raporları, objektifliğini ve şeffaflığını sağlamak için, birçok farklı seviyede gözden geçirilmekte ve değerlendirilmektedir.