Header Reklam
Header Reklam

Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği (Dernek Ana Tüzüğü'nden)

05 Kasım 1992 Dergi: Kasım-1992

DERNEĞİN KURULUŞU ADI VE MERKEZİ :
Madde: 1 Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde bulunan ısıbuhar kazanı ve basınçlıbasınçsız kaplar sanayicilerinden, 3.cü maddede isim ve adresleri yazılı bulunanlar, bu ana tüzük hükümleri uyarınca bir dernek kurmuşlardır.

Derneğin adı : "KAZAN ve BASINÇLI   KAP  SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ" DERNEĞİ. Derneğin merkezi İstanbul'dur.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONUSU VE AMACI :

Madde : 2 Türkiye'deki ısıbuhar kazanı ve basınçlıbasınçsız kaplar sanayiini, aynı konuda ilerlemiş bulunan ülkelerdeki teknolojik gelişmelere paralel düzeye getirmek ve bu meyanda memleket ihtiyacı olan kazan ve basınçlıbasınçsız kapların tümünün yurt içinde imal ve üretilmesini teminen, üyelerine her yönüyle yardımcı ve destek olmak üzere :
a)    Memleket kazan ve basınçlıbasınçsız kap sanayiinin ana politikasının saptanmasında katkı ve etkide bulunmak, kalkınma planı hedeflerine paralel olarak; resmi ve özel sektör yatırımlarında bu sanayinin teknik, mali ve ekonomik uygulamalarında takip edilecek politikanın oluşturulmasında Hükümete yardımcı olmak,
b)    Resmi ve özel sektör yatırım ve ihtiyaçlarında, kısaca yurt için ihtiyaçta gerekli olarak her türlü kuvvet, buhar, ısı, soba vesair kazanların ve çeşitli basınçlı ve basınçsız kapların bütün tesis ve teçhizatı ile bir bütün halinde yurt içinde yapılmasını sağlamak, bu suretle memleket dövizinin yurt dışına gitmesine mani olmak, bu cins sanayinin yurt içinde gelişmesine katkıda bulunmak ve yeni iş sahaları açılmasına yardımcı olmak,
c)    Kalkınma Planı hedeflerinden olan yatırımların ithale dayalı olarak gösterilen çeşitli kazan ve tank ihtiyaçlarının, yurt içinde yapılabilirliğini kanıtlamak ve bu nedenle döviz tasarrufunu sağlamak üzere Hükümet ve ilgili bakanlıklar ile sair merciler nezdindc girişimlerde bulunarak, memleket kazan ve basınçlıbasnıçsız kaplar sanayiinin yurt kalkınmasına önemli katkısını sağlamak,
d)    Üyesi olan özel sektör kazan vc basınçlıbasınçsız kaplar sanayicilerinin teknik, mali, ekonomik ve sosyal sorunlarını tesbit ederek bunların çözümlenmesi için her türlü bilimsel çalışmaları yapmak, bu sorunların çözümlenmesi için ilgili resmi makam ve kuruluşlar nezdindc etkili girişimlerde bulunarak konuya çözüm getirici koordinasyon organı olarak faaliyette bulunmak,
e) Üyesi olan kazan ve tank sanayicilerinin kendi aralarında, yurt yararına dönük ahenkli bir işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak,

f) Üyelerinin; hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi, enerji vc teknik yardım gibi müşterek ihtiyaç vc sorunlarının en ekonomik şekilde vc üretim özelliklerine uygun kalitede ve yeterli miktarda sağlanması yolunda çalışmalar yaparak, resmi merciler nezdindc teşebbüslerde bulunmak ve üyelerine bu konularda tavsiyelerde bulunmak,
g) Üyelerinin teknolojik gelişmelerden bilgi edinmelerini sağlamak üzere, aynı konuda yurt dışında faaliyette bulunan dernek, birlik, enstitü ve
benzeri kuruluşlarla koordineli temaslar yapmak,
h) Yeni kurulacak kazan ve tank sanayii tesisleri konusunda, memleket yararına en uygun çalışmalar yaparak bu hususta müteşebbise ve Hükümete ışık tutacak bilgileri vermek, tavsiye ve tekliflerde bulunmak,
i)Sanayi kolunda prodüktivitesi artırıcı genel tedbirler üzerinde her türlü incelemeleri yapmak, uluslararası teknik gelişmeleri takip etmek ve bunları üyelerine duyurarak faydalanmalarını sağlamak, j) Yurt içi ve yurt dışı piyasa konjöktürünü izleyerek üyelerine duyurmak,
k) Memleket kazan vc tank sanayiinin üretim usulleri, kalite vc maliyet yönlerinden dünya standartlarına uygun düzeye ulaşması için her türlü teknik ve bilimsel çalışma yapmak,
1) İç piyasa fiyat durumunun memleket gerçeklerine uygun olup olmadığı hususunda üyelerini, kamu oyunu ve ilgili mercileri uyarmak,

m) Sanayi dalına ilişkin yurt içi ve yurt dışı teknik gelişmeleri piyasa hareketlerini, mevzuat değişikliklerini ve yararlı görülecek her türlü bilgileri üyelerine duyurmak için gerektiğinde periyodik dergi ve bülten yayınlamak,
n) Sanayi dalı kapsamına giren imalatlarda kullanılacak malzeme ile imalat usul ve sonuçlarının Türkiye ve Milletlerarası norm ve standartlara uygunluk ve kalite kontrol düzeninin kurulması için ilgili merciler nezdindc girişimlerde bulunmak ve bu yolda teşkilatlanmak,

KURUCULAR:
Madde : 3 Derneğin kurucuları ; adları, temsil ettikleri kuruluşlar, ikametgahları ve tabiyetleri aşağıda yazılı kişilerdir:
1 Sabahattin Sunguroğlu (T.C.) SUNGURLAR ISI SAN. A.Ş. (temsilcisi) Yıldız Posta Cad. No. 2325 BeeiktaşİST.
2 Mesut Eren (T.C.) ERENSAN ISI SANAYİ A.Ş. (temsilcisi) Tersane Cad. Arıkan Han No. 11/4 KaraköyİST.
3 Celal Erol (T.C.) ALAMSAŞ ALARKO AĞIR MAKİNA SAN. A.Ş. (temsilcisi) Kanlı Mandra MevkiiTuzla
4 Metin Bilgiç (T.C.) ÜNİVERSAL   ISI   CİHAZLARI SAN. TİC. A.Ş. (temsilcisi) Rıhtım Cad. No. 227/1 KaraköyİST.
5 Basri Genel (T.C.) YILDIZ KAZAN SAN. A.Ş. (temsilcisi) Atatürk Cad. No. 6 AlibeyköyİST.
6 Burhan Tanyeli (T.C.) . Türk DEMİR DÖKÜM FB. A.Ş. (temsilcisi) Silahtarağa AlibeyköyİST.
7 Can Böke (T.C.) DESA DEMİR, MKAZAN VE MAKİNA SAN. A.Ş. (temsilcisi) Kartal Durağı Gazicmirlzmir
8 Osman Metin (T.C.) EMEL KAZAN VE MAKİNA SAN. LTD. ŞTİ. (temsilcisi) Belediye Sanayi Sitesi No. 101112 KüçükköyİST.
9 Turgut Ağar (T.C.) ECT ENERJİ CİHAZLARI VE TEKNOLOJİ (temsilcisi) Bağdat Cad. Burç Sitesi     F09 No. 159 FeneryoluİST.
10 Cevdet Özaltay (T.C.) ISSY KAZAN SAN. LTD. ŞTİ. Temsilcisi) Tersane Cad. No. 178/22 KaraköyİST.
11 Hadi Erden (T.C.) ISILSAN. ISI CİHAZLARI SAN. VE TİC. A.Ş. (temsilcisi) Yıldız Posta Cad. Emekli Subay Evleri 35 Blok EscntepcİST.
12 Ziya Ülkücü (T.C.) ARTEK ISI SAN. KOLL. ŞTİ. (temsilcisi) Leblebici Şaban Sok. No. 24/1 KaraköyİST.
13 Saffet Kılkıl (T.C.) AS KAZAN SAN. (temsilcisi) Bağdat Cad. No. 187 Kızıltoprak
14 Önder Ağvaz (T.C.) TEKNİK ISI TİC. ve SAN (temsilcisi) Tersane Cad. Çeyrckoğlu İş Hanı No. 15/101 KaraköyİST.
15 Nesim Aktaş (T.C.) AKTAŞ ISI SAN. TES. KOLL. ŞTİ.(temsilcisi) Necatibey Cad. No. 107/4 KaraköyİST.
16 İhsan Cemal Helvacılar (T.C.) HASKÖY KAZAN FABRİKASI (temsilcisi) Kumbarahane Cad. No. 43 HalıcıoğİuİST.
17 Orhan Kurtuluş (T.C.) ISI CİHAZLARI SAN. VE TİC.A.Ş. (temsilcisi) Oto Sanayi Sitesi Çelik Sok. No. 38 4. LeventİST.
18 Sevgen Yağlı (T.C.) PETNİZ ISI SAN. A.Ş. (temsilcisi) Validesuyu, Kadir Akdoğan Cad.No. 9 KüçükköyİST.
19 Vedat Dakay (T.C.) KUTUP KAZAN SAN. KOLL.ŞTİ.(temsilcisi)Maraşal Fevzi Çakmak Cad. No. 65 AlibeyköyİST.

ÜYELİK:

Madde : 4 Kazan sanayii ile basınçlı ve basınçsız kaplar sanayii dalında fiilen çalışır durumda olan ve sanayici hüviyetine haiz. Ticaret veya Sanayi odalarına kayıtlı bulunan firma ve tüzel kişilik temsilcileriyle aynı şartlara haiz özel kişiler deneğe üye olabilirler.
Her üyenin Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır.

ÜYELİĞE GİRİŞ :

Madde : 5  Dördüncü maddede yazılı şartlan haiz olup da derneğe üye olmak isteyenler; Tüzük hükümlerini aynen kabul ettikleri beyanını ve iki dernek üyesinin tekliflerini havi (üyelik talepnamesini imzalayarak üyelik talebinde bulunabilir. Üyeliktaleplcri Yönetim Kurulunca incelenerek sonucu 30 gün içinde ilgilisine yazı ile bildirilir. Üyelik talepleri Yönetim Kurulunca red edilenlerin yazılı itirazları toplanacak ilk Genel Kurul'da müzakere edilerek karara bağlanır. Genel Kurul'un üyeliğe kabul kararı makabline şamil olmayıp, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
Üyeliği kesin red edilenler ile üyelikten istifa edenler için kesin karar ve istifa tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe tekrar üyelik talep ve teklifinde bulunamaz. Üyelik talepleri uygun görülenler, kararın kendilerine tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde giriş aidatları ile yıllık aidatlarını ödeyerek üyelik kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

FAHRİ ÜYELİK :

Madde : 6  Derneğin çalışma konusu ve gayeleri bakımından değerli ve olumlu hizmetleri geçmiş olanlar. Yönetim Kurul'nun teklifi ve Genel Kurul kararı ile (fahri üye) olarak kaydedilirler. Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur.