Header Reklam
Header Reklam

Termodinamik'in Dinamik Atılımı

05 Ekim 1992 Dergi: Ekim-1992

Isıtma/Soğutma/Havalandırma/Klima/Doğalgaz Teknolojisi alanında gerçek bir bilimsel-teknik dergi amacıyla yayım yaşamına başlayan derginiz Termodinamik'in ilk sayısı sektörümüzdeki saygın ve etkin kamu kuruluşlarından, bilimsel-teknik araştırma kurumlarından, teknik üniversite ve okulların ilgili anabilim dallarından, sektörde ad yapmış mühendis, teknik eleman ve yöneticilerden, tek kelimeyle hitap ettiği sektörün tüm kesimlerinden olumlu değerlendirmeler almış bulunuyor.Derginizin ilk sayısında açıkça altını çizdiğimiz gibi "Bir bilim-teknik dergisi olarak bilim ve tekniğin yurdumuza, ulusumuza ve insanlığa yararlı olabilmesi için şartlar ne olursa olsun yetki ve sorumluluğumuzu ancak iyiye ve doğruya kullanmaya" söz verdiğimizden sektörümüzün gelişmesi-gelişti-rilmesi açısından aktif-dinamik bir yayın politikası izlemekte kararlıyız. Bu bağlamda ilk olarak Yapı'92 -Expo Design'92 Fuarı-Ankara'da yeraldığımız gibi, önümüzdeki aylarda sektörümüzde gerçekleştirilecek tüm önemli fuar ve etkinliklerde de yeralacağız, sektöre yayın yoluyla katkıda bulunmaya çalışacağız. Aynı şekilde, derginizin iç sayfalarında göreceğiniz gibi, Termodinamik'in ilk panelini "Yapılarda Isı Yalıtımı" adı altında 12 Kasım'da gerçekleştiriyoruz. Bu paneli "Endüstriyel Yapılarda Isı Yalıtımı", "Endüstri'de Makina, Ekipman ve Araçların Isı Yalıtımı" panelleri izleyecek.Aynı çerçevede değişik ve güncel konularda seminerler düzenlemeyi de planlamış bulunuyoruz.

Dergimizin 2. sayısında önemli ve ilginç firma ve sektör haberleri ve katkılarla birlikte sektörümüzün Ocak-Temmuz 1992 dönemini kapsayan reklam harcamalanyla ilgili çarpıcı bir araştırılıyor. Bu araştırmaya göre sektöre dönemdeki 195 firmanın tüm reklam harcamaları 52 milyar TL kadardır. Bu toplamın % 82.8'i basın reklam harcamalarıdır. Ayrıca yine bu reklam harcamalarına açık olan reklam medyalan direkt postalama, promosyon malzemeleri, satış yerlerinde reklam malzemeleri ve basılı tanıtım ürünleri dahildir. 195 firma için. ortalama reklam harcaması ise 52.678.888.000/195 = 270.148.140 TL. olmuştur.

incelenen fir maların ülkemizin en büyük, teknolojik açıdan en gelişmiş, geniş pazarlama ağına sahip firmaları olduğu gözönünde tutulacak olursa yıllık ciro ve elde edilen net kâra göre bu harcamaların düşük oranlarda gerçekleştiği ortaya çıkar. Kuşkusuz sektör geliştikçe "reklam-tanıtım harcamaları da hem mutlak hem de göreli olarak artacaktır. Bununla beraber gerek ulusal gerekse uluslararası pazardaki konumunu geliştirmek isteyen tüm ciddi firmaların reklam strateji ve harcamalarını yeniden değerlendirmelerinde büyük yarar görüyoruz. Bilgi verici "bilinçlendirici", aydınlatıcı ve açıklayıcı bir reklam-tanıtım gerçekte yalnız firma değil ara ve nihai tüketici açısından da yararlı işleve sahip bulunan bir olgudur. Kuşkusuz ilgili firmaların reklam-tanıtım-halkla ilişkiler bölüm yetkili ve sorumluları bu gerçeğin bizden daha fazla bilincindedirler, bilincinde olmak zorundadırlar.

 

Saygılarımla

 

Dr. Sedat ÖZKOL

Genel Yayın Yönetmeni