Header

Koronavirüs: Pandemi ile mücadelede AB, küresel yanıtını açıkladı

10 Nisan 2020 Dergi:

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun yayımladığı basın bülteninde, Avrupa Komisyonu ve Yüksek Temsilcilerin, ortak ülkelerin koronavirüs salgınıyla mücadele çabalarını desteklemek için sağlam ve hedefe odaklı bir AB eylem planı hazırladığı bildiriliyor. AB’nin kolektif eylemi, acil sağlık krizini ve bunun sonucunda ortaya çıkan insani ihtiyaçları ele almaya, ortak ülkelerin sağlık, su ve sıhhi tesisat sistemlerini ve bunların pandemi ile başa çıkmak için araştırma ve hazırlık kapasitelerini güçlendirmeye ve sosyoekonomik etkiyi azaltmaya odaklanacak. Bu eylemler için AB, mevcut dış eylem kaynaklarından 15,6 milyar €’dan fazla tutarda ortak ülkelere mali destek sağlayacak. 

Ursula-von-der-Leyen-EU-ParlamentAvrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Virüs sınır tanımıyor. Bu küresel zorluğun güçlü uluslararası işbirliğine ihtiyacı var. Avrupa Birliği salgınla mücadele için yorulmadan çalışıyor. Hepimiz biliyoruz ki, birlikte koronavirüsün dünya çapındaki yayılımını durdurabiliriz. Bu amaçla, AB yakında gerekli fonları harekete geçirmeye yardımcı olmak ve Dünya Sağlık Örgütü’nün en savunmasız ülkelere yardımcı olabilmesi için desteklemek amacıyla sanal ortamda bir taahhüt etkinliği düzenleyecek” dedi. 

Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Josep Borrell şunları söyledi: “Koronavirüs salgınına verilecek yanıt birleşik, küresel bir eylem gerektiriyor. Avrupa Birliği ve Üye Devletleri, bu sağlık krizini ve bunun ciddi sonuçlarını -yurtiçinde ve yurtdışında- ele almakta aktif rol oynamaktadır. Vatandaşlarımıza destek sağlamak için elimizden gelen her şeyi yaparken, aynı zamanda sorunları bizim de problemlerimiz olduğu için, doğrudan ülkemizde ve ötesindeki ortaklarımıza pandeminin geçim kaynakları ve istikrarı ile güvenlik üzerindeki etkisini ele almaları için de yardımcı olmalıyız. Bu, birlikte kazanacağımız veya kaybedeceğimiz küresel bir mücadele. Uluslararası düzeyde işbirliği, ortak çabalar ve çok taraflı çözümler, gelecek için, etkili bir küresel gündem için, bizi ileriye götürecek yoldur.”

Uluslararası Ortaklıklar Komiseri Jutta Urpilainen, “Koronavirüs bir yerlerde yaşamı tehdit ettiği sürece güvende değiliz. Bu uluslararası işbirliği ve ortaklıkların özüdür. Paylaştığımız zorluklarla başa çıkmak için birlikte çalışmalıyız. Bugün Avrupa Komisyonu, hepimiz için daha güvenli bir gelecek için, özellikle Afrika’daki ortaklarımızla birlikte, 15,6 milyar €’dan fazla olan bu önemli küresel yanıt paketini hızlandırıyor ve yönlendiriyor” diye konuştu. 

Çevre ve Genişleme Komiseri Olivér Várhelyi şunları söyledi: “Koronavirüs pandemisine küresel yanıtımızın bir parçası olarak, Batı Balkanlar ile Doğu ve Güney’e yakın komşularımız için, gerçek ihtiyaçların olduğu yerlere, sağlık sistemlerini güçlendirmek ve pandeminin sosyo-ekonomik etkisini azaltmak 3.8 milyar €’dan fazla öngörülen fonu yönlendiriyoruz. Bir kıtayı paylaşıyoruz ve sadece birlikte başarabiliriz.”
Kriz Yönetimi Komiseri Janez Lenarčič uyarıyor: “On yıllardır en büyük insani kriz haline gelebilecek bir şeyle karşı karşıyayız. Koronavirüs salgınının en kırılgan ülkelerde, göçmenler ve en savunmasız insanlar üzerinde etkisinin dramatik olması muhtemeldir. Bu özellikle mülteci ve ülke içinde yerinden olmuş insan bulunduğu kamplarının kapalı ve çoğu kez güvensiz ortamlarında söz konusudur. Bu yüzden halk sağlığı için acil durumlara şiddetle cevap vermeliyiz, insani yardım aktörlerinin hayat kurtaran yardımlarını gerçekleştirebilmeleri ve kilit insani yardım operasyonları için taşımacılığın ve lojistiğin destek vermeye devam edebildiğinden emin olmalıyız.”

Avrupa Ekibi Paketi
AB’nin yanıtı, ortaklarına bu salgınla yüzleşmek için hızlı ve hedef odaklı destek sağlayarak hayat kurtarmayı amaçlayan bir ‘Avrupa Ekibi’ yaklaşımını yansıtıyor. Ortak ülkeleri desteklemek ve kısa vadeli ihtiyaçlarını, uzun vadeli yapısal etkileri ele alabilmek için AB’den, Üye Devletlerden ve özellikle Avrupa Yatırım Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan gelen kaynakları birleştiriyor. Avrupa Ekibi paketleri ilk önce yakın çevrede uygulanacak: Batı Balkanlar, Doğu ve Güney Avrupa.
Küresel aktörlere ve uluslararası yardım sistemine büyük destek veren AB, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Finansal Kurumlar, G7 ve G20 ile ortaklaşa koordineli çok taraflı bir müdahaleyi teşvik edecek.
Avrupa Birliği, mevcut duruma tepkisini uyarlayarak sürdürecek ve Afrika, Komşu Çevre, Batı Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler ile Asya’nın bazı bölgelerinde sağlık desteğine ihtiyaç duyan, en çok etkilenen ülkelere odaklanacak. AB’nin müdahalesi, özellikle göçmenler, mülteciler, ülke içinde yerinden olmuş kişiler dahil olmak üzere en savunmasız kişilere odaklanacak ve Yeşil Anlaşma ile Dijital Gündem’de belirlenen stratejik hedefleri programına entegre edecek.
15.6 milyar €’luk genel paket içinden, Kuzey Afrika komşu ülkeleri için 1.19 milyar € dahil olmak üzere 3.25 milyar €, Afrika’ya kanalize edildi.
AB, tüm çevre için toplam 3.07 milyar € (Ortak Güney ülkeleri için 2.1 milyar € ve Doğu ülkeleri için 962 milyon €), Batı Balkanlar ve Türkiye için 800 milyon € destek fonunu güvence altına alıyor.
Buna ek olarak, paketin tamamı Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Fonu’ndan (EFSD) Afrika ve komşu ülkeler için 1,42 milyar Euro tutarında bir başka garantiyi daha içeriyor.
AB, Asya ve Pasifik’i 1.22 milyar €, Afrika için ilave 291 milyon €, Karayipler ve Pasifik bölgesi için 918 milyon € ve 111 milyon € ile denizaşırı diğer ülkeleri destekleyecek.

Diğerlerinin yanı sıra, acil müdahale eylemleri için 502 milyon €:

 • Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler’in Müdahale Planlarına ve daha zayıf sağlık sistemleri olan ve insani krizlerle uğraşan ülkelerde acil durum hazırlığını ve müdahalesini güçlendirmek için Kızılhaç ve Kızılay eylemlerine anında destek sağlanması;
 • Etkilenen ülkelerde, özellikle sağlık, su, sıhhi tesisat ve hijyen (WASH) ile lojistik alanlarında acil insani yardım sağlanması;
 • Avrupa’da ve ortak ülkelerde acil ihtiyaçları karşılamak için kişisel koruyucu ekipman ve tıbbi cihazların Avrupa’da artan üretiminin desteklenmesi;
 • AB Sivil Koruma Mekanizması yoluyla etkilenen ülkelere ayni yardım sağlanmasını organize etmek;
 • Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Fonu tarafından desteklenen Uluslararası Finansal Kurumlar ve Avrupa Kalkınma Finans Kurumları aracılığıyla yerel bankalara garanti ve likidite sağlanması;
 • İhracat kısıtlamalarıyla mücadele ve tedarik zincirlerinin özellikle temel tıbbi malzeme ve farmasötikler için güçlü kalmasını sağlamak konusunda küresel çabaları desteklemek;
 • Batı Balkanlar’ı tıbbi malzeme için Ortak Satın Alma Anlaşması ve bulaşıcı hastalıklar için Avrupa hızlı uyarı sistemi gibi AB girişimlerini ilişkilendirmek. Katılımlarını müzakere eden ülkeler AB Dayanışma Fonu’na da başvurabilirler.

 

Sağlık ve su sistemlerini desteklemek için 2,8 milyar € araştırma fonu ile:

 • Ortak ülkeleri esnek, duyarlı sağlık ve sosyal koruma sistemleri oluşturmada desteklemek;
 • Yayılmayı önlemek için temel koruyucu önlemler ve hijyen önerileri konusunda iletişim ve farkındalık çabalarının desteklenmesi;
 • Global Fon gibi küresel sağlık girişimlerinden bazı AB fonlarının Küresel İttifak (GAVI) ve Global Finansal ile birlikte AIDS, Tüberküloz ve Sıtma, Aşılar ve Bağışıklık Sistemi ile ilgili yaşamsal sağlık programlarını desteklemesi;
 • Teşhis, tedavi ve önleme konusunda daha fazla araştırmanın desteklenmesi ve bir aşı hazır olduğunda, hızlı izleme onayı, aşıların sübvanse edilmesi ve savunmasız ülkelere gönderilmesi;
 • Afrika, Latin Amerika ve Karayipler ile Asya ve Pasifik’teki bölgesel sağlık kuruluşlarının güçlendirilmesi, epidemiyolojik gözetimi ve uzmanların desteklenmesi;
 • Batı Balkanlar’daki aday ülkeleri AB’nin Sağlık Güvenliği Komitesi’ne davet edilmesi ve potansiyel adayların en iyi şekilde nasıl ilişkilendireceklerini tespit;
 • Göçmenler, mülteciler ve ev sahibi topluluklar için sağlık sistemlerine eşit erişimi desteklemek.

 

Ekonomik ve sosyal sonuçları ele almak için ayrılan 12,28 milyar €:

 • Ortak ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınması ve yoksulluğun azaltılması için reformları benimsemeleri doğrultusunda doğrudan bütçe desteği ve imtiyazlı finansman sağlanması ve kriz sırasında işçilerin korunması için önlemlerin sağlanması;
 • Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Batı Balkan ve komşu ülkeler için makro-finansal yardımın harekete geçirilmesi;
 • Özel sektörün, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) ve serbest meslek sahiplerinin, garantiler, likidite karşılıkları, teknik yardım ve Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Fonu’ndan kısa vadeli kredilerle risk paylaşımına doğru yönlendirilmesi, bu yolla desteklenmesi;
 • Avrupa Yatırım Bankası’ndan, özellikle sağlık ekipmanı ve malzemeleri için kamu sektörü kredilerinin sağlanması;
 • Stratejik sektörlerde güçlü ve esnek değer zincirleri oluşturmak, çalışma haklarını ve kurumsal sosyal sorumluluğu sağlamak için uluslararası kuruluşlarla ve Avrupa şirketleriyle birlikte çalışmak;
 • Etkilenen ülkelerde IMF tarafından dikkate alınan borç tahliye şekillerini teşvik etmek.