Header

CE İşaretiyle İlgili Düzenlemeler Resmi Gazetede Yayımlandı

05 Temmuz 2004 Dergi: Temmuz-2004

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 'Yapı malzemelerinde CE işareti, bu malzemelerin denetlenmesi ve teknik onaylarına ilişkin düzenlemeleri', Resmi Gazete'de 23 Haziran 2004 günü yayımlandı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın, "Yapı Malzemeleri (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması" hakkındaki tebliğinde, CE işaretinin malzemelere iliştirilmesini sağlayacak teknik şartnameler düzenlendi.  Buna göre Bakanlık, bir standardın "uygunluğun ön kabulü"nden yararlanma şartlarını artık taşımadığı fikrinde ise standart iptal teklifini AB Komisyonu'na bildirecek.  Komisyon, Yapı Daimi Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, söz konusu standardın, uygunluğun ön kabulünden faydalanmaya devam edip etmeyeceğini, üye ülkelere bildirecek. Kabul etmezse, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan standart numarasını geri çekecek.  Bakanlığın "Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Avrupa Teknik Onayı İçin Ortak Usul ve Genel Formata Dair Tebliği" de, Resmi Gazete'de yayımlandı.  Tebliğ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Avrupa Teknik Onayı vermekle görevlendirilen onaylanmış kuruluşların ve bunlara onay başvurusunda bulunanların, Avrupa Teknik Onayı başvurularının yapılması, hazırlanması, verilme usulleri ile verilecek Avrupa Teknik Onayı'nın genel formatını kapsıyor.

Bakanlığın Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliği ile de, Bakanlığın sorumluluk alanına giren yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, alınacak önlemler, görevlendirilecek denetim elemanlarının görev, yetki ve yükümlülükleri, üretici ve dağıtıcıların yükümlülükleri düzenlendi.  Buna göre, Bakanlığın sorumluluğuna giren yapı malzemelerinin piyasa gözetim ve denetimi, illerde valilikler tarafından görevlendirilecek denetim elemanları aracılığıyla yürütülecek. Piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda gerekli önlemler alınacak ve yaptırımlar uygulanacak.  Bu işlemlerin sonuçları ile ilgili tüm bilgi ve belgeler, Bakanlığa iletilecek. Bakanlık bu bilgi ve belgeleri değerlendirerek, veri tabanı oluşturarak gerekli yerlere bildirimlerde bulunacak.


Etiketler