Baca Isıl Verim ve Yangına Direnç Testleri

05 Ocak 2011 Dergi: Ocak-2011

ÖZET

Dünya enerji kaynaklarındaki azalma, çevre kirliliği ve küresel ısınma “Enerji Verimliliği” konusunu ön plana çıkarmakta ve ülkemizin en önemli sorunu yapmaktadır. Enerji verimliliğinin en önemli bileşeninden biri bacalardır. “Bacalar - Metal Bacalar - Deney Metotları,TS EN 1859” ve TS EN 15287-1:2008 (E) “Bacalar – Bacaların Tasarımı, Montajı ve Hizmete Alınması - Bölüm 1: Oda ile bütünleşik olmayan Isıtma Cihazları için Bacalar” standartları bu çalışmada ele alınmıştır. Bacaların boyutlarının, yalıtım malzemelerinin, yalıtım malzeme kalınlıklarının ve konstrüksiyonlarının farklılığı nedeniyle test verilerini deneyden önce belirlemek, sonuçları tahmin etmek önemli olmaktadır. Bu çalışmada, bu amaçla bir ısıl model geliştirilmiş ve sonuçlar test sonuçları ile karşılaştırılarak hesap yönteminin doğruluğu araştırılmıştır.

 

1. GİRİŞ

Enerji verimliliğinin en önemli bileşeninden biri bacalardır. Bacaların, yerleşim yerlerindeki konumlarının, binadaki çıkış yerlerinin, enerji verimlerinin, enerji ve çevre-insan sağlığı açısından incelenmesi, test edilmesi ve belgelendirilmesi gereklidir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne göre bacalarda CE işaretinin iliştirilmesi ve teknik dosyanın da hazırlanması gerekmektedir. Bacaların ısıl ve mukavemet yönünden emniyetini, gaz sızdırmazlığını, yanabilir malzemelere uzaklığını belirlemek ve tanımlamak için standartlar mevcuttur. Tip testlerin baca firmasında yapılması gerekmektedir. İlk yatırım maliyeti fazla olan testleri de mutlaka akredite bir laboratuvarda yaptırılması gerekmektedir. Bu nedenle bacanın performans değerlerini testlerden önce tahmin edilmesi önemlidir.

Baca ve bağlantı boruları TS EN 1443 “Bacalar –Genel Kurallar” standardına göre tanımlanmalıdır. Performans değerlerini yansıtan bir kısa gösteriliş ile işaretlenmelidir.

Bu işaretlemede sıcaklık, basınç, yoğuşma direnci, korozyon direnci, kurum tutuşmasına dayanıklılık ve yanıcı maddelere uzaklık mevcuttur.

Örneğin; EN 1443 T300 N1 W Vm O100 veya

             EN 1443 T300 N1 D Vm G100

Burada sınıflandırma önemlidir. Baca sisteminin her bir parametresinin değeri kullanım yerindeki şartları sağlayacak şekilde seçilmelidir. Kullanılacak yerdeki değerler, her zaman o sınıfa eşit veya daha az olursa, seçilen sınıftaki baca sistemi uygundur.

 

Sıcaklık; T600 > T450 > T400 > T300 > T250 > T200 > T160 > T140 > T120 > T100 >T80,

Basınç; H > P > N

Yoğuşma Direnci; Wx > Dx

Korozyon Direnci; V3 > V2 > V1

Kurum yangınına direnç;   G > O

Burada; T: Sıcaklık sınıfı

P: Pozitif basınç sınıfı

                   N: Negatif basınç sınıfı

                   W:Islak çalışma şartlarına uygun

                   D: Kuru çalışma şartlarına uygun

                   V1 :Doğalgaz / Gazyağı (Kükürt ≤ 50 mg/m3)

                   V2 :Hafif fuel oil / açık odun şömineleri

                   V3 :Ağır fuel oil / kapalı odun sobaları / kömür

                   Vm : Üretici beyanı ile

                   O : Kurum yangınına direnci yok

                   G : Kurum yangınına direnci var

                    XX: Yanıcı maddelere uzaklık- (mm)

anlamlarına gelmektedir.

 

2. Baca Testleri

Standartlar

TS EN 1856-1:2006 Bacalar – Metal Bacalar İçin Kurallar – Bölüm 1: Hazır Baca Bileşenleri

TS EN 1859 : 2001 Bacalar – Metal Bacalar Deney Metotları

TS EN 13216-1:2005 Chimneys - Test methods for system chimneys -Part1:General test methods

Test sonuçlarının tahmininde kullanılan standart:

TS EN 15287-1 Chimneys - Design, installation and commissioning of chimneys - Part 1: Chimneys for non-roomsealed heating appliances

 

3. Isıl Performans Deneyi

Çalışmada dikkate alınan EN 1859 standardında, Madde 4.5 Isıl performans deneyi, standarttaki bölüm ve resim numaraları değiştirilmeden kısaca özetlenmiştir:

4.5 Isıl Performans Deneyi

 

4.5.1 Cihazlar ve malzemeler

 

4.5.1.1 Deney düzeneği

Deney düzeneği, açık oda çıkışlı Şekil 5, dirsekli Şekil 6, baca gazının dolaştırıldığı deney düzeneği Şekil 7’de verilmiştir.

 

4.5.1.2 Deney yapısı

Birbirini dik kesen iki duvardan ve iki döşemeden geçen deney bacası kurulur. Birinci döşemenin altında kalan bölge A, birinci ve ikinci döşeme arasındaki bölge B ve ikinci döşeme üstündeki bölge C’dir. B bölgesindeki yükseklik 2400 ± 25 mm olmalıdır. C bölgesindeki baca yüksekliği 900 mm’den küçük olmamalıdır.

 

4.5.1.3 Deney Bacası

 

4.5.1.4 Sıcak Gaz Bağlantı Borusu

İç çapı, deney bacası çapına eşit, uzunluğu yaklaşık yedi çap (7 D) baca gazı üreticisinin çıkışından deney bacası girişine kadar yalıtılmış düz bir baca borusudur. Isı iletim katsayısı 750  oC’de olmalı, 0,125 ± 0,005 W/mK olan yalıtım malzemesinin kalınlığı 50 mm’den az olmamalıdır.

 

4.5.1.5 - Ekipman ve ölçümler

 

4.5.1.5.1 – Ortam sıcaklığı

A bölgesinde tavandan 300 mm ± 5 mm aşağıda ve diğer bütün bölgelerde döşemenin 300 mm ± 5 mm üstünde ortam hava sıcaklığı ± 1,5 °C’lik doğrulukla ölçülür (İlgili standartta Ek A’da açıklanmıştır).

 

4.5.1.5.2 – Sıcak gaz sıcaklığı

Sıcak gaz sıcaklığı, 600 °C’a eşit veya küçük sıcaklıklar için ± 3 °C doğrulukla, 600 °C’den büyük sıcaklıklar için ± % 0,75 doğrulukla ve deney bacası girişinden önceki 50 mm ± 2 mm konumunda ve aynı zamanda en yüksek sıcaklığın olduğu konumunda ölçülür (İlgili standartta Ek B’de açıklanmıştır).

 

4.5.1.5.3 – Metal yüzey sıcaklığı

Metal parçaların yüzey sıcaklığı ±1,5 °C doğrulukla ölçülür (İlgili standartta Ek C’de açıklanmıştır).

 

4.5.1.5.4 – Tutuşabilir malzeme veya ahşap yüzey sıcaklığı

Deney yapısının tutuşabilir malzeme veya komşu yüzey sıcaklıkları ± 1,5 °C doğrulukla ölçülür (İlgili standartta Ek D’de açıklanmıştır).

 

4.5.1.5.5 - Yüzey sıcaklık ölçümleri için konumlar

Isıl çevrim süresince deney tesisatı ve deney bacası yüzeyleri için belirtilen uygun en yüksek sıcaklık şartları sağlanır (Isıl çiftlerin konumları, ilgili standartta Ek E’de açıklanmıştır).

 

4.5.1.5.6 – Baca çekişi ölçümü

Baca içindeki çekiş, iç çapı 3 mm olan 150 mm ± 2 mm uzunluğunda paslanmaz çelik tüp baca borusunun içine sokularak deney bacası girişinden 100 mm ± 2 mm uzaklıkta ve ± % 2 doğrulukla ölçülür.

 

4.5.1.5.7 – Sıcak gaz hacimsel debisi

Baca borusu gaz hacimsel debisi + % 10, - % 5 doğrulukla ölçülür (İlgili standartta Ek J, kabul edilebilir teknikler vermektedir).

 

4.5.2 – Deney ortamı ve şartlandırma

 

4.5.2.1 – Deney odası

Deney odası, 0,5 m/s.yi geçen hava akımlarına maruz kalmayan ve havalandırılmış bir mahalden ibarettir. Deney binası içerisindeki ortam sıcaklığı 20 °C ± 15°C sınırları içinde tutulmalıdır. Sıcaklıklar belirtilen ortam sıcaklığı ölçme konumlarında ölçülmelidir. (Madde 4.5.1.5).

Nem, 30%-70% RH arasında kontrol edilmelidir. Ortamdaki hava, deney odasının her kısmında serbestçe devri daim etmelidir. Deney düzeneği ve diğer yapılar (meselâ, deney odası duvarları) arasındaki uzaklık en az 1,0 m olmalıdır.

 

4.5.2.2 – Titreşim şartlandırılması

Titreşim donanımı ve EN 60068-2-59.a uygun ölçüm teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

 

4.5.2.2.1 – İşlem

Isıl deneye dahil edilmesi amaçlanan bağlantı parçaları titreşim masasının üstüne düşey konumda yerleştirilir. Her bir bağlantı parçası 45 dakika süreyle 2,5 mm genlikte ve 10 Hz frekansta sinüzoidal harekete maruz bırakılır.

 

4.5.3 - Deney

Baca, B bölgesi içinde, imalâtçının belirttiği açıklıkta konumlanacak şekilde,12 mm anma boyutundaki tutuşabilir mahfaza ile kaplanır. Bu uzaklık “x” , baca kesitlerinin dış yüzeyi ile mahfaza maddelerinin iç yüzeyi arasında ölçülmelidir (Şekil 5). Mahfazasız baca Şekil 8’de görülmektedir.

Ürün tipinin tayinine ve baca çapına uygun olarak Çizelge 1 ve Çizelge 2’de belirtilen debi ve deney sıcaklığında sıcak gaz sağlanır. Sıcak gaz akışı, toplam sıcaklık dağılım faktörü (TSDF) sıcak gaz için 1,05’i geçmeyecek şekilde ayarlanır.

“TSDF = Sıcak gazin en yüksek sıcaklığı / Sıcak gazin ortalama sıcaklığı”dır. Sıcak gazdaki CO/CO2 oranının 0,01’i geçmediğinden emin olunmalıdır. Deney odasının ortam sıcaklığı deney süresince 5 ºC’den fazla değişmeyecek şekilde korunmalıdır.

 

4.5.3.1 – Isıl gerilme deneyi

Ürün tipi tayinine ve baca çapına uygun olarak Çizelge 1 ve Çizelge 2’de belirtilen debi ve deney sıcaklığı ile sıcak gaz oluşturulur. Sıcak gaz sıcaklığının artış hızı, belirtilen gaz sıcaklığına (Tt), T= (Tt  x 60/50)s ± 30 s’de ulaşacak şekilde ayarlanır.

 

Deney bacasında veya tesisatındaki sıcaklık artışı 30 dakikada 2 ºC’yi geçmediğinde denge oluştuğu varsayılır. Pozitif basınç baca sistemleri için ise Çizelge 1 ve Çizelge 2’deki, baca çapı için belirtilen debi ve deney sıcaklığında sıcak gaz sağlanır. Bu durum 5 dakika muhafaza edilir. Sonra sıcak gaz üreteci kapatılır ve soğuması için 10 dakika beklenir. Bu çevrim 50 kere tekrarlanır. Madde 4.4.e göre gaz sızdırmazlığı ölçülür ve kaydedilir.

 

4.5.3.2 – Isıl şok deneyi

10ºC’deki deney odası ve deney düzeneği sıcaklıkları ile çapa uygun Çizelge 1 ve Çizelge 2’de belirtilen debi ve deney sıcaklığı ile sıcak gaz oluşturulur. Sıcak gaz sıcaklık artışı 10 dak ±1 dak’da 1000 ºC olacak şekilde ayarlanır. Sıcak gaz sıcaklığı ºC’da 30 dakika için muhafaza edilir. Sonra sıcak gaz jeneratörü kapatılır. Deney düzeneğindeki sıcaklıklar, sıcaklıklar en yüksek dereceye ulaşıp düşmeye başlayıncaya kadar kaydedilmeye devam edilir. Gaz sızdırmazlığı Madde 4.4.’e göre ölçülür. Isıl gerilme deneyi tekrarlanır.

 

4.5.4 - Sonuçlar

Madde 4.5.1.5’te belirtildiği gibi bütün sıcaklık değerleri kaydedilir. Sıcaklığın müsaade edilen değerleri aşğı anlar kaydedilir. Isıl gerilme deneyi süresince sıcaklık artışı, ilgili yangın süresi sonunda kaydedilen ortam sıcaklığına dayandırılmalıdır.

 

ÇİZELGE 1 - Deney sıcaklığına bağlı olarak sıcak gaz debisi

 

Isıl performans için Debi çizelgesi (m3/h)

Çap

(mm)

Sıcaklık (oC)                                                      

T80        T100        T120       T140      T160      T200       T250      T300       T400       T450      T600

100

120

150

170

190

250

300

350

500

550

700

80

41,80

42,21

43,51

44,61

45,88

49,82

53,29

56,71

63,73

66,83

79,98

100

65,31

65,95

67,99

69,70

71,69

77,84

8,327

88,61

99,58

104,42

124,97

125

102,05

103,05

106,23

108,90

112,01

121,63

130,10

138,45

155,60

163,16

195,27

150

146,94

148,39

152,97

156,82

161,30

175,15

187,35

199,36

224,06

234,95

281,18

175

200,01

201,97

208,21

213,44

219,54

238,40

255,00

271,36

304,97

319,80

382,72

200

261,24

263,80

271,94

278,78

286,75

311,38

333,07

354,42

398,33

417,69

499,88

 

ÇİZELGE 2 - Baca borusu çapına bağlı olarak sıcak gaz debisi

Isıl şok

Sıcaklık

(oC)

Debi (m3/h)

Çap (mm)                                                                                                       

80

100

125

150

175

200

1000

108,00

144,00

252,00

360,00

468,00

612,00

4. Deneysel Sonuçlar

 

 

 

 

 

 

                   X- mm

 

 

 

 

21

No’lu

sensör

Şekil 1-Isıl gerilim için X=60mm, ısıl şok için X=100mm

Test edilen baca sisteminin özellikleri: Baca iç çapı 200 mm’dir.

İç Cidar:  Paslanmaz çelik-AISI 316L (1.4404), kalınlık 0.40 mm,

İzolasyon:  Kayayünü, kalınlık 30 mm, yoğunluğu 80 kg/m3,

Dış cidar:  Paslanmaz çelik-AISI 304 (1.4301), kalınlık 0.60 mm

Deneye tabi tutulacak baca sistemi beyan edilen değere göre deney standına montajı yapıldı ve standarda uygun olarak tüm sıcaklık ölçerler yerleştirildi (Şekil 1).

 

Yapılan deneyler

-Baca sistemindeki tüm elemanlara önceden titreşim

 şartlandırılması yapılmıştır.

-Baca sistemine  ilk önce sızdırmazlık testi uygulanmıştır.

 N1 için (40 ± 1) Pa uygulanmış ve sızdırmazlık değerini

 karşıladığından teste geçilmiştir (Kaçak maksimum miktar

 olan 2.10-3.m3.s-1.m-2 i geçmemiştir).

-T300 için beyan yapıldığından test sıcaklığı 350 oC’dir.

-Buna göre Çizelge 1’den sıcak gazın debisi 354,42 m3/h

 alınmıştır.

-Isıl gerilme deneyi madde 4.5.3.1’e göre gerçekleştirildi:

         7. dakikada test sıcaklığına ulaşıldı

         30. dakikada test sonuçlarında değişme olmadı

         64. dakikada test bacasındaki dengeye ulaşıldı

         65. dakikada test durduruldu

-Gaz sızdırmazlık testi uygulandı.  N1 için (40 ± 1) Pa

 uygulanmış ve sızdırmazlık değerini karşıladığından teste

 geçilmiştir (Kaçak maksimum miktar olan 2.10-3.m3.s-1.m-2 i

 geçmemiştir).

T300 , N1 ,D ve O60 ifadesini birlikte kullanabiliriz.

-Sistem tamamen soğuduktan sonra Isıl Şok deneyine geçildi.

-Test sıcaklığı 1000 oC’dir.

-Buna göre Çizelge 2’den sıcak gazın debisi 612.00 m3/h

 alınmıştır.

-Isıl şok deneyi madde 4.5.3.2’e göre gerçekleştirildi:

         10. dakikada test sıcaklığına ulaşıldı

         40. dakikada Sıcak gaz jeneratörü kapatıldı

         60. dakikada sıcaklık düştü

         71. dakikada test durduruldu

-Baca tamamen soğuduktan sonra Gaz sızdırmazlık testi uygulandı.

 N1 için (40 ± 1) Pa uygulanmış ve sızdırmazlık değerini karşıladığından teste geçilmiştir (Kaçak maksimum miktar olan 2.10-3.m3.s-1.m-2 i geçmemiştir).

T300 , N1 ,D  ve  G100 ifadesini birlikte kullanabiliriz.

- Yoğuşma Ürünleri Nüfuziyetine Direnç için, Renkli su 50oC sıcaklıkta, 3 bar basınçta ve çapa bağlı olarak belirli hacimde (200 mm çap için 0,020 m3/saat ) püskürtüldü. Püskürtme 4 saat boyunca veya herhangi bir bağlantı parçasının dışında su belirinceye kadar sürdürüldü. Sonuçta herhangi bir bağlantı parçasının üstünde su belirtisi kaydedilmediğinden “W”işaretini koyabiliriz.

Çizelge 3. Deney ve Ölçme cihazları ve Hata Analizi :

Ölçme

Belirsizlik

 Ölçme

Sembol

Birim

Deneyin başlaması

t

dak

3,4 10-2 dak t< 240 dak için

Zaman

 

dak

< 0,5 dak

Sıcaklık : TM (K tipi)+Uzatma teli +Data toplayıcı

T

˚C

40˚C < T < 375˚C için

375˚C < T < 1000˚C için

Kazan basıncının ortam basıncından farkı

P

Pa

Sapma

 

mm

1,8 mm

Bir parçanın ağırlığı

F

kN

0,1 kN

 

Çizelge 4.Genel Deney sonuçları

EN 1856-1 göre

           Test sonuçları

cl.6.3 Gaz sızdırmazlık testi

< 2.10-3 m3/s.m2

cl.6.4.1 Isıl gerilme testi sırasında tahta levhanın en yüksek sıcaklığı

23 oC

cl 6.4.2 Isıl gerilme testi sırasında baca dış yüzünün en yüksek sıcaklığı

48 oC

cl 6.4.2 Isıl gerilme testi sonunda gaz sızdırmazlığı

< 2.10-3 m3/sm2

cl 6.2.1 Isıl şok testi sırasında tahta levhanın en yüksek sıcaklığı

75 oC

cl 6.4.2 Isıl şok testi sırasında baca dış yüzünün en yüksek sıcaklığı

353 oC

cl. 6.3 Isıl şok testi sonunda gaz sızdırmazlığı

< 2.10-3 m3/sm2

 

Çizelge 5. Isıl Şok deneyinden  1.metredeki değerler ( 21 numaralı )

Zaman

t (dk)

T

20

21

25

26

27

37

38

45

46

30

1000

1009

926

334

344

325

66

60

21

28

        

 

5. TS EN 15287-1:2008 STANDARDINA GÖRE HESAPLAR

Isıl dirençlerin alanlara veya birim boy alındığı düşünülürse çaplara göre yazılarak bulunan levha yüzey sıcaklığı

                                                                          

                (1)

 

hi       İç ısı taşınım katsayısı, W/m2K , hi = 10 W/m2K

ha       Dış ısı taşınım katsayısı, W/m2K , ha = 8 W/m2K

(1/ )            Bacanın ısıl direnci, m2K/W

 

(1/ )sp Baca ile tahta levha arasındaki

    hava boşluğunun ısıl direnci, m2K/W

(1/ )wp Levhanın ısıl direnci, m2K/W

Tf       Duman gazı sıcaklığı, oC

Dha     Baca dış çapı, m                                 

Dh      Baca iç çapı, m      

dwp     Levha kalınlığı, m                                        

Ta      Dış ortam sıcaklığı, oC

x        Baca dış yüzeyi ile levha                            Şekil 2. EN 15287-1:2006 –şekil F.1

           iç yüzeyi arasındaki uzaklık, m

En az levhaya uzaklık 40 mm olan doğal havalandırmalı boşluklar için levha yüzey sıcaklığı

                                         (2)

eşitliği ile hesaplanabilir, burada

ΔTa    Baca dış yüzeyi ile levha iç yüzeyi arasındaki sıcaklık farkı, K

Standardın verdiği değer ΔTa= 15 K (tecrübe)                                                (3)

 

6. ISIL HESAPLAR

         Bacaların boyutlarının, yalıtım malzemelerinin, yalıtım malzeme kalınlıklarının ve konstrüksiyonlarının farklılığı nedeniyle test verilerini deneyden önce belirlemek, sonuçları tahmin etmek önemli olmaktadır.

         Bu amaçla,Şekil 3 de verilen deney ve veriler için,       

Kontrplak iç yüzeyinde ölçülen sıcaklığın, izin verilen en yüksek  85 oC olabilmesi için “x”

       mesafesi en çok kaç mm olması gerekir?

Belirtilen sıcaklıklarda baca dış yüzey sıcaklığı (Tb) kaç oC’ dir?

soruları teorik olarak geliştirilen bir ısıl model yardımıyla ve TS EN 1859:2001 no’lu standardın (sayfa 42) mahfazalı ( ağaç levhalı) bacalar için verdiği (TS EN 15287-1:2008) standarda  göre çözülmüştür.

Tu

 

İç cidar

0.40 mm AISI 316L

 

 

Dış cidar

0.60 mm AISI 304

 

Şekil 3. Baca verileri

Baca İç Çapı:                                                                  200 mm

Baca içi: Paslanmaz çelik AISI 316L (1.4404) , kalınlık                   0,4 mm

Baca dışı: Paslanmaz çelik AISI 304 (1.4301) , kalınlık                   0,6 mm

Yalıtım kalınlığı:                                                      30 mm ,

Kaya yünü yoğunluğu:                                                       80 kg/m 3

Bacaya girişte gaz sıcaklığı:                                              T=1000 oC (20 oC,  -0 oC)

Ortam sıcaklığı:                                                     Tu=20 oC

Gaz debisi:                                                            612 m3/h

                                              

Tu

 

İç cidar

0.40 mm AISI 316L

 


Ta, hd

Dış cidar

0.60 mm AISI 304

T1

T2

T3

T4

q

 

 

 


                            Şekil 4. Isıl model

 

L=1m boru boyu için

İç taşınım direnci ve iç yüzeyden taşınımla geçen ısı           

        

 

Yalıtım direnci

(0,4 mm Paslanmaz sac ve 0,6 mm Paslanmaz sac ihmal )

 

Baca dışı ile tahta iç yüzeyi arasındaki

hava boşluğu  ( x=0,1 m )

 

İletimle geçen ısı                       q= S kh (T2-T3),

 

 

 

Isı iletimi şekil faktörü               

 

Işınım         

 

 

 

 

Tahta levhanın direnci          

 

 

 

Dış ısı taşınım direnci

 

ky       Yalıtım ısı iletim katsayısı, ky = 0,08 W/mK

kh       Hava ısı iletim katsayısı, kh = 0,05 W/mK 

kt       Tahta ısı iletim katsayısı, kt = 0,12 W/mK 

Tg      Duman gazı sıcaklığı, Tg= 926 oC

S        Isı İletimi şekil faktörü

Ta      Dış ortam sıcaklığı, Ta = 20 oC

ε1            Al kaplamanın yayma oranı ε1=0,1

ε2            Tahta levhanın yayma oranı ε1=0,9

x        Baca dış yüzeyi ile levha iç yüzeyi arasındaki uzaklık, x =0,1 m

Di       Baca dış çapı, Di= Dh = 0,2 m

Dd      Baca iç çapı, Dd= Dha =0,26 m (30 mm yalıtım kalınlığı)

a        Tahta levha kenar uzunluğu a=(0,26+2•0,1)

Lt       Levha kalınlığı, Lt =0,012 m

 

 Stefan –Boltzman sabiti    σ = 5,6710-8 W/m2K4

                                                                     (4)

 

                                                                           (5)    

                           

        

       (6)

 

                                                                 

 

                                                                                         

                                                                                    (7)                       

                                                                 

                 

 

                                                                           (8)

 

         808

         420

    Vec =        96

                     72

                    743

 

T1,T2,T3,T4 bilinmeyen ara sıcaklıklar ve q, 1m den geçen ısı, 5 bilinmeyen 5 denklem (4)…(8) çözülürse,

 

T1=808 oC,  T2=420 oC,  T3=96 oC,  T4=72 oC,   q=743 W/m bulunur.

 

Buna göre tahta sıcaklığı Twp =96 oC bulunur. (  100 oC nin altındadır. )

 

7. SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

 

Deney

TS EN 15287-1

Isıl model*

Twp (oC)

75

-

96

Tb (oC)

353

-

420

q (W)

 

 

743

 

* Isıl modelden çıkan sonuçta denklem (3) dikkate alınırsa Twp=96 – 15 = 81 oC bulunur.

 

8. SONUÇLAR

         Bacaların boyutlarının, yalıtım malzemelerinin, yalıtım malzeme kalınlıklarının ve konstrüksiyonlarının farklılığı nedeniyle esas olan test verilerini deneyden önce belirlemek, sonuçları tahmin etmek önemli olmaktadır. Bu amaçla geliştirilen ısıl modelden elde edilen sonuçlar, deneysel sonuçlara  en yakın sonuçları vermektedir .

 

9. KAYNAKLAR

[1]   TS EN 1856-1:2006 Bacalar – Metal Bacalar İçin Kurallar –

        Bölüm 1: Hazır Baca Bileşenleri

[2]   TS EN 1859 : 2001 Bacalar – Metal Bacalar Deney Metotları

[3]   TS EN 13216-1:2005 Chimneys-Test methods for system chimneys-

        Part 1:General test methods

[4]   TS EN 15287-1 Chimneys - Design, installation and commissioning of chimneys –

        Part 1: Chimneys for non-roomsealed heating appliances

[5]   TS EN 1443 Bacalar- Genel Kurallar

[6]   Rotek firmasına ait ürünlerin Deney Sonuçları:2008

 


Etiketler