Avrupa'da Soğuk Barış: IKK 2005 Hannover

05 Aralık 2005 Dergi: Aralık-2005

Verband Deutscher KâlteKlimaFachbetriebe e.V.'nin başkanı ChrisTian Scholz'un da ifade ettiği gibi, enerji fiyatları ve Kyoto zirvesinin sınırlamaları soğutma endüstrisini yeni gelişmelere zorluyordu. Sektör, iki CO ile uğraşmalıydı: C02 ve COP. Karbondioksit emisyonunu azaltmaya, soğutma verimliliğini artırmaya yönelikti tüm çabalar... Bu konuda bir uzlaşma çoktandır vardı, zaten. Öte yandan, C02 emisyonunun kendiliğinden azalıyor olacağı gerçeği ile de daha fazla yüzleşilmişti. CCVnin çıkması için yakılması gereken fosil yakıtların tükeniyor olduğu, optimum alternatif enerji sistemlerinin aranması gerektiği, önceki yıllara göre daha fazla vurgulanır olmuştu, 2005 IKK'sında. Fuarın başlamasından hemen önce yapılan IZW (Information Centre on Heat Pumps and Refrigeration)IEA (International Energy Agency) Sempozyumu'nun ana başlığı da "Enerji ve C02 Emisyonu" idi. Bu sempozyumda, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 140 katılımcı, enerji tasarrufu ve C02 emisyonu azaltımı amaçlı bir sitem üzerinde anlaştılar: Isı Pompası.

Isı Pompası, başarıyla sürdürülen IKK formlarının da ana temalarından birini oluşturuyordu. Fuar boyunca, her gün yapılan forumların birinci bölümü, Isı Pompaları; ikinci bölümü alışılagelmiş HVAC sistemleri üzerineydi. Çok sayıda ziyaretçinin izlediği forumlarda, ana tema, "Inovatif HVAC Sistemleri, Komponentleri ve Örnekleri" idi. Kuşkusuz, en inovatif soğutma ve klima sistemi ısı pompasıydı. Çünkü; ısı pompası alternatif enerji kaynaklarının kulllanımma olanak sağlar. Örneğin, soğutmayı güneşle yapan absorpsiyonlu ısı pompalan, güncel bir teknolojiyi gündeme getiriyordu. Forumun ilk sunumunda da, klasik HVAC sistemlerinden Isı Pompaları'na geçiş, " Hoşça kal Taş Devri" nüktesi ile ifade ediliyordu. Fuar yetkilileri, üç gün boyunca, tüm sunumları yaklaşık 1600 kişinin izlediğini söylüyorlardı, inovasyon, gündemdeki yerini koruyordu. İkinci gün yapılan basm toplantısmda dile getirildiği gibi, fuarda "inovasyon mükemmeldi". Ayrıca; düşey filmli ısı değiştiricileri gibi, soğutmanm sınırlarında kalmış; fakat, verimlilikleri ile soğutma biliminin sınırlarını zorlayan cihazlar da dikkat çekmekteydi. "Enerji tasarrufu", "iklim değişikliği"; dolayısıyla "inovasyon" ve "alternatif Enerji sistemleri" derken, dünyasıcak savaşlarla kavrulduğu bir dönemde soğuk bir uzlaşı da sağlandı Hanverde: Soğutma teknolojisi de diğer bir çok teknoloji gibi her geçen gün daha. tazla insan tarafından kullamlıyordu. Bu teknolojinin yaygın kullanımı yaygınn ve düşük fiyatla üretilmesini gerektirirdi. Teknoloji yaygınlaşırken,teknolojinin bilgisi de yaygınlaşıyordu. Soğutma teknolojilerindeki düzey,tüm üreticiler tarafından sağlanaSoğutma teknolojisi de diğer bir çok teknoloji gibi her geçen gün daha fazla insan tarafından kullanılıyordu.

Bu teknolojinin yaygın kullanımı, yaygın ve düşük fiyatla üretilmesini gerektirirdi. Teknoloji yaygınlaşırken, teknolojinin bilgisi de yaygınlaşıyordu. Soğutma teknolojilerindeki düzey, tüm üreticiler tarafından sağlanabilecek durumdaydı. Önemli olan daha verimli ve daha dayanıklı olanı daha ucuza yapabilmekti.

bilecek durumdaydı. Önemli olan daha verimli ve daha dayanıklı olanı daha ucuza yapabilmekti. Fuarın ikinci günü yapılan basın toplantısının czünde, bu gerçeğin kabulüne gösterilen direnç seziliyordu, içten içe. Toplantıda sorulan en kritik soru, bazı tanınmış firmaların Hannover'deki IKK'ya katılmayışlarının nedeni idi. Aynı zamanda, Alman Soğutma ve Havalandırma Birliği Başkanı da olan, VDKF Danışma Kurulu Başkanı Scholz; bazı firmaların IKK'ya iki yılda bir Nürnberg'de olmak üzere katılmak istemelerinin doğallığını, ancak, bu yılki fuara ilk kez katılan 120 firmanın olduğunu ve bu firmaların esas olarak Almanya dışmdan gelmelerinin de fuarın uluslararasılığı açısından başarı sayılması gerektiğini vurguladı. Alman Soğutma ve Havalandırma Birliği ve VDKF Yöneticisi Volkwirt Rudolf Pütz ise, IKK'nın uluslararası soğutma endüstrisinin bayrağını her yıl taşımaya devam edeceğini, yeni teknolojilerin ve yeni yatırımların soğutma ve kilima gündeminde orta ve uzun vadede uluslararası düzeyde yer alacağını söyledi. Fuarın ikinci günü düzenlenen basın toplantısı Pütz, IKK'nın, dünyanın önde gelen soğutma fuarı olarak yalnızca soğutma alanında değil, klima ve havalandırmada da bu gidişin standartlarını belirlediğini vurguladı. Scholz ve Pütz; uluslararasılığm ve teknolojik rekabetin, sektörün büyük firmaları olmadan da sağlanabildiğini dile getirmek istiyorlardı. Fuarların, müşteri ve üreticiyi birebir karşılaştıran, taraflar arasında kişisel iletişimin gerçekleştiği yerler olarak, en iyi teknolojiyi en ucuza mal eden yöntemlerin yarışması için en uygun ortam olmaları da kaçınılmazdı. Yine VDKF'den ve Alman Soğutma ve Havalandırma Birliği'nden olan ekonomi diplomalı VVenzler, fuarı, derlediği istatistiklerle değerlendirirken, birinci günün sonunda, forum dinleyicilerinin %25 arttığını; bunun da, fuarın ziyaretçilerin beklentilerini karşılamaya yönelik etkinliklerle donatılmış olduğunun kanıtı olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi. VVenzler, ayrıca, fuarda ikinci defadır yapılan AREA (Air Conditioning and Refrigeration european Association) Beceri Yarışmasının da Avrupa'da neler olup bittiği ile ilgili iyi bir işaret olduğunu söyledi. AREA'nm daha önceki yarışması, IKK 2004'te, Nürnberg'te yapılmıştı.

Basm toplantısında VVenzler'den sonra, AUMA (Alman Fuar Endüstrisi Birliği) başkanı Dr. Peter Neven söz aldı. Dr. Neven, birliklerinin, yaklaşık 100 yıldır devam ettiğini, Almanya'nın fuarcılıkta önde gelmesinin nedeninin bir çok konuda önde olması olduğunu söyledi. Fuarların temelinde, ilerletici bir rekabete dayanan neoliberal anlayış olduğunu, ancak, her firmanın katılabileceği belirli sayıda fuar olduğunu, verimli bir fuar etkinliğinin, yükleniciden tasarımcıya endüstrinin tüm elemanlarını birleştirmesi gerektiğini söyledi. Asya'daki pazarın ve üretimin gelişmesi ile birlikte bu ülkelerin de kendi fuarlarını yapmaları gerektiğini belirten Neven, başarılı bir fuarın doğru zamanda doğru kişileri buluşturacağını anlattı. Dr. Neven'in bu sözleri üzerine, basın mensuplarından gelen "önemli firmaların gelmeyişlerinin fuarın başarısını nasıl etkileyeceği" yönündeki sorular, yine Scholz tarafından yanıtlandı. Scholz; önemli kompresör, ısı değiştiricisi ve kontrol firmalarının iki yılda bir Nürnberg'deki IKK'ya katılmayı tercih ettiklerini; fakat, bunun abartılmaması gerektiğini yineledi. Scholz, varolan süpermarket ve proses soğutması sistemlerinin çok eskidiğini, Almanya'da her yıl bu sistemlere ait, 700900 arası ünitenin yenilendiğini, IZW Sempozyumu dolayısıyla fuarların bu açıdan rekabete açık olduğunu söyledi. Sonuç olarak, rekabetin zorunlu kıldığı inovasyonun büyük olmayan firmaların da pazar paylarını artıracağı, büyük firmaların seçkinci (elitist) bir davranış göstermelerinin kendilerine fayda getirmeyeceği açıktı. Büyük firmaların ve özellikle kompresör, ısı değiştiricisi gibi soğutma sistemlerinin ana elemanlarını tasarlayıp imal eden dev firmaların, IKK'nın iki yılda bir Hannovefde yapılmasına karşı olumsuz tepkileri, bu kentin coğrafi konumuna ve fuarın zamanlamasına dayanıyorsa tartışılabilirdi. Oysa, hızla büyüyen "Sarı Tehdit", yani Asya, soğutma teknolojisi gibi bir alanda inovasyonlan da kolaylıkla başarabilir ve bu durum da dengeleri değiştirebilirdi. Bir başka açıdan, fuar, inovasyonları ve dolayısıyla rekabetteki başarıyı sürdürülebilir kılmayı da amaçlayan etkinliklere sahne oluyordu. Bunun en iyi örneği, yukarıda sözü edilen AREA Beceri Yarışması idi. Yarışmanın amacı, soğutma ve havalandırmadaki ara işgücünün becerisini geliştirmekti. AREA bir meslek birliği olarak, kendi alanında, Avrupa'daki öğrenim, eğitim ve beceri düzeyinin çıtasını yükseltmeyi ve bu nitelikleri Avrupa ülkelerinde eşit olarak yaymayı amaçlamıştı. Böylece; her teknik adam, becerilerinin ve bilgi birikiminin kalitesini Avrupa'nın her yerinde çalışacak şekilde ilerletebilecek, dolayısıyla bilgi ve beceri de "küreselleşmiş" olacaktı. Bunlar, AREA'nın 2003 Ocak ayında "Avrupalı Soğutma Teknisyeni" başlığıyla başlattığı Leonardo da Vinci projesinin ana temasım oluşturuyordu. Olması gereken Avrupa buydu. IKK 2005'te; gençlerin gelişimi ve soğutma teknolojisindeki inovasyonun sürekliliği sağlanırken, dayanılan temel aslında, Avrupa'nın teknoljik birikimi idi. Standların arasında dikkati en fazla çekenlerden biriydi "Historische Kalte und Klimatechnik". Yani "Soğutma ve Havalandırmanın Tarihi". 1925'lerin indikatör cihazı ve benzer soğutma deney setleri teknolojik birikimin önemini gözler önüne seriyordu. Gelecek ve geçmiş kadar, teknolojinin geniş kitlelere yayılmasının vazgeçilmezlerinden biri olan "yayıncılık" da etkisini göstemekteydi, fuarda. Bir çok firma ve ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers) gibi devler, kendi yayınlarını sunarken, dünyanın hemen her yerinden sektörel yayın organları da yerlerini almışlardı. Üç gün (IZW Sempozyumu ile birlikte dört gün) boyunca, Hannover'da sergilenen aslmda şu dört gerçekti:

I Inovatif ve katılımcı olan, rekabette önde olur. Bu üstünlüğü kazanmaktan ve sergilemekten kaçınılmamalıdır.

I Inovasyon, tüm dünyanm sorunlarını çözdüğünde anlamlıdır. Fosil yakıtların tükenmesi ve çevre kirliliği gezegenimizin geleceğini tehlikeye düşürmektedir. Dolayısıyla; ısı pompaları ve alternatif enerji kaynağı kullanan tüm sistemler soğutma teknolojisinin geleceğidir.

> Gelecek, yalnızca teknoloji ile değil; onu yaratacak ve yaşayacak gençlerin de eğitimleri ve yetenekleri ile ilişkiüdir. Soğutma endüstrisinin kaynakları gençlere aktarılmalıdır, ki sürdürülebilirlik sağlansm.

) Teknolojik geçmişe sahip çıkmak, geleceği oluşturmanın bir parçasıdır. Hannover'daki IKK 2005'te, Asya'nm büyüyen devlerinden de, ABD'nin geniş katılımından da, yeniden gündeme gelen absorpsiyonlu ısı pompalarından da çok, bu gizli anlaşma dikkati çekmekteydi. Türkiye'deki soğutma ve havalandırma sektörü, fuarcılık kuruluşları, sektör yayınları ve meslek örgütleri olarak Hannover'daki soğuk buluşmadan çıkarılacak çok ders vardı.

Prof Dr. Seyhan Uygun Onbaşıoğlu


Etiketler