Alman MNG firmasının yeni ürünleri

05 Temmuz 1997 Dergi: Temmuz-1997

"Eltherm" tipi termostatik vanala rı, seri olarak aç/kapa şeklinde, "akımsız kapalı" 230 V veya 24 V. olarak imal edilmektedir. Planlama esnasında, "akımsız ka palı" düşünülerek temin edilen radyatör vanası, daha sonra tesi sattaki kullanım gerekçelerinin de ğişimine uygun olarak "akımsız açık" halde çalıştırılması istenebi lir.

Radyatör vanasının başlığının içe risindeki bir parçanın çıkartılması ile bu işlem basitçe gerçekleştirilir. Vana başlığının çok amaçlı yapıl ması, termostatik vanaya uzaktan kumanda veren oda duvar hissedi cisinin montajını, uzaktaki kontrol merkezinden vanaların program dahilinde açılıp kapatılabilmesini temin eder.

Şimdiye kadar bu istekler, her is teğe ayrı tip vana başlığının mon tajı ile mümkün olabiliyordu. MNGkolon ayar vanaları

KombiFll

MNG'nin yeni flençli kolon ayar vanaları, ısıtma ve soğutma dev relerinde dolaşan su miktarını lit re mertebesine kadar çok hassas olarak ayarlayabilmektedir. Vananın iki flençinin üzerine bi rer adet basınç ölçüm nozulu monte edilmiştir. Bu nozullara bağlanan özel ölçüm aygıtı ile vanadaki basınç farkı, geçen akışkanın debisi kolayca okunabil mekte ve istenen ayar yapılabil mektedir.

Vana diskinin özel şekli bu çok hassas ayara imkan vermektedir. Ekranda, ani değerler ve ayar de ğerleri digital olarak her an oku nur ve ayarlar buna göre yapılır. Armatürün bakıma ihtiyacı bulun mamaktadır ve EDDcontası ile sızdırmazlık vana ömrüne uygun olarak temin edilebilmektedir. Plastik koruma kapağı, vanayı dış etkenlerden ve bilhassa terleme sularının vanaya zarar vermesin den korumaktadır.

"KombiFn" DN 15...DN 200, PN 16, maks. 130 °C olarak imal edilmektedir.

Radyatör termostatik vanasının uzaktan kontrol edilmesi

Perde ve nişlerin arkasında kalan radyatör ve klima apareylerine monte edilen termostatik vanaların oda şartlarını algılamasındaki olumsuzluklar genellikle mahalde bulunanların . iyi bir konfor elde edilmediği şeklindeki şikayetlerine neden olmaktadır. Odanın duvarı na ve oda şartlarını ortak olarak algılayan bir noktaya monte edile cek termostatik vana hissedicisi. bakır kapilar bir boru (termostatik vana ile birlikte verilmektedir) ile termostatik vana gövdesine kadar uzatılır. Odanın sıcaklık değişim leri, bu uzaktaki hissedici tarafın dan algılanır ve üzerinde kullanıcı tarafından yapılmış ayarla karşı laştırılır. Bunun neticesine göre termostatik vana miline daha faz la açması veya kapaması şeklinde bir ikaz gönderir.

Bu suretle göz estetiği bakımın dan saklı bulunan radyatör ve kli ma apareylerinin çalışma kapasite si odanın ihtiyacına göre ayarla narak istenen konfor şartları te min edilmiş olur.

Tek borulu ve çift borulu sistemlerde dolaşım suyu miktarının ayarı

MNG'nin yeni kolon ayar vanala rı ile 50 ile 650 kg/h arasındaki devrelerin debileri kademesiz ola rak ayarlanabilmektedir. Kolon ayar vanaları tesisat gidişine mon te edilir ve üzerindeki skala vası tasıyla istenen debi ayarlanabilir. Bu armatürler, basit kullanımlar için herhangi bir hesaba gerek kalmadan devrede dolaşan su miktarım kolayca ayarlayabilmek maksadıyla DN 15...DN 25 çapla rında imal edilmişlerdir.

Isıtma ve soğutma sistemlerinde ayar vanaları

MNG üç yollu ayar vanaları hava ile ısıtma ve klima sistemlerinde karışım vanası olarak kullanılmak üzere imal edilmişlerdir. Yukarıda anlatılan "elterm" kumanda ele manları ile tesisatın su tarafında kullanılabilir.

Kullanım yerleri: hava şartlandır ma cihazları, vantilatörlü konvek törler, tek eşanjörlü iki kanallı dağıtım sistemleri, ısıtma sistemle rinin zonlarında karıştırıcı vana olarak, bu vanaların önemli özel liği küçük kvs değerlerine sahip olmalarıdır. Bu suretle, kullanım biriminin basıncı kompanse edilir ve toplam dolaşım debisi sabit kalır. Bu suretle çok sessiz ve is tenen ayarı veren çalışma temin edilir.

DN 15 ve 20 çaplarında imal edilmekte ve kvsdeğerleri 2.5'a kadar kademesiz ayarlanmaktadır.

nural tuncer


Etiketler