ABB nin İlk Süper İletken Trafosu Şehir Şebekesine Bağlandı

05 Temmuz 1997 Dergi: Temmuz-1997

Uluslararası elektrik mühen disliği grubu ABB, dünya nın yüksek sıcaklıkta 'sü per iletkenliğe' sahip ilk dağıtım trafosunu, İsviç re'nin Cenevre kenti elektrik şe bekesine başarıyla bağladı. ABB geçen yılın Kasım ayında da dün yada ilk kez satışa sunulan yük sek sıcaklıkta süper iletkenli 'arı za akım sınırlayıcısını' İsviçre'nin bir hidroelektrik santralinde kur muştu.

Süper iletkenli dağıtım trafosunun şehir şebekesine bağlanması nede niyle bir konuşma yapan ABB'nin araştırma ve teknoloji den sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Tedmon, yüksek sıcaklıkta süper iletkenlik (HTS) teknolojisi nin, konvansiyonel güç trafoları ile maliyet yönünden rekabet ede bilir düzeye gelebileceğini belirte rek "Bu gelişme projesi, verimli liği ve çevreye yararlılığı daha iyi değerlendirmemize ve güç tra folarında yüksek sıcaklıkta süper iletkenlik teknolojisi kullanımının uygunluğunu kanıtlamamıza ola nak sağlayacaktır. Bu nedenle ge leceğin pazarı yüksek randımanlı yeni trafolar içindir" dedi. ABB, bakır yerine HTS sargılar kullanmak suretiyle daha hafif, daha kompakt ve enerji kayıpları çok az olacak şekilde dizayn edi len HTS trafosunun geliştirilme sinde dünyanın en büyük elektrik şirketi Electricite de France ve Cenevre elektrik şirketi Services Industriels de Geneve (SIG) ile yakın işbirliği yaptı. Avrupa ve Amerika'daki 8 araştırma mer kezinde yaklaşık 1000 bilimadamı ve teknisyeni bulunan ABB, glob al iş alanlarına yayılmış 17.000 mühendisi ile araştırma ve geliş tirme çalışmaları yapıyor


Etiketler