Header Reklam

KAZAN VE BASINÇLI KAP SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ | Bülten | Sayı:3 | Şubat-1994

05 Şubat 1994 Dergi: Şubat-1994
KAZAN VE BASINÇLI KAP SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ | Bülten | Sayı:3 | Şubat-1994

Kalite Güvenliği, Tesis, Ürün İlişkisi
Kalite Güvenliği, Tesis, Ürün İlişkisi Ürünlerin teknik gereksinimleri karşılayacak düzeye erişmiş kaliteleri, ürün ve tesislerin yararlanılabilirlik ve güvenebilirliğin de temelidir. Kalite Güvenliği kavramı, gelişmekte olan sanayimizde özellikle sektörümüzde bu nedenle büyük önem kazanmaktadır. Bu durum, yüksek bir tehlike eline sahip Kazan ve Basınçlı Kaplar ile Enerji Santralları'nın, üretim ve kurulmalarının, üstün bir teknik standart düzeyine çıkarılması gereği ve mecburiyeti gerçeğini önümüze getirmektedir. Kanunları hazırlayan devlet, üreticiler, tesislerin yapımcıları, işletenleri ile teknik denetimleri yapma sorumluluğu taşıyan kuruluşların aralarında yapılacak sıkı işbirliği sonucu, istenilen teknik düzey ve standart yakalanıp gerçekleştirilebilir. Bunun sonucunda ürün ve tesislerin yararlanılabilirlik süreleri arttırılarak ülkemize sağlanacak ekonomik katkı, tüketici ve kullanıcı dahil bütün taraflara büyük faydalar sağlar. Ayrıca bütün dünyada g üncel s orun o larak g ündemde b ulunan ç evre kirlenmesi açısından da yüksek tehlike potansiyeli rizikosunun minimum ve kabul edilebilir mertebelerde disiplin altında tutulması neticesini beraberinde getirir. Çevre içinde yüksek tehlike potansiyeli oluşturan Kazan ve Basınçlı Kapların, iyi bir kalite düzeyine erişmiş ve bunun değişmeden kalmasını sağlayacak tedbirleri alan yapımcılar, uzun vadede başarılı olarak faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Yakın bir gelecekte, Kazan ve Basınçlı Kaplarla ilgili ihtiyaç sahipleri ile teknik tesislere ihtiyacı olan idareler, teklif verecek firmalardan etkin Kalite yeinlik Sistemlerinin uygulandığı kanıtını isteyeceklerdir.Gerek önem kazanan bu eğilim ve gereksinmeler, imalatçı firmaların, gerek ihracata yönelik gerekse iç piyasadaki satışları açısından büyük önem taşıyacaktır. Kalite güvenliği sistemi uygulayan kuruluş ve üreticiler daha avantajlı bir durumda olacaklardır. TSE, Kazan ve Basınçlı Kaplar gibi tehlike potansiyeli bulunan imalat da gerekli kalitenin tarifinin yapıldığı standardların, hazırlanıp çıkarılması işlevi ni, eksiksiz şekilde yerine getirerek, ilgili standartları yayınlamaktadır. TSEKBSB anlaşması ile de üreticilerin otokontrol yöntemiyle ürünlerin Kalite Güvencesine sahip olması istenmektedir. Diğer gelişmiş ülkelerde de uygulanan benzer işbirliğinin Türkiye geneline yaygınlaştırılıp, diğer sektörlere de yaygınlaştırılması en büyük dileğimizdir.

KBSB Derneği


KBSB 'den Haberler

■1994 senesi "Yapı İşleri Kalorifer Tesisatı Birim Fiyat ve tarifleri" kapsamında Derneğimiz üyelerinin istek ve görüşlerini belirlemek için kurulan komisyon çalışmalarını bitirmiştir. Yapılan çalışmalar sonunda, üyelerimizden gelen bilgilerin değerlendirilmesi ile istekler, komisyon tarafından hazırlanan rapor ile Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı'na sunulmuştur. Görüşmelerimiz doğrultusunda, Birim Fiyatlarda yeralacak yeni uygulamanın, bugüne kadar süregelen bir takım yanlış ve belirsizlikleri ortadan kaldırarak, üreticiler açısından haksız rekabeti önleyip kaliteli imalatı teşvik yönünden, tüketiciler açısından da kaliteli ürüne para ödemek gibi faydalar sağlayacaktır.

■ 27.1.1994 tarihinde toplanan KBSB Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Dernek Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi yapılmıştır. Seçim sonunda aşağıda isimleri yazılı üyelerimizin vazife taksimi şöyle sonuçlanmıştır. YÖNETİM KÜRÜLÜ ASİL ÜYELERİ Mesut EREN, Abdullah İMER, Basri GENEL, Osman METİN, Turgay GÜNAY YÖNETİM KÜRÜLÜ YEDEK ÜYELERİ Saffet KILKIL, Önder AĞVAZ, Gürkan ÇETİN, Metin BAYRAMOĞLÜ, ümit Yaşar KOÇAK DENETİM KÜRÜLÜ ASİL ÜYELERİ Kubilay AKPINAR, Kadir ÖZDEDE, Mehmet EROĞLÜ DENETİM KÜRÜLÜ YEDEK ÜYELERİ Şevket BALABAN, Mehmet HÜSEYİNOĞÜLLARI, Muhittin ÖKER Yeni Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımı yaparak Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mesut EREN'i, 2. Başkanlığa Basri GENEL'i, Muhasip üyeliğe de Turgay GÜNAY'ı getirmiştir.

■Derneğimiz bünyesinde TSE'nin talimatı ile kurulmasına karar verilen proje arşivi çalışmaları devam etmektedir. Derneğimiz bünyesinde, gelen projeler ile mukavemet hesaplarının ilgili standartlara uygunluğun incelenip onaylanmasını yapacak bir komisyon kurulmuştur. Derneğimize ulaşan projeler komisyon tarafından incelemeye alınarak, çalışmalar sürdürülmektedir.Etiketler


Slider Altına