Baca Sektörünün Dünü, Bugünü ve Yarını

21 Aralık 2017 Dergi: Aralık-2017

Yazan: Mak. Y. Müh. Muammer Akgün, BACADER Genel Koordinatörü

Giriş

Bu çalışmada baca sektörüne yön veren sektör derneği ve faaliyetleri, sektörün mevcut durumu ve sorunları, baca sektöründeki mevzuatlardaki son durum, baca kontrollerindeki muayene kuruluşlarının uygulamaları ile bacaların kontrolünde dikkat edilmesi gereken kriterler hakkında bir değerlendirme yapılarak baca sektörünün dünü, bugünü ve yarını irdelenmiştir.

1- BACADER ve Kuruluş Amaçları

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği, 2006 yılında sektörün önde gelen temsilcileri tarafından kuruldu.

Kuruluş amaçları:

- Baca sistemleri standartlarına uygun üretim yapan, ithal eden ve uygulayan firmaların bir araya gelmesi ile sektörde işbirliği imkânlarını oluşturmak.

- Sektördeki kurum ve kuruluşlarda farkındalık yaratmak.

- İnsan ve çevre sağlığını gözeten sistemlerin kurulmasına ön ayak olmak.

- Doğru tasarım ve uygulamalar sayesinde enerji odaklı çözümlerin sunulmasını sağlamaktır.

BACADER faaliyetleri:

- Çeşitli kurum ve kuruluşlarla temaslar

- 2011 yılından günümüze kadar toplam bin 72 personel eğitimi

- Bacalar konusunda sektör paydaşları ile koordinasyon toplantıları

- Danışmalık faaliyetleri

- Mevzuatların oluşturulma süreçlerine aktif katkı

- Sektörel derneklerle işbirlikleri

BACADER ve Baca Sektörünün Kilometre Taşları

2006-BACADER kuruluş ve faaliyetlerine başlangıcı

2008-Bacalarda CE işareti zorunluluğu başlangıcı

2009-Bacacı mesleği standartlarının kabulü ve Resmi Gazete’de yayımlanması

2010-1. Baca ve İç Tesisat Güvenliği toplantısı

2010-BACADER profesyonel kadrolaşma

2010-Bacacı mesleği eğitimleri başlangıcı

2011-2. Baca ve İç Tesisat Güvenliği toplantısı

2012-Bacacı mesleği ilk belgelendirmeler

2016-Akredite muayene kuruluşları tarafından baca kontrollerinin başlangıcı

2017-TS 7363 revizyonu yayımlanması

2017-Meslek standartları zorunluluğunun başlangıcı

2017-3. Baca ve İç Tesisat Güvenliği toplantısı

2-Baca Sektöründe Mevcut Durum ve Sorunlar

Üreticiler: Belirli üreticilerde ciddi kalite artışı gözlenmektedir. Fakat merdiven altı pazarı hâlâ kontrolsüz bir şekilde var.

Onaylanmış Kuruluşlar: CE işaretleme süreci belirli olsa da piyasada farklı şekillerde belgelendirme yapılıyor.

Saha Uygulamaları: Proje ve uygulama kontrolleri kısıtlı olarak yapılmaktadır. Kademeli geçişlerle tüm ülkeye yayılmalıdır.

Hermetik Cihazlar: Standart ve yönetmeliklerle uygulama kuralları belli olsa da sahada karşılığı bulunmamaktadır

Kombi Baca Kitleri: Standart dışı uygulamalara sıklıkla rastlanmaktadır.

3- TS 7363 Revizyonu ile Baca Sektöründeki Değişiklikler

TS 7363’te Baca ile İlgili Değişiklikler

9 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan standartta baca sektörünü ilgilendiren bölümler sıralanmıştır.

6.4.4. Birleşik (kaskad) Baca Sistemi

Birden fazla cihazın hızlandırma parçalarının, yatayda oluşturulan kollektör ile ortak bir duman kanalına bağlandığı ve baca gazlarının atmosfere atılmasının ortak bir baca ile yapıldığı sistemdir

Kaskad baca sistemine dâhil olan cihazlarda; aynı tür yakıt kullanılmak zorundadır. Kaskad baca sisteminde en fazla kaç cihazın kullanılabileceği akredite kuruluşlarca verilmiş olan raporlara göre belirlenmeli veya kullanılacak baca hesap programları ile sınırlı olmalıdır. Baca boyutlandırma hesabı TS EN 13384–2’ye uygun olmalıdır. Duman kanalları ve bacalar yoğuşma sıvısına mukavim olmalıdır.

Kaskad sistemlerde cihazlar ile baca arasındaki atık gaz bağlantısı (duman kanalları) ve bacalar, üretici firmaya ait sistem sertifikasyonuna sahip olmalı veya TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 veya TS EN 14471+A1’e uygunluk belgelerinden herhangi birine haiz olmalıdır ve sistemde kullanılması gerekebilecek geri akım güvenlik klapesi TS EN 13384-2’ye uygun baca akışkanları dinamiği hesaplama sonuçlarına göre seçilmelidir.

Madde 6.4.3’te atık gaz tesisatı ile ilgili belirtilen tüm özellikler kaskad baca sistemleri için de geçerlidir.Çatı katında yapılan kaskad tesisatlarında her bir kazanın atık gaz baca bağlantısı ilgili ürün standartlarına uygun ve CE işaretli baca setleriyle tahliye edilebilir.

6.5.3. Bacalar

Radyant tüplü ısıtıcı uygulamalarında atık gazların tesis havasına karıştırılmadan direkt olarak dış atmosfere atılması; her bir radyantın atık gazları münferit olarak atık gaz çıkış boruları ile tek tek ya da ortak bir kolektör ile toplu olarak dış atmosfere tahliyesi şeklinde yapılmalıdır. Bu tür uygulamalarda üretici talimatları ve katalogları dikkate alınmalıdır.

Atık gaz çıkış boruları; baca gazlarından, yoğuşma ve ısıdan etkilenmeyecek kalitede ve kalınlıkta ve/veya üretici talimatlarına uygun olmalıdır.

- Isıtıcı çıkışındaki atık gaz çıkış borusu başlangıç çapı, bitime kadar korunmalıdır. Ancak, birden fazla ısıtıcının bağlandığı fanlı baca sistemlerinde üretici talimatlarına uygun olarak, atık gaz çıkış borusu kesiti değiştirilebilir.

- Atık gaz çıkış borularında yoğuşmanın önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Gerekli görülen hallerde, tahliye borusu, donmaya karşı korunmalıdır.

- Isıtıcı atık gaz çıkış borusu ile yanabilir malzemelerin arasında emniyetli bir mesafe olmalıdır.

6.7.3. Bacalar

Baca hesaplamaları TS EN 13384–1’e göre yapılmalıdır. Kara fırınlarda ve lahmacun fırınlarında Pw=10Pa, baca gazı sıcaklığı asgari 200 ˚C alınmalıdır.

Baca üzerinde atık gaz akışına engel olabilecek kapak, klape, fan vb. hiçbir aparat bulunmamalıdır.

6.8. Taş fırınlar

Baca hesaplamaları TS EN 13384–1’e göre yapılmalıdır. Hesaplamalarda Pw=10 Pa, baca gazı sıcaklığı asgari 200 °C alınmalıdır.

Havalandırma açıklıkları; Madde 7.4’te belirtilen esaslara göre yapılmalıdır. Kapasite tayini için fırına takılacak brülör maksimum kapasitesi üzerinden işlem yapılır.

8. Konutlarda ve Isı Merkezlerinde Bacalar

- Paslanmaz çelik uygulamalarda asgari AISI 316L kalitede çelik kullanılmalıdır.

- Yoğuşmalı sistemlerde kullanılacak bacaların korozyon direnci V2 sınıfında olmalıdır. Bu sınıfın belgelendirilemediği durumlarda asgari et kalınlıkları 0-300 mm çap aralığı için 0,4 mm; 301 mm - 600 mm çap aralığı için 0,6 mm ve 601 mm – 900 mm çap aralığı için 0,8 mm ve 901 mm üzeri çaplar için 1 mm olmalıdır.

- Düşey doğrultuda, ancak bir kez 45°’yi geçmeyen sapma olabilir.

- Vantilatör veya baca fan kiti doğrudan bacaya bağlanmamalıdır.

- Cihazların bağlandığı bacalara mutfak aspiratörü bağlanmamalıdır.

- Negatif çekişli sistemlerde TS EN 13384-1 standardına göre yapılan baca kesiti hesabında aşırı baca çekişini engelleyerek ve sürekli değişen doğal baca çekişini dengeleyerek sistemin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla baca bağlantı kanalı üzerinde çekiş düzenleyici (sekonder klape) kullanılabilir. Bir çekiş düzenleyici montajı yapılacaksa ısıtma cihazı veya en düşük kottaki oda ile aynı bölümde olmalıdır.

- Baca montajlarında çalışacak personel, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen Bacacı Seviye 3 meslek belgesine sahip olmalıdır. Baca montajına müteakip Baca Plakası, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen Bacacı Seviye 4 meslek belgesine sahip personel tarafından doldurularak cihaz mahallinde sökülemez bir şekilde ve görünür bir yere asılmalıdır. Baca plakası, plaka kapatılamaz ve tahrif edilemez uyarısı taşımalıdır.

Bina dışından montajı yapılan ve atmosfere açık ortamda bulunan bacalar çift cidarlı olmalı ve dış cidar paslanmaz malzemeden fabrikasyon olarak monoblok imal edilmelidir.

- 70 kW üzerindeki cihazlara ait ve çatı arasından geçen tüm bacalarda çatı arasında ilave temizleme ve kontrol kapağı tesis edilmelidir. 70 kW altı yakma sistemlerinde çatı arasında temizleme ve kontrol kapağı tavsiye edilir.

Ulusal mevzuat kurallarına uygun olarak, metal bacaların topraklanmasına dikkat edilmelidir. Metal bir baca yıldırım koruması olarak kullanılmamalıdır.

Bacaların dış parçaları için müsaade edilen azami yükseklik, TS EN 13084-1’de belirtildiği gibi aşağıdaki sınır koşullarına bağlı olmalıdır:

- Bina ile baca dış duvarı arasındaki yatay mesafe 1 m’yi aşmamalıdır;

- Destekler arasındaki mesafe 4 m’yi aşmamalıdır;

- Son yapısal eklentinin üstündeki mesafe 3 m’yi aşmamalıdır.

Serbest duran bacalarda hesaplama TS EN 13084-1’e uygun olarak yapılmalıdır.

- Yüksekliği 20 metreden az olan bacalarda hesaplama TS EN 13384-1’e göre de yapılabilir.

- Negatif çekişli sistemlerde asgari baca çekişi 4 Pa olarak alınmalıdır.

- Coğrafi konum gereği rüzgâr basıncı uygun terminaller kullanılarak sıfır alınabilir (PL=0 alınabilir).

9.4. Bacaların Uygunluk Kontrolü

Yakıcı cihazlara ait bacaların kontrolleri gaz dağıtım şirketleri, gaz dağıtım şirketlerinin yetkilendirdiği kontrol firmaları veya akredite baca kontrol firmaları tarafından aşağıdaki standartlar ve ilgili dokümanlar kapsamında yapılır.

- Baca kesitinin ve yüksekliğinin uygunluğu TS EN 13384-1 ve TS EN 13384-2’ye göre kontrolü,

- Baca montajının ve konumlandırıldığı yerin TS EN 15287-1+A1, TS EN 15287-2, bu standart ve imalatçı montaj kılavuzlarına göre kontrolü,

Bacalarda sızdırmazlık kontrolüne ilişkin olarak;

- Bacaların pozitif basınca göre tasarlanması halinde sızdırmazlık testi yapılmalıdır.

- Negatif basınçlı tasarımlanan bacalarda gaz dağıtım şirketi gerekli görmesi halinde sızdırmazlık kontrolünü talep edebilir.

Madde 11. İç Tesisatlara İlişkin İdari Hususlar

d- Baca yapım, bakım ve onarım işlemleri, “Bacacı-Seviye-3” MYK mesleki yeterlilik belgesine sahip personel, bacaların devreye alma işlemleri ise “Bacacı-Seviye-4” MYK mesleki yeterlilik belgesine sahip personel tarafından gerçekleştirilir.

4- Baca Sistemlerinde Kontrol Edilmesi Gereken Noktalar

4.1. Baca Hesap Kontrolü

4.2. Saha (Uygulama) Kontrolü 

- Baca konumu (bina içinde veya dışında)

- Güvenlik katsayısı kontrolü (1,5 veya 1,2)

- Düzeltme faktörü (0,5)

- Cihaz teknik bilgileri

- Baca tipi

- Baca izolasyon durumu

- Duman kanalı uzunluğu

- Duman kanalı yön değişiklikleri, yükselmesi

- Duman kanalı konumu

- Baca düşey yüksekliği

- Baca yön değişiklikleri

- Tee modül açısal değeri

- Baca şapkası zeta değeri

- Baca plakası

- Baca modül etiketi

- Baca hesabında belirtilen baca tipinin, baca plakası ve modül etiketi ile aynı olması

- Baca izolasyonunun kontrolü

- Temizleme kapağı

- Drenaj manşonu (kaskad bağlantılarda yatay hat sonunda)

- Duvar kelepçesi

- Modül kelepçesi

- Taşıyıcı sehpa

- Baca topraklaması

Şeklinde iki aşamalı kontrol yapılmalıdır. Kontrol aşamalarındaki kriterlerin layıkıyla değerlendirilmesiyle baca ile ilgili mevcut problemlerin en aza inmesi mümkündür.

5- Baca Kontrolünde Muayene Kuruluşları Uygulaması

Makine Müh. Odası İstanbul Şubesi ile İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ) arasında yapılan anlaşma ile Makine Müh. Odası İstanbul Şubesi İstanbul genelinde sanayi ve konutlarda kullanılan doğalgazlı cihazların baca kontrollerini 2015 yılı Ekim ayından beri yapmaktadır. Sürece akreditasyon şartını sağlayan muayene kuruluşları da 2016 yılının içerisinde dahil olmuşlardır.

Muayene Kuruluşları;

1- Proje ve Hesap İncelemeleri

2- Malzeme ve Montaj Kontrolü

3- Sızdırmazlık Testi                       

olarak yapmaktadırlar.

Bu yapılan kontrollerde bulunan eksiklikler ise;

1- Proje ve Hesap İncelemeleri

- Proje ve hesabın eksik veya hatalı bilgi içermesi

- Baca hesabında mekân ve çevre için hatalı kabul yapılmış olması

- Projelerin makine mühendisi tarafından yapılmamış olması

- Baca hesabındaki çekiş şartlarının sağlanmaması

- Baca proje ve hesabının uyuşmaması 

2- Malzeme ve Montaj Kontrolü

- Bacaya ait yoğuşma gideri ve topraklamaların eksik veya hatalı olması

- Baca plakasının olmaması veya bacaya ait bilgilerin eksik olması

- CE ve imalatçı montaj dokümanlarına aykırı montaj yapılması

- Bacanın onaylı proje ve hesabına aykırı montaj yapılması

- Baca üzerindeki erişim bileşenlerinin eksik olması

3- Sızdırmazlık Testi

Negatif Basınçlı Bacalarda Sızdırmazlık Testi Uygunsuzluğu

- Uygunsuzluğun ağırlıklı sebebi kötü-dikkatsiz yapılan montajdan kaynaklanmaktadır.

Pozitif Basınçlı Bacalarda Sızdırmazlık Testi Uygunsuzluğu

- Pozitif basınçlı bacalar için standartta belirtilen tolerans değerleri düşük olduğundan uygunsuzluk oranı bu bacalar için çok daha yüksektir.

- Pozitif basınçlı baca montajı için negatif basınçlı bacaya göre daha kaliteli malzeme ve dikkatli işçilik gerektirmektedir.

Muayene Kuruluşlarının Baca Kontrolleri Sonrası Çıkan Sonuçlar

- Baca kontrolleri iyi uygulanan bölgelerde belirli bir kalitede baca üretilmeye ve montaj yapılmaya başladı.

- Kötü üretim ve montaj yapan firmalar sıkı kontrol olmadığı bölgelere veya kontrol firmalarına kaçmaya başladı.

- Kontrol hizmetini daha kolay yapan kontrol firmalarından hizmet almak cazip hale geldi.

- Kötü üretim yapan baca firmaları sektöründen çekilmeye havalandırma işi yapmaya başladı.

6- Muayene Edilen Baca Tipleri

Metal Bacalar

* TS EN 1443 Bacalar – Genel kurallar

* TS EN 1856–1 Bacalar - Metal bacalar için kurallar – Bölüm 1: Hazır baca bileşenleri

* TS EN 1856–2 Bacalar - Metal bacalar için kurallar – Bölüm 2: Metal astarlar ve baca bağlantı boruları

Endüstriyel Baca Standartları

* TS EN 11382 Bacalar-Çelik (Endüstriyel)

* TS EN 13084-1 Bacalar - Serbest duran – Bölüm 1: Genel kurallar

* TS EN 13084-7 Bacalar-Serbest duran-Bölüm 7: Tek duvarlı çelik bacalar ve çelik astarlarda kullanılan silindirik çelik mamullerin teknik özellikleri

Seramik Bacalar

* TS EN 1457 Bacalar- Kil veya Seramik Baca Elemanları- Özellikler ve Deney Metotları

* TS EN 1806 Bacalar - Tek sıra cidarlı bacalar için kil/ seramik bloklar / özellikler ve deney metotları

* TS EN 13069 Bacalar - Kil/seramik dış duvarlı sistem bacalar – Kurallar ve deney metotları

* TS EN 13502 Bacalar - Kil / Seramik baca başlıkları için gerekler ve deney metotları

* TS EN 13063-1 Bacalar - Kil/seramik duman yolu astarlı sistem bacalar - Bölüm 1: Kurum tutuşmasına direnç için kurallar ve deney metotları

Plastik Bacalar

*TS EN 14471 Bacalar - Sistem bacalar- Duman yolu plastik astarlı - Kurallar ve deney metotları

Kompozit Bacalar

Ulusal ve Uluslararası Teknik onay belgelerinin varlığı, standartları kapsamında muayene edilmektedir. Metal, Seramik ve Plastik Bacalarda üretici CE Belgesi ile CE Belgesinin kapsamını ve CE Belgesinin kapsamında belirtilen ürünlere ait performans beyanlarını piyasaya ibraz etmeleri zorunludur. Kompozit bacalarda da G işaretlemesi, kapsam ve performans beyanı aynı şekilde zorunludur. Yönetmelik gereği hiçbir kurum, üreticiden bu belgeler dışında belge isteyemez.

7- Baca Sistemi Uygulamaları

Baca sistemlerinin kontrol uygulamalarında proje bazlı dikkat edilmesi gereken kriterler;

7.1. Bina dışı baca sistemi:

7.1.1. Üflemeli brülörlü sistemler:

bacader sekil 1

Şekil 1- Bina dışı üflemeli brülörlü baca sistemi uygulama detayı

7.1.2. Kaskad cihaz uygulamaları:

bacader sekil 2 

Şekil 2- Bina dışı kaskad baca sistemi uygulama detayı

7.2. Bina içi baca sistemi:

7.2.1. Üflemeli brülörlü sistemler

(Şaft içi uygulama detayı):

bacader sekil 3

Şekil 3- Bina içi üflemeli brülörlü baca sistemi uygulama detayı

7.2.2. Üflemeli brülörlü sistemler (Yanıcı malzeme uygulama detayı):

bacader sekil 4 

Şekil 4- Bina içi üflemeli brülörlü baca sistemi (yanıcı malzeme) uygulama detayı

7.3. Kaskad cihaz uygulamaları:

Bina içi kaskad uygulamalarında kaskad cihazlardan çıkış yatay hattın tamamı tek cidar olarak yapılır. Şaft içi uygulamalarda düşey baca hattı tek cidar yapılmalıdır. 200 kW üzeri ısıl kapasitelerde nötralizasyon kaybı uygulaması yapılmalıdır. Uygulama detayı aşağıda görülmektedir.

bacader sekil 5

Şekil 5. Kaskad uygulama detayı (Bina içi-şaft içi)

bacader sekil 6 

Şekil 6. Yoğuşmalı kazan uygulama detayı (Bina içi-şaft içi)

8- Hermetik Cihazlar

09 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan TS 7363 Doğal gaz - Bina iç tesisatı projelendirme ve uygulama kuralları standardında hermetik bacaların atış şekilleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

bacader sekil 7-a    

bacader sekil 7-b

Şekil 7. Hermetik cihazların atış şekilleri

İlgili standartta atışlara ait mesafeler tablo halinde tanımlanmıştır. Bu kriterlere dikkat edilmesi durumunda pek çok hermetik baca uygulamasının sıkıntılı bir sürece gireceği beklenmektedir. Yeni binalarda bu tarz baca sorunların bina içi çözümlemesi binanın proje aşamasında değerlendirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle en uygun çözüm olarak Hava Atık Gaz Sistemleri değerlendirilebilir.

bacader sekil 8-a 

Şekil 8. Hava Atık Gaz Sistemi Bina dışı uygulama detayı

bacader sekil 8-b

Şekil 8. Hava Atık Gaz Sistemi Bina içi uygulama detayı

9- BACADER Orta Vadeli Hedefleri

- Baca yönetmeliğinin yasal hale getirilmesi çalışmaları

- Ürün belgelendirme süreçlerinde harmonizasyonun sağlanması

- Saha uygulama kontrollerinde sürecin genele yayılması

- İmar yönetmelikleri üzerine çalışmalar

- Sadece doğalgaz değil tüm yakıtlarda doğru baca

- Yerel üreticilerin uluslararası pazarlara girebilecek kaliteye ulaşması

- Eşit rekabet koşulları altında kullanıcı lehine düzenlenmiş piyasanın oluşturulması

10- Baca Sektöründe Yarını, « Baca Yönetmeliği » Belirleyecektir

10.1. Baca Yönetmeliğinin Amacı:

Yakıt yakan yakıcı cihazlara bağlanan bacaların tesisatlarının piyasaya arzı sürecinde gerekli belgeleri, bu belgelere sahip baca ve atık gaz tesisatlarının montajının yapılması, devreye alınmasıyla yapılması gereken bakım ve periyodik kontrolleri ve bu kontrollerin sıklıkları ile bu süreçte bulunan yetkili kurumlar ile sorumlu personelleri tanımlamaktadır.

10.2. Baca Yönetmeliğinin Kapsamı:

Atık gaz üreten küçük, orta ve büyük güçteki yakıcı cihazların üretmiş olduğu atık gazın insan sağlığına, çevreye ve diğer canlılara en az etki eden şartları sağlayacak atık gaz sistemlerinin tasarlanması, kurulması, işletilmesi, bakımı ile birlikte periyodik kontrol sıklıklarının belirlenmesi ve bu doğrultuda yapılan çalışmaların kontrol ve denetlenmesi esaslarını kapsar.

10.3. Baca Yönetmeliğinin İçeriği

  1-  Amaç

  2-  Kapsam

  3-  Terim ve tanımlamalar

  4-  Yakıcı sistemlerde kullanılan atık gaz tesisatının tanımlanması

  5-  Yakıcı cihazların kurulumu  

  6-  Atık gaz sistemlerinin kurulumu                      

  7-  Atık gaz şaftları

  8-  Atık gaz sistemlerinin boyutlandırılması

  9-  Atık gaz sistemlerinin sızdırmazlığı                  

10- Temizleme açıklıkları ve baca temizleme için tertibatlar

11-  Periyodik kontrol

12-  Enerji geri kazanım sistemleri ve kontrol

13-  Diğer   

14-  Ekler

Sonuç 

Bacanın tüm yakıtları kapsaması halinde sektör hacminin en az üç kat artması şüphesizdir. Bunun için hazırlanmış olan “Baca Yönetmeliği”nin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sektörde son on yıllık dönemde çok hızlı gelişme kaydedilmesi artık CE işaretli bacaların aranması, montajında “Baca Montaj Personeli-Seviye 3” ve kontrolünde “Baca Kontrol Personeli-Seviye 4”a artık aranır hale gelmiştir. CE işaretlemeleri konusunda onaylanmış kuruluşların yetkinlikleri halen sorgulanır durumdadır. Özellikle altyapısı yetersiz firmaların tercihi olan, özellikle yakın coğrafyamızdaki ülkelerden alınan belgelerin düzenlediği belgelerin durumunu iyi değerlendirmek gerekir.

Muayene kuruluşları tarafından yapılan çalışmalardaki uygunsuzluklara baktığımızda baca firmalarının baca ile ilgili pek çok konuda eğitim almaları gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Eğitimler özellikle proje ile hesap uygunluğunun olmaması konusunu ön plana çıkarmaktadır. Bu da Kesa hesaplama programının iyi bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Sahadaki uygulamalardaki en önemli sorun ise baca plakasının yokluğu, imalatçı ve/veya montajcı firmanın projeye uygun montaj yapmaması ve kontrol personelinin de uygulamayı gözden kaçırması şeklinde gerçekleşmektedir. Sızdırmazlık testi uygulamalarında ise özellikle pozitif testlerde geçme oranı çok az olmaktadır. Negatif testlerde dahi oran oldukça yüksektir.

Bacanın doğru uygulanması ve kontrollerinin akredite kurumlarca öncelikle büyük şehirlerde yapılmaya başlaması ve sonrasında da kademeli olarak tüm ülke geneline yayılması ile sektör ciddi anlamda disipline olacaktır. Ancak muayene kuruluşlarının da denetlenmesi kaydı ile sistem daha da sağlıklı çalışacaktır. Son söz olarak uygulama detayları ve kontrol kriterlerinin belirtilen esaslarda muayene kuruluşları tarafından kontrol aşamalarında uygulanması tüm sektör bileşenlerini doğru baca yapılması konusunda istenilen noktaya taşıyacaktır. Son olarak, “Baca Yönetmeliği” sektörün eksik kalan yanlarını tamamlamak adına faydalı olacağı kanaatindeyim.

Kaynakça 

1- BACADER verileri

2- TS 7363 “Doğalgaz - Bina iç tesisatı projelendirme ve uygulama kuralları”, 09 Ocak 2017