Alternatif Enerji Günleri...

05 Kasım 2005 Dergi: Kasım-2005

Yıldız Teknik Üniversitesi, 1719 Ekim 2005 tarihleri arasında alternatif sistemlerin tartışıldığı, bu sistemlerle ilgili geliştirilen projeler ve yapılan uygulamalarla ilgili bilgi aktarımlarının yapıldığı "Alternatif Enerji Günleri"ni düzenledi.

7 ekimde başlayan toplantının | açılışında Güneş Enerjili Sis temler Kulübünün ve bu klüp tarafın dan hazırlanan "Barracuda" adlı gü neş enerjili aracın tanıtımı yapıldı. Barracuda'nın, TÜBİTAK tarafından düzenlenen FormulaG yarışında katı lan 16 araç arasında 8. olduğu, ayrıca 6:32.696'lık derecesiyle en hızlı tur za manına da imza attığı belirtildi.

Toplantın ilk günü ayrıca, Marmara Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tanay Sıtkı Uyar "Güneş Enerjisinden Faydalan ma ve Güneş Enerjisi Teknolojileri", Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Dr. Atilla Akalın "Yenilenebilir Enerji Ya saları, ve Türkiye'deki Gelişimi", GYTE'den Yrd. Doç. Dr. Ercan Ertürk "Rüzgar Enerjisinden Faydalanma" konulu birer konuşma yaptılar. Top lantının ikinci gününde, İstanbul Tek nik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Filiz Karaosmanoğlu "Biyoyakıt Teknoloji si" üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Toplantının son gününde ise, "Hidro jen Enerjisi ve Dünya Hidrojen Merke zi'nin Faaliyetleri" hakkında UNİDO İCHET'ten Prof. Dr. Engin Türe, Hid rojen Enerjili Belediye Otobüsü Çalış ması ile ilgili bilgi GYTE'den Doç. Dr. Ah Ata, "İstanbul Boğazı'mn Akıntı Enerjisinden Faydalanma Projesi" hakkında bilgi İGDAŞ'tan Dr. Mu hammed Garip tarafından katılımcıla ra aktarıldı. Üç gün süren toplantılar da, "Güneş Panelleri ve Isı Pompası Teknolojileriyle ilgili Viessmann, "Güneş Enerjisi Sektörü ve Türki ye'deki Gelişimi"üzerine Baymak, "Rüzgar Türbinleri Tanıtımı ve Rüz gar Enerjisi Sektörü" hakkında Yapsar firmaları da birer sunum yaptılar.


Etiketler