CE İşaretiyle İlgili Gelişmeler

05 Ağustos 2004 Dergi: Ağustos-2004

98 /37/ AT sayılı Makine Emniyeti Yönetmeliği 5 Haziran 2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 18 ay geçiş süresi sonrası, 5 Aralık 2003 tarihinde zorunlu uygulamaya girdi. 10 Nisan 2004 tarihli ve 25429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/22 sayılı “CE” İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin ithalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ile de, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda olan Alçak Gerilim, Elektromanyetik Uyumluluk ve Makine Yönetmelikleri kapsamında yer alan ürünlerin ithalatında kontroller başlatıldı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına Türk Standardları Enstitüsü controller  konusunda görevlendirildi. Uygulamalarda karşılaşılan bazı sorunların aşılması ve gümrüklerde yaşanan yoğunluğun giderilmesi amacıyla, DTM’ca Bakanlığın görüşleri doğrultusunda aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılarak uygulamanın sağlanması amacıyla TSE ve Gümrüklere iletildi:

EFTA, NAFTA ve Japonya menşeli malların ithalinde CE işareti ve uygunluk beyanına bakılarak ithalata izin verilmesi.

Serbest bölgelerde imalat yapan Türk menşeli üretici ürünlerinin ithalatına doğrudan CE işaretine ve uygunluk beyanına bakılarak izin verilmesi.

4 Mayıs 2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (2004/29) ile Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girmiş olan söz konusu 3 Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerde, ilgili gümrük idarelerince bu ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilmesi.

Sanayi Sicil Belgesine sahip olan sanayicilerimizin, üretimlerinde ara malolarak kullandıkları söz konusu 3 Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin doğrudan ithaline izin verilmesi, bununla birlikte sanayiciye, ithal edilen ara malın doğrudan piyasaya arz edilmeyeceği, içerisinde kullanılacağı ve nihai olarak piyasaya arz edilecek ürünlerin ilgili yönetmelik hususlarını karşılayacağı ve CE işareti taşıyacağını belirten bir taahhütname verme zorunluluğu getirilmesi, 2004/22 sayılı DTM tebliğ yayım tarihi olan 10 Nisan 2004 öncesi çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatında tebliğ hükümlerinin muaf tutulması.

2004/22 sayılı DTM tebliğ yayım tarihi olan 10 Nisan 2004 öncesi Serbest Bölgelere gelmiş veya Serbest Bölgelerde imalatı tamamlanmış ürünlerin eski mevzuat hükümlerince ithalatına imkan tanınması.

18 Haziran 2004 tarih ve 25496 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karaı’ da Değişiklik Yapılmasına Dair Karara göre Karar yayım tarihi öncesi düzenlenen teşvik belgeleri (KOBİ teşvik belgeleri dahil) kapsamındaki yatırım mallarının ithalinde söz konusu tebliğ hükümlerinin aranmayacağı.

2004/22 sayılı DTM tebliğ yayım tarihi olan 10 Nisan 2004 öncesi çıkış ülkesinde ihraç amacıyla, gayri kabili rucu akreditifi açılmışveya peşin ödemesi yapılarak siparişi verilmiş ürünlerin de başlamış işlemler gibi değerlendirilerek söz konusu tebliğ hükümlerinden muaf tutulması, hususlarında uygulamaya gidildi. Son olarak, 2004/ /22 sayılı DTM tebliğ kapsamında yer alan ürünlere yönelik yedek parçaların ithalatına dair durum ise; 20 Temmuz 2004 tarihinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nde. Sanayi Genel Müdürü Dinçer Kara başkanlığında, sektör temsilcilerinin de katıldığı bir toplantıda ele. alındı. Toplantıya konuşmacı olarak’ Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Mesut Gülcüler, TSE Daire Başkanı Hüseyin Özdamar, Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzmanı Rasim Kutlu, DTM Şube Müdürü Mustafa Erikçi, DTM Daire Başkanı Hüseyin Öztürk, DTM Şube Müdürü Makbule Değer katıldılar. Toplantıda dinleyici olarak, özel sektör ve kamu kurumları ilgililerinden 15 kişi yer aldı. Toplantıda sorular genelde iki konu üzerinde toplandı: Üretimde kullanılan makinaların yedek parçaları, satışı yapılan ürünlerin faal durumda olmasını sağlayacak yedek parçalar. Özel sektör temsilcileri kendi ineelemeleri neticesinde; AB içerisinde yedek parça CE uygulaması olmadığını, mamul CE uygulaması olduğunu belirttiler ve bu konunun netleştirilmesini, yine 10 yıl yedek parça temin garantisi uygulamasının da açıklığa kavuşturulmasını istediler. Konuşmacılar ise ilgili tebliğlerin çok iyi okunması ve önümüzdeki dönemde (2005 yılı) kontrollerin ek tebliğlerle daha da sıkılaştırılacağının mesajlarını verdiler. Kullanılacak yedek parçalarda da, CE şartının aranacağını hatta bu kapsamda eski ürünlerin de değerlendirilmesi gerektiğini bildirdiler. Ancak yine de bu konuların not edildiğini ve kurulacak çalışma komitelerinde özel sektör temsilcilerinin de yer alması gerektiği ve beklendiği mesajını verdiler. Bu komitelerde özel sektörün dernekler aracılığı ile temsilinin yararı da vurgulandı.


Etiketler