ASME INTERNATIONAL ,ASME TÜRKİYE, KODLAR VE STANDARTLAR 2

05 Nisan 2000 Dergi: Nisan-2000

ASME Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Eğrican ASME Kod ve Standartlar programının amacının kod ve standartların geliştirilmesinde etkin rol oynamak; belgelendirmede öncülük etmek ve standartların uygulanmalarını rol oynamak; belgelendirmede öncülük etmek ve standartların uygulanmalarını kolaylaştırmak olduğunu vurgulayarak; ASME Türkiye Şubesi olarak Sanayi ve Ticaret odalarına gerekli bilgilerin verileceğini, sektörlerin bu konuda aydınlatılacağını ve ASME Head Office'den konu ile ilgili bir uzmanın Türk Makine Mühendislerine seminer vermek üzere çağrılacağını; ASME Türkiye olarak her konuda olduğu gibi kodlar ve standartlar konusunda da T.M.M.O.B. Makine Mühendisleri Odası ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliğine gidileceğini söyledi.

Amerikan Makine Mühendisliği Birliği (ASME) kodların ve standartların geli-Lşimine öncülük etmiş bir kuruluştur. 1884 yılında ilk verim testlerinin başlamasından bu yana sürdürülen çalışmalar, bugün, ASME tarafından dünyanın her yerinde kullanılan 600 kadar kod ve standartla, geze-genimizdeki tasarım ve üretimin nitelik açısından yükselmesine, bu niteliksel gelişimin yayılmasına hizmet etmektedir. Bu açıdan adındaki Amerikan sözcüğüne rağmen, sınırların kalkmaya başladığı dünyamızda, 1994 yılında uluslararası bir kimlik kazanan ASME, aslında insanların daha iyi ortamlarda, daha iyi tasarlanmış ve daha iyi üretilmiş teknik donanımları çevreye zarar vermeden güven içinde kullanmanın sınırlarını çok önceden kaldırmış bulunmaktaydı. Bu nedenle, ASME International'in Türkiye şubesi olarak, ASME Türkiye, makina mühendisliği ve ilgili bilimsel uygulama alanlarının Türkiye'de de kullanıcının güveni ve rahatı, ülkemizin ve dünyamızın ekolojik dengesinin sürekliliği konularını öncelikli ölçüt olarak kullanılmasına öncülük etmeyi görev bilmektedir. Uluslararası bir kuruluşun Türkiye Şubesi olmanın getirdiği sorumluluk, bu kuruluşun örgütsel yapısının getirdiği yaklaşım anlayışının ülke insanının refahı amacıyla kullanılmasıdır. Şurası bir gerçektir ki; standart eksikliği sektörümüzde önemli sorunlara yol açmaktadır. Dünyanın, iletişim düzeyinde çok küçüldüğü bir dönemde, standartsızlık uluslararası arenalarda karşımıza çıkmaktadır. ASME Türkiye genel olarak Makina Mühendisliği'ndeki bu sorunu çözebilmek, ASME International ile Türk tasarımcısı ve üretimcisi arasında bir köprü oluşturabilmek amacıyla gerekli bağları kurmuş ve yapabileceği hizmetlerle ilgili çalışmalarına başlamıştır. Bu amaçla, konu 3 Mart 2000 tarihinde ASME Türkiye Yönetim Ku-rulu'nun Türk Loydu'nda yaptığı toplantının en önemli gündem maddesiydi. Yönetim Kurulu üyelerinden Türk Loydu Vakfı Murahhas Azası Yük. Müh. Ali Eser'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Türk Loy-du'ndan Dr.Türkay Bozkurt konuyu Türk Loydu'nun verdiği hizmetler açısından değerlendirdi ve sorunları dile getirdi. Dr. Bozkurt, yaşanan en büyük sorunun sertifikalandmlan projelerin konsorsiyumlar tarafından yapılmasına bağlı olarak değişik ülkelerden yapılan katılımların standartlara yakla-şımlarındaki çelişkilerden kaynaklan-dığnı söyledi. Bozkurt; önerilerini şöyle özetledi:

-Aynı sistem içerisinde yer alan fakat; ASME'den farklı tasarım kod ve standartlarının uygulandığı projelerde sorumluluk ve güvenlik faktörlerini göz önüne alarak düzenlemeler yapılmalı.

-ASME ile başka bir standarta ait sistemin bağlantı noktalarında üretici (imalat+montaj) başka kısımlara yöneltilmeli.

-Basınçlı kapların  sertifikasyonunda kullanılan ASME stampleri ASME Türkiye Şubesi'nce uygun kuruluşlara verilebilmeli. -  ASME sörveyörlük eğitim ASME Türkiye tarafından düzenlenmeli ve ASME'den gelecek elemanlarca verilmeli.

Dr. Türkay Bozkurt ayrıca; kazan ve basınçlı kaplarda ASME kodları ile yapılan imalatlarda daha kalın malzeme kullanılması gerektiğine dikkat çekerek; bilinçli müşterilerin ASME kodlarını tercih etmekle kalmayıp bu kodları özellikle istediklerini de belirtti. Verilen bu bilgiler ve öneriler üzerine Prof. Dr. Nilüfer Eğrican başkanlığındaki ASME Türkiye Yönetim Kurulu, ASME Kod ve Standartlar programının amacının kod ve standartların geliştirilmesinde etkin rol oynamak; belgelendirmede öncülük etmek ve standartların uygulanmalarını kolaylaştırmak olduğunu bir kez daha vurgulayarak; ASME Türkiye Şubesi olarak Sanayi ve Ticaret odalarına gerekli bilgilerin verileceğini, sektörlerin bu konuda aydınlatılacağını ve ASME Head Office'den konu ile ilgili bir uzmanın Türk Makina Mühendislerine seminer vermek üzere çağrılacağını bildirdiler. Türk Loydu Vakfı Murahhas azası Yük. Müh. Ali Eser ise Türk akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) oluşumuna kısaca özetleyerek.bu oluşuma Bakanlıklar, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) ve Sivil Toplum Örgütleri olmak üzere üç grupta delege alınacağını, bu delegelerden oluşan Genel Kurul'un 15 Ma-yıs'ta ilk kez yapılacağını söyledi. Yük. Müh. Ali Eser Türk Loydu'nun da bu Genel Kurul'da temsil edileceğini söyleyerek TÜRKAK oluşumunun ayrıntılarını aktarmak üzere sözü Türk Loydu İktisadi İşletmesi Belgelendirme Bölüm Başkanı Ayfer Adıgüzel'e devretti.

Adıgüzel, akreditasyon tanımını bir kişi ve kuruluşun ürettiği ürün ya da verdiği hizmetin uluslararası kabul görmesi ile ilgili prosedür olarak ta-

 nımlayıp Resmi Gazete'nin 4 kasım 1999 tarihli sayısında yayınlanan Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un önce belgelendirme işi ile ilgili kuruluşların akreditasyonunda uygulanacağını belirtti.

(Söz konusu yasada TÜRKAK'ın kuruluş amacı; laboratuvar, belgelendirme ve muayene hizmetlerini yürütecek yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşları ak-redite etmek; bu kuruluşların belirlenen ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyetlerde bulunmalarını bu suretle ürün/hizmet, sistem, personel ve laboratuvar belgelerinin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü sağlamak olarak belirtilmiştir). Adıgüzel, bu yasa ile birlikte devreye giren Uygunluk Değerlendirme Kurulu (Con-formity Assesment Body), Yetkili Kamu Kuruluşu (Authorized Body) ve Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) kavramlarının ve Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde bu kuruluşlar arasındaki bağlantı temelinde oluşturulan akreditasyon sürecinin Türk endüstrisi için önemi üzerinde durdu. Büyük endüstriyel kuruluşların ve KO-Bi'lerin yasadan olası etkilenmeleri konusundaki görüşlerini ve tahminlerini dile getirdi.

Toplantı sonunda; özellikle TÜRKAK'ın devreye girmesi ile, uluslararası tanınırlığı tartışmalı standartların, yerlerini hızla uluslararası standartlara bırakmalarının bir zorunluluk olduğunu, Türk endüstrisinin bu zorunluluğu nitelikli ürün/hizmet üretmek için bir fırsat olarak kullanması gerektiği; bu amaçla gerekli yatırım ve çalışmalara hemen girişilmesinin kaçınılmaz olacağı görüşleri paylaşıldı. Gerek sektörümüzde, gerekse Makine Mühendisliği'nin diğer alanlarında etkinlikte bulunan yatırımcılarımızın, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek istediklerinde asme-tr@itu.edu.tr adresine başvurabileceklerini belirtirken; ASME Türkiye'yi bu çalışmalarından dolayı dergimiz adına kutlarız.


Etiketler