Header Reklam
Header Reklam

Ekonomi sağlayan ürünler ekonomik mi ?

05 Temmuz 1997 Dergi: Temmuz-1997

Enerji tasarruflu, bütçe dostu bu ürünler daha gelişmiş teknolojiye sahip, elektronik le daha bütünleşmiş ve tabii ki daha fazla bir bedele sahip. Söz konusu ürün ve tek nolojilere harcanan para yatırım bedeli olarak daha fazla görünmekle birlikte, kulla nım süresi içerisinde sağladığı ekonomi ile yatırım bedelini ödeyerek kısa bir süre içerisindeazalttığı giderler sonucu bütçede olumlu etkilerini gösterecektir. Ancak ülkemizde milli gelirin % 85'inin nüfusun % 15'i tarafından kullanıldığı ve bütçesin den en çok tasarrufa ihtiyaç gösteren kesimin 'dar gelirli' olduğu düşünülecek olur sa ihtiyacımız olan enerji tasarrufunu döviz harcamalarının azaltılmasını nasıl ger çekleştirebileceğimiz ciddi bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. 6070 milyar TL ve daha fazla bir bedel ödeyerek konut edinen bir kişi için aylık elektrik, su, yakıt gide rinde sağlayabileceği 35 milyon TL tasarrufun genel giderleri içerisindeki anlamı ne olabilir? Bu gelir düzeyindeki kişilerin genel olarak ülkemizin enerji tüketimi mikta rında sağlayacağı tasarruf anlamlı bir yüzdeye sahip olabilecek mi? Oysa yatırım be deli çok düşük olmayan tasarruf sağlayıcı sistemler çoğunlukla lüks konut veya prestij binalar tabir edilen yapılarda kullanılabilmekte. Türkiye'nin ve Türk insanın "birey ve toplum" olarak enerji sarfiyatından anlamlı oranda tasarruf sağlaması ve gerek bireysel gerek ulusal bütçelerde tasarrufun önemli bir yüzdeye ulaşması için "lüks" sayılan yapılar haricinde de kullanım olanağı bulması gerekmekte. "Dar gelir li" kesimin ikamet ettiği toplu konut vb. yerleşim bölgelerinde enerji tasarruflu ci hazların kullanılabilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi ulusal enerji politikamız üzerinde önemli oranda "yarar" sağlayabilecektir. Bu sebeple, öncelikle devletin konut politi kaları, toplu konut projelerinde teşvik uygulamaları ve sübvansiyon gibi, bu teknolo jileri yaygınlaştıracak bir yaklaşım içerisinde olması sayısız yarar sağlayacaktır. Bir diğer cephede de bu tür teknolojilerin tanıtılması ile ilgili çalışmaların belli çevre lerle sınırlı kalmayarak ülke çapında yaygınlaşmasını hedeflemeleri de uzun vadede ciddi bir destek oluşturacaktır. "Muassır medeniyet" seviyesine gelmek, söz konusu seviyeyi koruyabilmek ve geliştirebilmek; sosyal faydatoplumsal sorumluluk "ulusalda uluslararası" entegrasyonu gibi bir temel ile enerji tasarrufu, çevre korunumu teknolojileri başta olmak üzere teknolojik üstünlükleri yaşama geçirebil mek ve güçlü bir ekonomik yapı ile mümkün olabilecektir.

Sektörel gelişmelerimiz de bu yönde umut vermektedir. Diliyoruz ki yaşam kalitesinin "konfor" kavramının "lüks" sayılmayacağı günler uzak olmasın. Tüm okurlarımıza esenlik dileklerimiz ve saygılarımızla...

Dr.Oya BAKIR

Yazı işleri Müdürü


Etiketler