Anket Sonuçları Değerlendirmesi

05 Aralık 1992 Dergi: Aralık-1992

Termodinamik Panel serisinin ilki; "Yapılarda Isı Yalıtımı"nda uygulanan anketi 73 kişi cevapladı.

Anketimizi yanıtlayanların % 46.57' si mühendis, % 27.4'ü öğrenci, % 13.7'si işletmeci - yönetici, % 5.5'i teknisyen, % 4.1'i mimardı. % 2.74'ü ise meslek belirtmedi.

Anketimizi cevaplayan 34 mühendisin; 14'ü Makina, 12'si İnşaat, 4'ü Kimya, 2'si Endüstri, 2'si Maden ve l'i Metalürji Mühendisiydi. Aşağıda anketimizde yer alan sorular ve cevapları yeralmaktadır:

Soru 1 : Isı yalıtımının öneminin yeterince bilindiğini düşünüyor musunuz?

"Evet" ve "Hayır" olmak üzere verilen iki şıkkı, ankete katılanların % 91.8i "Hayır", % 8.2'si "Evet" olarak cevaplamıştır. Bir başka deyişle katılımcıların % 91.8'i ısı yalıtımının öneminin yeterince bilinmediği görüşünü paylaşmıştır.

Soru 2 : Yalıtım malzemesi kullanılan yapılarda sizce ne kadar enerji tasarrufu sağlanmaktadır?

Verilen şıklar ise;"% 50","% 25" ve "% 10" idi. Bu soruyu ankete katılanların % 4.l'i yanıtlamadı. Yanıtlayanların % 50'si "% 25" oranında, %37.1'i "%50" oranında, % 7.l'i "% 10" oranında enerji tasarrufu sağlanabileceğini öngörürken, % 5.7'si bu oranın yapılan yalıtımın türüne bağlı olarak değişebileceğini belirtmiştir.

Verilen yanıtlar; binalarda ısı yalıtımı malzemelerinin kullanımı ile sağlanabilecek enerji tasarrufunun oldukça önemli boyutlara ulaşabileceğine işaret etmektedir.

Verilen yanıtlar; binalarda ısı yalıtımı malzemelerinin kullanımı ile sağlanabilecek enerji tasarrufunun oldukça önemli boyutlara ulaşabileceğine işaret etmektedir.

GRUPLAR

KİŞİ                         YÜZDE (%)

Mühendis

34

46.6

Öğrenci

20

27.4

Işletmeci-yönetici

10

13.7

Teknisyen

4

5.5

Mimar

3

4.1

Belirtilmemiş

2

2.7

TOPLAM

73

100

 

Soru 3 : Siz yapınızda yalıtım malzemeleri kullanıyor musunuz?

Üçüncü soruyu yanıtlamayanlar, ankete katılanların % 17.8'ini oluşturmaktaydı.

Verilen "Evet" ve "Hayır" şıklarından birini işaretleyenlerin % 70'i "Evet", % 30'u ise "Hayır" şıkkını seçmiştir.

Bu soruya aldığımız yanıtlar da ısı yalıtımının önem ve gereğine duyulan inancın bir göstergesi olarak kabul edilebilir niteliktedir.

Soru 4 : (...yalıtım malzemeleri) kullanıyorsanız, tercih ettiğiniz yalıtım malzemesi hangisidir?

Ankete katılanların % 35.6'sının yanıtlamadığı, % 4.1'inin de "kullanım yerine bağlı olarak değişik malzeme" şeklinde değerlendirdiği 4. soruya -genellikle - birden çok yanıt verildi. Katılımcıların % 60.3'ünün belirttiği yalıtım malzemeleri; malzeme cinsi veya sözkonusu malzemenin katılımcı tarafından bilinen markası şeklinde ifade edildi.

Yanıt veren her bir kişinin -ortalama- 2.25 ürün-marka belirttiğini kabul edersek; nitelenen ürün-marka toplamının % 19.2'sinin İZOCAM, % 15.15'inin YTONG ve GAZBE-TON (% 14.14 YTONG + % 1.01 GAZBETON), % 11. Tinin ETİPER ve   PERLİT   (% 8.07   PERLİT +% 3.03 ETİPER), % 15.15i ' STRAFOR, % 13.13'ünün CAM NÜ, % 4.04'ünün POLİÜRETAN, % 2.02 oranlarında ISICAM, TAŞ-YÜNÜ-KAYAYÜNÜ, İZOTUĞLA, ARMAFLEKS, EXTRUDE POLİE-TİLEN BORU İZO., İZOBİMS, % 1.01 oranlarında ise SÜNGER, ÇATI ŞİLTESİ, ORCAM, PONZA TAŞI, EXTRUDE POLİETİLEN, EXPANDED POLİSTREN, PERLİ-SOL, BETOPAN ve BOŞLUKLU AĞAÇ MALZEMELER olduğu görülmektedir.

Ürün cinsi ve marka olarak belirtilen şıkları salt markalara veya salt ürün cinslerine göre ayrıştırabilmenin güçlüğünden dolayı, tercih edilen malzemenin ağırlıklı oranları net olarak görülmemektedir. Yine de, İ CAM başta olmak üzere YTO PERLİT, STROFOR ve CAMYÜ-NÜ yaygın kullanımı olan ürün türleri ve/veya markaları olarak kabul edilebilir.

Soru 5 : Kullandığınız yalıtım malzemesini neden tercih ediyorsunuz?

Bu soru için belirtilen şıklar "ekonomik", "verimli", "kolay uygulanabilir" ve "diğer" idi.

Ankete katılanların % 28.7'sinin yanıt vermediği soruya yanıt verenlerin bir kısmı ise birden çok tercih sebebi belirtti.İşaretlenen tercih toplamına göre; % 35.6'sı "verimli", % 31.08'i "kolay uygulanabilir",%25.28'se"ekonomik " oluşu tercih gerekçesi gösterilirken,%8.05'i "özel amaca yönelik'V'yanmaz" ve "uzun ömürlü" oluşu gibi gerekçeleri belirterek "diğer" şıkkını işaretledi.

Bu yüzdelere göre kullanılan yalıtım malzemesinin işlevselliği açısından "verimli"oluşunun, tercih sebeplerinin başında geldiğini söylemek mümkündür.

Soru 6 : Bütün yalıtım malzemelerini tanıyor musunuz?

Sadece "Evet" ve "Hayır" şıkkı verilen bu soruyu ankete katılanların % 5.48'i yanıtlamadı. Verilen yanıtlan % 71'i "Hayır",%29'u "Evef'tir. ] anlar da mevcut yalıtım malzemeleri ve alternatiflerinin yeterince tanınmadığına, bu konuda ciddi bir tanıtım eksikliği olduğuna işaret etmektedir.

Soru 7 : Hangi yalıtım malzemelerini tanıyorsunuz?

Ankete katılanların % 16.4'ünün yanıtsız bıraktığı bu soru için % 8.2 oranında da "bir bölümünü" yanıtı alınmıştır.

Belirtilen malzeme cinsi-markaların toplamı üzerinden malzeme cinsi ve/veya markalara dağılımı şöyledir : % 16.48 İZOCAM, % 13.7 YTONG-GAZBETON (% 1.65'i GAZBE-TON, % 12.08 YTONG olarak belirti tir.), % 13.7 STRAFOR, % 12.6 PERLİT-ETİPER (% 2.2'si ETİPER, % 10.4'ü PERLİT şeklinde belirtilmiştir.), % 9.9 CAM YÜNÜ, % 5.5 POLİÜRETAN, % 4.4 TAŞ-YÜNÜ - KAYA YÜNÜ, % 2.2 CLİ-MAFLEX POLİETİLEN BORU İZO., % 1.6 SÜNGER, % 1.1 oranlarında İZOTUĞLA, HAVA BOŞ-LUKLU MALZEMELER, ISICAM, İZOBİMS , HERAKLİT , BTM, % 0.5 oranlarında YALTEKS, RO-OFMATE, ASBEST, PLASTİK, AHŞAP KÖKENLİ MALZEMELER, ORCAN, İZOPOLİ, SİKALI SIVA, ARMAFLEX, POLİSTREN EXPANDED EXTRUDE, POLİETİLEN EXTRUDE, FOAMGLASS, HERAKLİPER, ÇEKOMASTİK, İZOPER, BETOPAN, SERAMİK YÜNÜ, MANTAR, KAUÇUK, SIVI SU İZOLATÖRLERİ. Yanıtların % 2.2'si ise tüm yalıtım malzemelerini tanıdığını ifade edenlerden oluşmaktadır. Bu sorunun yanıtları - bir anlamda-4. soruya alınan yanıtlarla paralellik göstermektedir. Malzeme türünü -kökenini- ifade eden terimler ve marka isimleri bir şekilde ayrıştırıla-madığı (veya bütünleştirilemediği) için yaygın olarak tanınan malzeme cinsleri ve markalarının sağlıklı oranlarının saptanamamış olduğu düşünülebilir. Ancak saptanması istenen ürün cinsi ve markalarla ilgili amaca uygun bir sınıflandırmaya ; yukarıda belirtilen oranlarının toplanması yoluna gidilerek ulaşılabilir. Belirlediğimiz oranlara bir göz atacak olursak; yine İZOCAM başta olmak üzere, YTONG-GAZBETON, ETİPER-PERLİT, STRAFOR ve CAMYÜNÜ ürün ve markalarının en çok tanınmakta olan ürün ve markalar olduğu görmekteyiz.

Soru 8 : Yalıtım malzemelerinin tanıtımını yeterli buluyor musunuz?

Bu soru, ankete katılanların tamamı tarafından yanıtlanmıştır. Verilen şıklardan "Evef'i işaretleylenler ; % 1.4, "Hayır" şıkkını işaretleyenler ise % 98.6 oranındadır. Bu sonuç, yalıtım malzemelerinin tanıtımının yetersizliğini açıkça göstermektedir.

Soru 9 : Ülkemizde yalıtım malzemesinin yeterince kullanılmayışı-nın nedenleri sizce nelerdir ?

Cevap şıkları olarak "pahalı", "tanıtım yetersizliği", "ürün kalitesi" ve "diğer" verilmişti. Ankete katılanların tamamının -birden çok şıkkı işaretleyerek- yanıtladığı 9. sorunun toplam yanıt sayısının ; % 52.7'si "tanıtım yetersizliği", % 30.9'u "pahalı", % 0.9'u "ürün kalitesi" dağılı-mındadır.

"Diğer" şıkkını işaret eden % 15.45'i gerekçe olarak; "sayılan şıkların hepsinin geçerli olduğunu", "eğitim" ve "denetim" eksikliğini göstermiştir. "Tanıtım yetersizliği"nin ; yalıtım malzemelerinin yaygın kullanımına büyük handikap teşkil ettiği görüşü, bu soruya alınan yanıtlarla bir kez daha güçlenmiştir.

Bu durumun yanısıra yalıtım malzemelerinin yeterince kullanılmayışını "pahalı" oluşu nedenine bağlayanların, küçümsenmeyecek bir orana sahip oldukları görülmektedir.

Soru 10: Ülkemizde yalıtım malzemesi çeşitliliği olduğuna inanıyor musunuz?

Bu soru ankete katılanların % 2.7'si tarafından yanıtlanmamıştır. "Evet" şıkkını yanıtlayanlar % 67.6, "Hayır" şıkkını yanıtlayanlar ise % 32.4 oranındadır.

Katılanların büyük bir çoğunluğu yalıtım malzemelerinin çeşitliliğini tatminkar boyutlarda görmektedir.

Soru 11 : Sizce ülkemizde üretilmesi gereken yalıtım malzemesi var mıdır? Varsa lütfen yazınız.

Ankete katılanların % 64.4'ünün yanıtlamadığı bu soruya verilen yanıt toplamının malzemelere göre dağılımı şöyledir:

% 19.4'ü PERLİT, % 16.6'sı TAŞ-YÜNÜ - KAYAYÜNÜ, % 8.3'ü "Ekonomik yalıtım malzemesi" , % 22.2'si "çok işlevli" (uygulaması kolay, ateşe dayanıklı, hafif, eski yapılarda da kullanılabilen, su - ses - ısı yalıtımını müştereken gerçekleştire-bilen), % 5.5'i Extrude (haddeden çekilmiş polistren esaslı), % 2.7 oranlarında da; "volkanik malzemeler", "bitüm esaslı malzemeler", "reçine kökenli kompozit malzemeler", "seramik yünü", "ithal edilip de Türkiye'de olmayan malzemeler", "kauçuk esaslı boru izolanları", "EPDM", "Foamglass", "Roofmate". Üretimi önerilen malzemeler içinde Perlit ve Taşyününün öne çıktığını görebiliriz. Bu cevapları açımlayan sorular anketimizde ayrıca -zaman kaybı olarak görülmesi riskinden ötürü-yer almadığı için, bu malzemelerin ülkemizde üretiminin hala yapılmakta olduğunun bilinip bilinmediğini, üretim kapasitesi veya yan ürünlerinin yeterli düzeyde görülüp görülmediğinin saptanması sözkonu-su olamamıştır.

En çok üzerinde durulan bir diğer üretim talebi de "çok işlevli" malzemeler olmuştur. Bu yanıt ve "ekonomik malzeme üretilmesi" gereğini vurgulayan yanıtlar arasında yakınlık olduğu düşünülebilir.

Soru 12 : Isı yalıtımı ile özellikle büyük kentlerde hava kirliliğinin azaltılacağına inanıyor musunuz?

Ankete katılanların tamamı, verilen "Evet" ve "Hayır" şıklarından "Evef'i işaretlemiştir. Bu sonuç ise, hava kirliliği ve ısı yalıtımı arasındaki pozitif korelasyonun çok yüksek oranda bilindiğini göstermektedir.

Soru 13 : Kamuoyunun yakıt tasarrufu ve hava kirliliği açısından ısı yalıtımı konusunda bilgilendirilmesi için sizce başka neler yapılmalıdır?

Ankete katılanların % 17.8'inin yanıtlamadığı bu soruda verilen önerileri şöyle gruplandırabiliriz: "Yazılı ve görsel basın kullanılarak, herkesin anlayabileceği bir usluple ve çarpıcı örneklerin verildiği program ve yayınlarla kamuoyunun bilinçlendirilmesi" gereğini öne sürenler :% 41, "Yalıtım malzemesi üretici firmaların yazılı ve görsel basında, kapalı ve açık alan medyalarında reklam vermeleri, tanıtıcı broşür ve föyler dağıtımını sağlamaları" gereğini öne sürenler : % 18,"Isı yalıtımı konusunda zorlayıcı yasal düzenlemelerin yapılması; meslek odaları, resmi kuruluşlar, yüksek okullar ve belediyelerin işbirliği de sağlanarak denetim-kontrol mekanizmasının güçlendirilmesi ve sağlıklı işlemesi" gereğini öne sürenler : % 13, "Konuyla ilgili yoğun katılım sağlanmasına özen gösterilen panel, konferans, seminerlerin arttırılması" gereğini öne sürenler: % 11, "Meslekle ilgili öğrencilerin, mühendis, müteahhit, kamu görevlilerinin konuyla ilgili bilgilendirilmeleri" gereğini öne sürenler: % 6, "Devletin konuyla ilgili tanıtım kampanyaları yapması ve sektörü teşvik edici uygulamalar getirmesi" gereğini öne sürenler: % 4, "Yalıtım malzemelerinin maliyetlerinin düşürülmesine çalışılması" gereğini öne sürenler: % 4, "Bilimsel teknik bir derginin düzenli olarak yayın yapması" gereğini öne sürenler: % 3,

Tanıtım faaliyetlerinin yetersizliği görüşü bu verilerle bir kez daha teyit edilmiş olmaktadır. Üretici firmaların reklam ve tanıtım faaliyetlerinin ivme kazanması gereği de,gerekli görülen bir edim olarak karşımıza çıkmaktadır. Keza, ısı izolasyonu ile ilgili olarak yasal yaptırımların getirilmesi ve bu yaptırımların sağlıklı uygulanıp uygulanmadığını denetleyen mekanizmaların geliştirilmesi önerisi de, anlamlı oranda katılım görmüştür.

SONUÇ:

" Yapılarda Isı Yalıtımı" Paneli öncesi uygulanan bu anketin amacı ; Panele ilgi duyan katılımcıların "Isı Yalıtımı" konusundaki görüş ve önerilerinin öğrenilmesi yoluyla , Isı Yalıtımının önemi ve birtakım sosyal ve çevresel sorunlarla ilişkisi, uygulanması ile ilgili metodoloji hakkında üzerinde durulması ve göz önüne alınması gereken noktaların saptanmasına yardımcı olmaktır. Panele katılan yaklaşık 200 kişiden 73'ünün anketimize katılım göstermesi sevindiricidir. Zira Yalıtım konusuna duyarlı olduğunu öngördüğümüz 73 kişilik bir katılımcı grup , sonuçların değerlendirililebilir olması için yeterli bir çoğunluktur. Soruların yanıtlanma oranı da tatminkar seviyede görülmektedir. 1.soruya 73, 2.soruya 70, 3.soruya 60, 4.soruya 44, 5.soruya 52 ,6.soruya 69, 7.soruya 61, 8.soruya 73, 9.soruya73, 10.soruya71, 11.soruya 26, 12.soruya 73, 13.soruya 60 kişi yanıt vermiştir. Birden çok şıkkın işaretlenmesi veya birden çok yanıt yazılmasının söz konusu olduğu sorularda verilen yanıt toplamları ise şöyledir: 4. soruda 99 , 5.soruda 87 , 7.soruda 182, 9. soruda 110 , 13.so-ruyaise 100 yanıt. Anket değerlendirmeleri arasında en sık vurgulanan bulgu "Isı Yalıtımı" konusunun öneminin gerektiği kadar bilinmiyor oluşu ve " Isı Yalıtımında kullanılan malzemelerin ve üretici firmaların" yeterince tanır^ıyor oluşudur.

Isı Yalıtımı Malzemelerinin yaygın kullanımını sağlamak amacıyla getirilen öneriler arasında: her türlü kitle iletişim aracından yararlanarak tanıtım faaliyetleri yapmak , teknik gelişmelere paralel maliyetlerin düşürülmesinin sağlanması, sektör ilgililerinin katılım göstereceği pa-nel,konferans ve fuar gibi etkinliklerin arttırılmasının sağlanması , ortaöğretim veren kurumlarda da enerji tasarrufu ve hava kirliliği konusunun işlendiği derslerin konulması ,bina inşaasının yetkin sorumlular tarafından yürütülmesi ve kontrol edilmesi. özellikle bina yalıtımları ile ilgili uygulamaların zorunlu hale getirilmesi ve belediyelerin deneti ' rinin arttırılması , devletin ısı yal ı ile ilgili standartları sağlıklı uygulayan firmalar için teşvik edici uygulamalar geliştirmesi .meslek odaları ve yüksek okul görevlilerinin Isı yalıtımı ile ilgili olarak diğer ülkelerdeki uygulamaları da araştırması ve araştırma sonuçlarının kitlesel iletişim araçlarında ve bilimsel teknik dergilerde yer alması sayılabilir. Bu anket aracılığıyla saptanan önerileri, eksiklikleri ve değerlendirmeleri, dergimiz aracılığıyla sektörle ilgili özel ve tüzel kişilere,kuruluşlara ve öğretim kurumlarına,meslek odalarına ulaştırmaktayız. Dileğimiz ,bu etkinliğimizin ısı yalıtımı konusunda ülkemizdeki-olası-gelişmelere katkıda bulunabilmesidir.

 

Dr.OYA BAKIR

Termodinamik Dergisi Yazı İşleri Müdürü