Header Reklam

Kazan ve Basınçlı Kap Sanayimiz ve Gümrük Birliği

05 Eylül 1994 Dergi: Eylül-1994
Kazan ve Basınçlı Kap Sanayimiz ve Gümrük Birliği

Basınç, ısıl verim ve kapasite deneylerinden geçmeden binaların bodrumlarında kullanılıyor. Sanayiciler; fabrikalarında kullandıkları kazan ve basınçlı kapların kontrol edilmelerinde ve kullanımlarında teknik usullere pek uymuyorlar. Ev ve apartmanlarda kullanılanların çok büyük kısmı projesiz imal ediliyor ve imalatta kullanılan çeliklerin kaliteleri bilinmiyor. Etiketlerindeki kapasite ve verim değerleri denenmeden yazılıyor ve basınç deneyine tabi tutulmuyor. Bunları işleten ve kullanan kalorifercilerin çok büyük bölümü bir eğitimden geçirilmiyor.Ev ve apartmanlarda kullanılan kalorifer kazanları ile ilgili TS 377 - TS 430 - TS 497 nolu standartlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca mecburi standart olarak son yıllarda kabul edilerek Resmi Gazete'de yayınlandı. Projelerin yeterliliği ve üretimlerin proje ve TS'lere uygunluğu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve TSE Türk Standartları Enstitüsünce denetlenmesi gerekirse de henüz bu denetimlere tam olarak başlanılmamıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 28.07.1993 tarihli resmi gazetede yayınlanan 1993/80-81 sayılı tebliği ile kazanların TS 4040'da belirtilen esaslar dahilinde denenmesini ve kapasitelerinin fiilen tesbiti ile plakalarına bu kapasitelerin yazılarak zarlanmasını, ısıl verimlerinin de TS 4041'deki değerlerden küçük olmaması şartını getirdi. TS 4041'e uygun kazanla-kapasite ve ısıl verim belgesi veren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 28.07.1994'den itibaren kamu kuruluşlarınca belgesi olmayan kazanların kullanılmasını yasaklarken, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı da rayiç ve birim fiyat kitabına da bu şartı yazdı. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Mahalli İdarelerin (Belediyeler) belgesi olmayan kazanları kullanan işyeri ve binalara iskan ruhsatı vermemesi şartı da getirdi.

1)Kazan üreticilerinin üretim yerlerinin fabrika ve atölyeler, personel, makina, teçhizatının ve kalite kontrol cihazlarının kazan ve basınçlı kap imaline teknik olarak yeterliliğinin TSE tarafından belgelenmesi ve sürekli kontrol ile güvenli, verimli ve kaliteli kazan ve basınçlı kap imalinin temini can ve mal güvenliği ve rekabet için gereklidir. Bu belgeler ciddi incelemelerden sonra verilmelidir.

2)Üretilen kazan ve basınçlı kapların projelerine ve TS'lere uygun üretilip üretilmediğinin TSE ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca sürekli ve ciddi bir şekilde denetlenmesi. Her kazanın imalinden sonra ve kullanıldığı sürece her yıl basınç deneylerinin ve bakımlarının ciddi bir şekilde yapılıp belgelerine işlenmesi can ve mal güvenliği bakımından gereklidir. Bu amaçla her kazanın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca basılan numaralı "KAZAN TANITMA VE İZLEME BELGESİ" imalatçı firma yetkilisi ve sorumlu Makina Mühendisince imzalanmalı. Satın alıp kullanan da her yıl bakım ve basınç deneyini sorumlu bir makina mühendisine yaptırmalı ve bu belge incelemeye gelen Belediye, TSE ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkililerine gösterilmelidir.

KAZAN TANITMA VE İZLEME BELGESİ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca KAPASİTE VE ISIL VERİM BELGESİ olan kazan üreticilerince verilmelidir.

3)Kazan ve basınçlı kap üreten fabrika ve atölyelerin mutlaka bir makine mühendisi nezaretinde çalışması, ürünün basınç deneyi yapılıp kazan ve basınçlı kazana üretici şirketçe madde 2'deki belge verilerek sorumlu makine mühendisince imzalanmalıdır.

4)Kullanılmakta olan kazanlar için Belediyelerce madde 2'deki belgenin verilmesi ve her yıl bakımlarının ve basınç deneylerinin bir makina mühendisince yapılarak kazanın belgesine işlenerek imzalanması ve belgenin kontrollerde gösterilmesi mecburi hale getirilmelidir. sistem can güvenliği ve para tasarrufu için gerekli olmakla beraber gümrüklerin kalkacağı Avrupa Gümrük Birliği'ne girdiğimiz bu yıllarda kazan ve basınçlı kap sanayiimizin uluslararası rekabette daha da güçlenmesi teknoloji, teçhizat, kalite bakımından gelişmesi için bir zorunluluktur. Sanayide kullanılan standartların, yüzlerce fabrika, atölye ve dükkanda TSE ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca denetimi mümkün değildir. Bu denetimlerin sürekli, ciddi ve yararlı bir şekilde yapılması OTO KONTROL ile mümkündür. Her sanayi kolunun mensupları kendi derneklerinde toplanarak gerekli OTO KONTROLÜ en iyi şekilde yapabilirler. TSE ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu dernekleri denetler, onlarla işbirliği yaparak onları yönlendirirse daha hızlı ve etkili sonuç alınabilir. Bu konuda Türk Standartları Enstitüsü TSE ile Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği KBSB Derneği 1991'de imzaladıkları protokol ile işbirliğine başlamış bulunuyorlar. KBSB Derneği; TSE'nin isteği üzerine kazan üreticilerinin hazırladığı projeleri; güvenlik-ısıl verim ve kapasite bakımından TS'lere uygunluğunu kontrol ederek, TSE'de ve KBSB Derneğinde arşiv kurmakta, TSE'den alınan işyeri uygunluk - TS'ye uygunluk (kalite) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kapasite ve ısıl verim belgeleri arşivini kurmaktadır. Dernek TSE namına kazan üretim yerlerinde işyeri uygunluk ve kazanların TS'lere uygunluk (kalite) ara kontrollannı yapmaktadır. İstanbul'da kurulmasına vesile olduğu kazan kapasite ve ısıl verim deney düzeninde TSE'ne yardımcı olarak Marmara Bölgesi'ndeki üreticilerin kazan deneylerinin yapılmasını sağlamaktadır. Aynı amaçla çalışan ilk kazan deney düzeni TSE'nin Ankara OSTİM Merkezindedir. Ankara ve Anadolu'ya hizmet vermektedir. Hızla kalkınan ülkelerde; en önemli husus her konuda araştırma ve geliştirmeye (AR-GE) önem vermektir. Kazan ve basınçlı kap üreticisi de Tip projelerle üretim fikri yerine AR-GE'ye önem vererek daha verimli ve kaliteli kazanlar geliştirip üreterek ihracata ve vatandaşa daha iyi hizmet vermeye yönelmelidir.

Türkiye'nin; Avrupa Gümrük Birliği'ne girdiği bu yıllarda 300-400 kazan üreticisi ile (ki bunların 15-20'si hariç diğerleri çok küçük kapasitededir. Bunlar da gerekli birçok üretim ve kalite kontrol makina, teçhizat ve cihazından yoksundur.) rekabet etmemiz ve ayakta kalmamız mümkün değildir. Bu yüzlerce kazan ve basınçlı kap üreticisinin büyük ve teknolojik olarak güçlü fabrikalar halinde birleşmesi gerekmektedir.

Hükümetimizin TS'lerin uygulamalarını ciddi ve sürekli bir şekilde denetleyip üreticilere yol göstermesi birleşmelerini hızlandıracak ve sağlayacaktır. Böylece KALİTELİ KAZAN VE BASINÇLI KAPLARI daha UCUZA mal ederek ayakta kalabiliriz ve gelişebiliriz.  

 

Y. Müh. Turhan ONUR / ERENSAN A.Ş.


Etiketler


Slider Altına