AB, Yalıtımla Yaşam Kalitemizi Artıracak

05 Kasım 2005 Dergi: Kasım-2005

AB ile müzakerelerin başlaması Türk insanının yaşam kalitesini artıran, enerji sarfiyatını ve çevre kirliliğini azaltan ısı yalıtımı uygula maları ile gürültüyü önleyen ses yalıtımını zorunlu hale getiriyor Avrupa Birliği ile tam üyelik mü zakerelerine başlayan Türkiye, 35 müzakere başlığı altında yapılacak düzenlemelerle yaşam kalitesini artır maya yönelik birçok değişiklik yaşa yacak. Bu düzenlemelerle . başlayan süreçte ısı ve ses yalıtımının zorunluluğu, inşaatlarda çalışan ustala rın eğitimden geçmesi gi bi önemli farklılıklar ya şanacak AB Çevre Mev zuatı gereğince, yeni bi nalarda zorunlu olan ısı yalıtımı uygulaması, artık I eski binalarda da zorunlu olacak. Daha az yakıt kul lanımmı ve dolayısıyla atmosfere salı nan atık gazların azalmasını sağlayan ısı yalıtımı uygulamaları, küresel ısın mayı azaltmanın en önemli unsurları arasında yer alıyor. Isı Su Ses ve Yan gın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Genel Koordinatörü Ertuğrul Şen, ko nuyla ilgili yaptığı açıklamada, yapı lan tüm düzenlemelerin yaşam kalite sinin artmasına yönelik önemli katkı lar sağlayacağını belirtti. Ayrıca yeni düzenlemelere göre birçok yalıtım ürününün, temel kri terleri; mekanik mukavemet ve denge, yangın emniyeti, hijyen, sağlık ve çevre, kulla nım emniyeti, gürültüden korunma, enerji tasarrufu ve ısı tutma olan CE işaretim ta şıması zorunluluğuna dikkat çeken Şen, "Bu değişiklik, yalıtım sektörünün yakındı ğı merdiven altı ve kayıt dışı üretimin önüne geçilmesine yönelik bir adım olacak. Yalıtım sektörünün çatı örgütü İZODER olarak biz, CE ser tifikası vermeye aday bir kuruluşuz. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyo ruz" dedi.


Etiketler