Alga Isıda Güç Birliği

05 Kasım 1999 Dergi: Kasım-1999
Isıtma, soğutma, havalandırma, doğalgaz dönüşümü ve taahhüdü konularında başarılı çalışmaları ile tanıdığımız Alga Isı 1999'un son aylarında gerçekleştirdiği yeni yapı lanma ile 2000'e daha güçlü olarak hazırlanıyor. Isıtma, soğutma ve doğalgaz sektö ründe tecrübesi ile tanınan Alga Isı yöneticisi Sadettin Eyüboğlu ile poli üretan yerinde tatbikatlı ısı, ses yalı tımları ve prefabrike sistemler konu larında tecrübesi ile bilinen mimar Cihan Kalay Alga Isı'da bir araya gel diler. Birbirini tamamlayan uzmanlık alanları ve yılların tecrübesi ile güç birliği yapan Sadettin Eyüboğlu ve Ci han Kalay 2000'e ortaya koydukları güç birliğinden kaynaklanan sinerji ile daha güçlü olarak yeni projelerle ha zırlanıyorlar. Eğitimini Haydarpaşa Lisesi ve İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi'nde tamamlayan Cihan Kalay ODTÜ Mimarlık Fakülte si'nde master yaptıktan sonra Tepe Grubu'nda prefabrike konular konu sunda, askerlikten sonra ise İzopo li'de poliüretan ve ısı yalıtımı uygula malarında bulundu. Son olarak Me talform'da poliüretan ve metalden oluşturulan malzemeler ile ilgili satış ve ürün sorumluluklarını üstlendi. Saadettin Eyüboğlu; Haydarpaşa Li sesi'ni bitirdikten sonra İ.T.Ü. Elektrik Fakültesi'nden mezun oldu. Friterm A.Ş.'de soğutma ve elektrik projeleri ve uygulamaları konusunda, AEGETİ ve Eltem A.Ş.'de yurtiçi ve yurtdışı tekliflerinin hazırlanmasında görev al dı. 1994 yılından beri Alga Mühendis lik'in kurucusu ve yöneticisi olarak ça lışıyor. Sadettin Eyüboğlu ve Cihan Kalay'a 2000 projeleri için başarılar diliyoruz.

Etiketler