Header Reklam

ISKİD BÜLTEN - Ortak Sorunlara Ortak Çözümler

05 Ekim 1993 Dergi: Ekim-1993
ISKİD BÜLTEN - Ortak Sorunlara Ortak Çözümler

ISKİD BÜLTEN SAYI 1

Türk ısıtma soğutma klima sanayisinin çok kısa bir geçmişi olmasına rağmen bu sektörde yaaşanan sürekli gelişmeyi memnuniyetle karşılamaktayız.

İnsan sosyal ve ekonomik açıdan geliştikçe klimaya ihtiyaç duymaktadır. Düne kadar bir lüks olarak görülen klimanın bugün yavaş yavaş bir ihtiyaç halini alması, toplumumuzun gelişimine de bir ölçüt olması açısından ayrıca sevindiricidir.
Bu artan talep büyük ölçüde ithalatla karşılanmakla birlikte, ülkemizde son derece kaliteli ısıtma-soğutma-klima cihazları üreten sanayi kuruluşları da bulunmaktadır. Bu kuruluşlar bu güne kadar tek tek bireysel mücadeleleri ile belli yerlere gelmiş bürokrasiye, ithalat rejimlerine ve daha birçok engele tek başlarına göğüs germişlerdir.
Isıtma-soğutma-klima sektöründe bir birliğin olmayışı sebebi ile sektöre ait bilgiler de dağınık vaziyette kalmış bu sektöre ait pazar payları, yatırım oranları, üretim kapasiteleri gibi veriler hep yoruma bağlı kalmış, bu veriler sektörün gerçekten istifade edebileceği şekilde sağlıklı ve somut hale getirilememiştir.
Bugün ülkemizde hemen her iş kolu bir tüzel kişiliğe bürünmüş ve dayanışmaya giderek ortak sorunlara ortak çözümler aramaya başlamıştır.
Daha geniş kapsamıyla bu, ülkeler arasında bile böyledir. 1995'te gerçekleşecek olan Gümrük Birliği buna güzel bir örnektir.
işte bütün bu unsurlar bir arada değerlendirilerek (ISKİD) Isıtma Soğutma Klima imalatçıları Derneği'ni oluşturmak için 1992de çalışmalara başlanmış ve 1993 başında derneğimiz resmen kurulmuştur.
Bugün derneğin ısıtma-soğutma-klima sanayiinde faaliyet gösteren 28 üyesi bulunmaktadır.
ISKİD, ısıtma-soğutma-klima imalatçılarının sorunlarına güçbirliği ile kalıcı çözümler üretmek, bu kuruluşlar arasında işbirliğini güçlendirmek üzere faaliyet göstermektedir.
Termodinamik dergisinin değerli işbirliği ile faaliyetlerimizi sürekli bültenimizde sizlere duyurmaya çalışacağız.
Bu vesile ile ısıtma-soğutma-klima sanayiinde faaliyet gösteren ve henüz aramıza katılmamış olan diğer tüm arkadaşlarımızı da en kısa zamanda aramızda görmeyi diliyoruz.
Saygılarımızla,
Mustafa BAYGAN
ISKİD Yönetim Kurulu Başkanı

ISKİD'in başlıca faaliyet alanları
• Isıtma-Soğutma-Klima imalatının bilinçli bir şekilde yapılmasının temini, bu konuda çalışanların dernek içinde biraraya gelmesinin sağlanması ve işbirliğinin geliştirilmesi.
• Üyelerine her türlü adli, hukuki ve mesleki yardımlar için hukuk ve bilimsel teşekkül ve kuruluşlardan görüş alınması.
• Diğer dernek ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
• Üyelere ham-yarı mamul ve her türlü teçhizatların temini ve tedariki, konusunda yol göstermek, kalifiye işçi, teknisyen ve uzman yönetici yetiştirilmesi, bu sektörde sevk ve idare, prodüktive, beşeri münasebetle iş emniyeti gibi konularda bilimsel ve yönlendirici çalışmalarda bulunmak.
• Ülkede imal edilen Isıtma-Soğutma-Klima cihazları kalite kontrolü ve standart mal imali için lüzumlu yönetmelik, tasarı ve teklifnamelerin hazırlanması sureti ile gerek kullanıcıya, gerekse ihracata elverişli üretimi temin edici tedbirleri satış ve sürüm işlerini sağlayıcı, bunların modern usullerle teşkilatlanmasına ışık tutucu faaliyetlerin yapılması.
• Üyeler arasında ticari ve diğer konulardan çıkacak itilaflarda uzlaştırıcı olmak.
• Yabancı bilim ve teknolojinin izlenmesi ve yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşlar ile işbirliğinin sağlanması.
• Üniversite, araştırma enstitüleri ile ilişkilerin kurulması.
• Toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, yarışma ve sergiler düzenlemek.
• İç ve dış piyasa teknolojisi ve konjeriktürünü işleyerek üyelere duyurmak ve yurt içinde imalat oranını ve kaliteyi en üst seviyeye getirecek çalışmalarda bulunmak.

Isıtma-Soğutma-Klima İmalatçıları Derneği 09.06.1993 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurulunda seçilen yönetim kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.
Başkan : Mustafa BAYGAN (TEBA)
Başkan Vekili: Yüksel KOKSAL (SELNİKEL)
Başkan Vekili: Günay BOLAZAR (ALARKO)
Sekreter        : Vural EROĞLU (HSK)
Sayman        : Mehmet Bedi KORUN (FORM)
Üye : Celi HARSA (ARÇELİK)
Üye : Metin DURUK (FRİGO AŞ.)
Yönetim Kurulu toplantısında dernek tüzüğü de gözden geçirilerek kuruluş gayesine uygun bir çalışma programı yapılmasına karar verilmiştir, Türkiye'nin   klima  sanayi envanterinin çıkarılması ve önemli boyutlarda olan ithal cihazların da bu envantere dahil edilmesi bu toplantıda ele alınmıştır.

ISKİD    Genişletilmiş    Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
■ ISKİD Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı 14 Eylül 1993 tarihinde istanbul Dedeman Oteli'nde
yapıldı. Toplantıda Devlet Planlama Teşkilatı'nın 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile ilgili olarak ISKİD'e
verdiği görev görüşüldü.
Isıtma-Soğutma-Klima  sektörünün,  DPT tarafından hazırlanan  7. beş yıllık  kalkınma  planlarına yönelik sunulacak raporu ile, dernek üyelerinin görüşleri alınarak ortak sorunları ilk kez tek elden devlete iletilmiş olacağı konusunda görüş birliğine varıldı. Toplantıda ayrıca yasal olmayan ithalatın boyutlarına da dikkat çekildi.
Birim Fiyatlarla İlgili Çalışmalara Başlandı
■ Bugüne kadar yapılan ISKİD toplantılarında sektörü ilgilendiren ortak sorunlara çözümler arandı,
Bunlardan en önemlisi Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat tarifeleri ile ilgili olarak yıllardır süregelmekte olan şikayetlere ortak bir çözüm bulabilme arzusuydu.
Kasım ayı Olağan Yönetim Kurulu toplantısında varılan karar gereği firmaların Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları konusunda görüşleri alınacak ve Yüksek Fen Kurulu'na ortak bir rapor verilecektir.
KLİMA İMALATÇISI TÜM FİRMA YETKİLİLERİNİ BİZE KATILMAYA ÇAĞIRIYORUZ.
Bizimle işbirliğine henüz girmemiş, ulaşamadığımız tüm ısıtma-soğutma-klima imalatçısı firma yetkililerini derneğimizin çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz.
ÜYELİK KOŞULLARI:
Isıtma-soğutma-klima ürünlerinden merkezi klima santralı, Fancoil, soğutma grubu, soğutma kulesi, pencere tipi split klima sistemleri imal eden TSE belgesine sahip ve sanayi odasına kayıtlı kurum ve kuruluşların mensubu olmak şartı ile medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, reşit gerçek kişiler Dernekler kanununun 4. ve 16. maddelerindeki kısıtlama ve yasaklamalara girmemek kaydı ile derneğe üye olabilirler.
YAZIŞMA ADRESİ:
Şehit Asım Sok. Mecidiyeköy İşmerkezi No. 4 Kat. 10   80310   Mecidiyeköy - İST. Tel : (0-212) 274 78 22 - 275 73 75   Fax : (0-212) 274 45 75

GÖRÜŞ: AMELİYATHANELERDE  UYGULANMASI GEREKEN LAMİNER HAVA AKIMLI STERİL KLİMA SİSTEMLERİ

Türkiye'de genel olarak hastanelerin ameliyathane ve yoğun bakım bölümlerinde sağlıklı, steril bir hava ortamının sağlanamamasından dolayı hastaların maruz kaldıkları tehlikelerin boyutları, gerek tıp doktorları, gerekse klima mühendisleri tarafından malesef yeteri derecede değerlendirilememektedir.
Bundan dolayı memleketimizde birkaç hastanenin dışında modern anlayışa uygun ameliyathane odası steril klima sistemi olmadığı gibi, mevcut sistemlerin modernizasyonu yoluna gidilmesi için gerekli bilgi birikimi de genelde yaygın değildir.
Bir ameliyathane klima sisteminde çift cidarlı hijenik klima santralları, sızdırmaz özel bağlantı flanşlı hava kanalları ve ameliyathane odası hava veriş dağıtımı menfezlerinden önce havayı %99.9 oranında temizleyebilen filtreler ile rahatlıkla çok steril hava konvansiyonel yoldan sağlanabilir. Ancak, klima sisteminin en can alıcı özelliği hastaya mikrobu yayan ameliyat ekibinin solunum yoluyla çıkardıkları bu par-tiküllerin hastayı etkilemeden sistem vasıtasıyla dışarıya atabilmesidir.
Laminer akımlı tavan hava dağıtıcıları tüm ameliyat masasının üzerine gelecek şekilde yerleştirilir. Laminer hava alarmı, dağıtım planumunun altına gelen kısımdaki havayı steril hava akımı yeralıp, ameliyathane ekibinden yayılan mikroorganizmalardan 0.5 mikrondan daha büyük tanecikleri hastaya geçmeden aşağıya alıp götürür.
 
Dünyada ameliyathane klimasında düşey hava akımlı, düşük türbülanslı tavan tipi hava dağıtmak klima sistemleri 20 yıldan beri çeşitli variasyonları ile kullanılmaktadır.
Zamanla gelişen teknoloji ile birlikte ameliyathane masasının üzerindeki havanın 1 m3'ünde 10 adetten daha az mikrobun sağlayabilen ve 2000-3000 m3/h gibi çok düşük veriş havası ile çalışabilen laminer akımlı klima tavanları uygulamadd müstesna yerni almıştır.
Ameliyat sırasında kullanılan aletler ne kadar steril olursa olsun ortam havasının steril olmaması halinde hastanın mikrop kapması ihtimali ortaya çıkar. Hastanın ameliyattan sonra enfeksiyon kapması durumunda ortaya çıkabilecek komplikasyon ve maddi zararlar steril hava ortamının önemini ortaya koymuştur. Bu konu ile yakından ilgilenmemiş olan doktorlar enfeksiyon riskinin kaynağını bilemeyebilir.
Türkiye'de malesef istatistiki bilgiler de genelde mevcut olmadığı için konunun önemi yaygın olarak bilinmemekte, yalnız son yıllarda açık kalp ameliyat odalarında steril klima sistemlerinin uygulanmasının mutlaka gerekli olduğu bilinci gelişmektedir. Aslında sadece kalp ameliyatlarında değil, kemik, mafsal ameliyatlarında, organ nakillerinde, ağır yanık tedavilerinde ve daha birçok aseptik ameliyatlarda laminer akımlı klima tavanlarının kullanılması gerekmektedir.
Hastaneler ile ilgili kamu ve özel kuruluşların ve bilhassa proje müelliflerinin steril klima konusuna hassasiyetle eğilmeleri gerektiği kanısındayız.
Yüksel KÖKSAL / SELNİKEL AŞ