Header Reklam

EPEE, Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planını Destekliyor

15 Ocak 2020 Dergi: Şubat-2020
EPEE, Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planını Destekliyor

Avrupa Komisyonu dün, Avrupa Yeşil Anlaşması’nın mali dayanağı olan Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planı (SEIP) hakkında bir bülten yayımladı. Avrupa’daki soğutma endüstrisinin sesi olan Avrupa Enerji ve Çevre Ortaklığı (EPEE), girişimi memnuniyetle karşıladığını ve Komisyon’un Avrupa Yeşil Anlaşması’nda belirlenen iddialı önlemleri almak için kamu ve özel yatırımları seferber etme çabalarını desteklediklerini bildirdi. Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planı’nda, fosil yakıtlara ve karbon yoğun endüstriyel süreçlere yüksek bağımlılıkları nedeniyle temiz enerjiye geçişten en çok etkilenen bölge ve sektörlere odaklanacak bir Adil Geçiş Mekanizması bulunuyor. Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planının ve Adil Geçiş Mekanizmasının başarılı olması için, yenilenebilir enerjilere geçişle birlikte enerji verimliliğine öncelik verilmelidir. 
Yapılan açıklamalarda sürdürülebilir soğutma ile ilgili şu çözümler özetlenmektedir:
Soğutma ve ısıtmaya yönelik entegre bir yaklaşım, Avrupa’nın yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişine yardımcı olabilir. Bu, talep tarafında enerji verimliliği iyileştirmelerine ve arz tarafında enerji altyapısına ek yatırım sağlayarak başarılabilir. Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri, yerinde enerji depolama ve ısı pompaları gibi merkezi olmayan sistemler, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha yüksek paylarını soğutma ve ısıtma sektörlerine entegre etmek için kolaylaştırıcı çözümler sunmaktadır.
Yeni teşvikler, son kullanıcıları en verimli soğutma cihazlarını seçmeleri için güçlendirecek, talep ve arz tarafının ayrı ayrı değil, birlikte ele alınmasını sağlayacak daha yüksek verimlilik çözümleri için yatırım maliyetlerini hafifletecektir. Bununla birlikte, halen, soğutma ekipmanı satın almak için alınan kararlar ile elektrik arzını etkileyen kararlar arasında hiç etkileşim yoktur, en azından çok düşük seviyededir. Ancak kullanıcılar düşük talep ve ilgili altyapı ihtiyaçları açısından enerji verimli ekipman seçtiyse enerji sağlayıcıları fayda sağlar.
Adil Geçiş Mekanizması, Avrupa Sosyal Fonu ile birlikte, en çok etkilenen bölgelerin teknolojik gelişmelere ayak uydurmasına yardımcı olmak için yaşam boyu öğrenme programlarının kullanılabilirliğini sağlamalıdır. AB enerji verimliliği önlemleri, yalnızca uygun boyutlandırma, kurulum, bakım sağlayan, dijitalleşme ile hızlanan ve büyük entegre sistemlerin karmaşıklıklarını ele alan profesyoneller tarafından yerinde uygulanabilir.
Konuya ilişkin olarak EPEE Genel Direktörü Andrea Voigt, “Soğutma toplumumuz için vazgeçilmezdir. Karbon nötrlüğüne etkili bir şekilde katkıda bulunacak ve AB’nin iklim ve enerji hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak çözümlere sahibiz. Soğutma, çözümün bir parçasıdır ve potansiyelinin daha iyi tanınması gerekir” açıklamasını yaptı.
Sürdürülebilir soğutma ile ilgili EPEE Beyaz Kitabı (#CountOnCooling), soğutma talebini optimize etmeye, soğutma sistemlerinin enerji verimliliğini artırmaya ve soğutma sektörünü güç üretim sistemine entegre ederek yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru kaymaya olanak tanıyacak beş adımı özetlemektedir.
EPEE’nin Beyaz Kitabı, 21. yüzyılda soğutmanın önemli rolünü incelemektedir. Soğutma, insanlar için (evlerinde, ofislerinde, alışveriş merkezlerinde vb.) konfor koşullarını sağlamak üzere gereken soğutmanın yanı sıra ürünlerin soğutulmasını (gıda, ilaç, buz pistleri gibi) sağlayan uygulamaları da içermektedir.
Dünyada, özellikle gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen soğutma kullanımında büyük bir büyüme beklenmektedir. Bu büyüme, insan sağlığı ve üretkenliği de dahil olmak üzere birçok açıdan önemli faydalar sağlayacak ve gıda kaybının azaltılmasına, ısıya duyarlı ilaçların daha güvenilir tedarik edilmesine katkıda bulunacaktır. Bu avantajların bir kısmı BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile yakından uyumludur. Bununla birlikte, soğutma kullanımındaki büyüme, sera gazı emisyonlarıyla ilişkili enerji tüketiminin artmasına neden olabilir ve elektrik üretim sistemlerine önemli ölçüde yoğun talep yükleri getirebilir. Bu olumsuz etkiler, sürdürülebilir soğutma uygulamalarıyla ele alınabilir. Bunun için gereken adımlar: Soğutma ihtiyacını optimize etmek, soğutma ekipmanının enerji ve kaynak verimliliğini artırmak, soğutucu akışkanların iklim üzerindeki etkisini azaltmak, daha yüksek verimlilik sağlayacak yatırım maliyetini göze almak, binaların veya tüm kentin soğutulması ve ısıtılması için entegre bir yaklaşımla yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmak.Slider Altına