Ayvaz, Hortum ve Kompansatör Pazarını Genişletiyor

05 Kasım 1999 Dergi: Kasım-1999
İlk defa Almanya ile 1984 yılında flexible hortum ve kompansatör ihracatına başlayan Ayvaz En düstriyel Mamuller Sanayi, bugün İtalya, Almanya, İran, Portekiz ve İs panya başta olmak üzere toplam 28 ülkeye hortum ve kompansatör ihraç ediyor. Ülke ülke ihracat payları de ğerlendirildiğinde % 60'lık payla İtal ya'nın birinci, % 20 ile Almanya'nın ikinci sırada yer aldığı görülmekte. Kalan % 20'lik bölüm de diğer ülkeler arasında dağılmaktadır. Üretimin ta lebe göre gerçekleştirildiğini söyleyen Ticaret Müdürü Serhan Alpagut, "İh raç eğittiğimiz ürün miktarı talebe gö re değişiyor. 1998'deki 900 bin metre lik hortum üretimimizin yarısı yurtdı şına ihraç edildi" dedi. Senelik flexib le hortum ve kompansatör ihracatın dan elde edilen ciro ise 6 milyon $ civa rında.Buhar ve gaz hatları, soğuksıcak su, yağ, yüksek ve düşük basınçlı hat larda, bağlantılarında esneklik gere ken her türlü uyulama için kullanılan esnek metal hortumlar, aynı zamanda esneyebilir ve paslanmaz çelikten ol ması nedeniyle yer hareketlerine ve karşı da dayanabilmekte. Bu nedenle özellikle doğalgaz uygulamalarında yıllar önce laponya'da kullanılmaya başlanmış ve bugün birçok ülkede ter cih edilen en etkin çözüm olmuştur. Müşterileri ile daha çok uluslararası fuar organizasyonlarında tanışan Ay vaz Endüstriyel Mamuller Sanayi, mevcut, portföyünü genişletmeyi hedefliyor. Halen Uzakdoğu ve Arap ülkeleri ile görüşme halinde olan fir ma, doğalgaz kullanımının son derece fazla olduğu bu bölgelerdeki pazar arayışını sürdürmekte.

Etiketler