Baymak'tan Eğitim Seminerleri

05 Kasım 2005 Dergi: Kasım-2005

Her yıl geleneksel olarak düzenlediği DAB eğitim seminerlerini tamamlayan Baymak, pazara sunduğu yoğuşmalı kombi sistemleriyle de ilgili bayilerine eğitim seminerleri düzenledi. aymakDAB ortaklığı ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen 2005 yılı DAB eğitim seminerleri ta mamlandı. Eğitim maratonu Mayıs ayında Mersin, Gaziantep, Diyarbakır illerinde başlayarak; Haziran ayında Bursa, İzmir, Antalya; Eylül ayında Erzurum, Samsun ve son olarak da Ankara'da düzenlenerek tamamlandı. Seminerlerde DAB firmasının, mevcut ve yeni çıkacak ürünleri, pompa ve hidrofor seçimi hakkında bilgiler ve rildi. İtalya'dan gelen DAB Pazarlama Müdürü Gian Petri Gozzi, Türkiye Bölge Müdürü Massimo Bazzani ve Baymak PompaHidroforGüneş Kol lektörü Ürün Müdürü Haluk Hadi Acar'ın sunum yaptığı toplantılara, Baymak bayileri, kamu kurum ve ku ruluşlarının ilgilileri, otel teknik mü dürleri, mühendislik firmaları yetkili leri katıldı.

Baymak yeni yoğuşmalı kombilerini uygun fiyatlarla tüketicinin beğenisine sundu Baymak bayilerine yoğuşmalı kombi lerin avantajlarını; 13 Ekim'de İstan bul'da, 20 Ekim'de Ankara'da ve 27 Ekim'de Kayseri'de düzenlediği eği timlerle anlattı. Seminerlerde konuyla ilgili eğitim, Pazarlama Müdürü Yal çın Akdoğan ve Baxi Duvar Tipi Ka zanlar Ürün Müdürü Danielle Carraro tarafından verildi. Eğitimlerde, ısıtma sistemlerinde yoğuşmalı kombi ve du var tipi kazanların sağladığı enerji ta sarrufu ve çevre dostu olmalarının üzerinde duruldu.

Luna Avant, Novadens ve duvar tipi yoğuşmalı kazan Luna HT modelleri, yüksek verim ve üstün Baymak tekno lojisi, sağladıkları enerji tasarrufu ve çevre dostu olmaları ile tüketicinin be ğenisini kazandıklarım belirten Bay mak Pazarlama Müdürü Yalçın Akdo ğan şunları söyledi: "Buharı yoğuştu ran özel ısı eşanjörü ile yoğuşmadaki gizli ısı, bacadan geri kazanıldığı için yoğuşmalı kombiler, geleneksel kom bilere göre daha verimlidir. Gelenek sel ısıtma sistemlerine göre %35'e va ran enerji tasarrufu sağlaması ve emis yon değerlerinindüşükolması le yoğuşma teknolojisi, enerjinin rasyonel kullanı mı yönünde büyük bir adım olarak görülmektedir. Ayrıca modülasyon lu fan, yanma prosesinin sabit verimlilikte olmasını garantiler. Baca sıcaklığının düşük olması nedeniyle yanma esnasında ve kalorifer tesisatında oluşan ısı kayıpları çok düşüktür. Yüksek verimli yoğuşmalı kombi ve kazanların emisyon değerleri normal yanmaya göre CO'da %80 ve Nox'de %90 oranda daha düşüktür. Yüksek verimli yoğuşmalı kombilerin ve kazanların yıllık CO2 emisyon ve standart değerlere sahip kombi ve kazanlara göre ortalama % 20 daha azdır."


Etiketler