Header Reklam

21. YÜZYIL İÇİN ARAŞTIRMA 1

05 Eylül 1999 Dergi: Eylül-1999

21. Yüzyıl HVAC&R Araştırması veya, 21-CR olarak bilinen girişim 1998 yılında başladı. 21-CR programı HVAC&R üreticilerinin, bina ve proses uygulamalarına entegre edildiğinde, bina sakinlerinin konfor ve iç mekan ortam kalitesi2 (IEQ) ihtiyaçlarına cevap verirken aynı zamanda, günümüz uygulamalarından çok daha az enerji tüketen ekipmanlar üretebilmeleri için gerekli araştırma çalışmalarına odaklanacaktır. Enerji verimliliği ve iç mekan ortam kalitesindeki gelişmelerin bir kısmı, HVACR ekipmanının kendisinde yapılacak değişikliklerle sağlanacaktır. Diğer yaralar ise geliştirilmiş ekipmanın, bina veya soğutma prosesleri gibi özel uygulamalar için tasarlanmış olan daha kapsamlı sistemlere entegre edilmesiyle sağlanacaktır. 21-CR programı, HVACR üreticilerinin yeni sistemler ve komponentler tasarlamasına engel teşkil eden sorunları çözmekte yeterli bilgiyi sağlamak amacıyla gerekli araştırma çalışmalarına odaklanmaktadır. Teknik yeterlilik sağlandıktan sonra, araştırma sonuçlarını uygulamak ve pazarın gereksinimlerine cevap veren ürünler ortaya koymak, HVACR üreticilerine kalacaktır. Program, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Enstitüsü' (ARTI) ve ARI ile ilişkili araştırma grupları tarafından yönetilmektedir. 1998 yılının başlarında bakırendüstri-si, Bakır Geliştirme Kurumu' aracılığı ile I   milyon dolarlık bağış sözü vermiştir. 1998 yılının Ekim ayında ise, Soğutma Servis Mühendisleri Cemiyeti5 (RSES) ve Kanada Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Enstitüsünde (HRAI) finansal olarak programı destekleyeceğini açıklamıştır. Bu girişim çerçevesinde önümüzdeki 5-7 yıl içerisinde, 25-35 milyon dolarlık araştırma yatırımının yapılacağı tahmin edilmektedir.

Niçin Şimdi?

HVACR endüstrisi ani bir şekilde daha önce görülmemiş bir değişim sürecine girmiştir. Bu değişimi zorlayan nedenler çevrenin ve doğal kaynakların korunması gelecekte daha da önemli bir hale gelecektir. Bu amaçlara ulaşmak için yeni teknolojiler geliştirmek uzun süreli ve yoğun bir çaba gerektirmektedir. Yeniliğe açık teknolojik alanlarda endüstriyel işbirliği için iyi bir zemin hazırlayan 21-CR programı, şirketlerin tek başlarına ulaşmakta zorlanacakları hedeflere yapılan yolculuğu hızlandıracaktır. HVACR endüstrisindeki şirketlerin insan ve altyapı kaynaklarının, alternatif soğutucu akışkanları kullanan ve verimi yüksek olan ekipmanların geliştirilme gerekliliği nedeniyle, artan ürün değişim hızı sonucunda zayıf kalmasından dolayı, tasarlanan araştırma programı yüksek derecede teknik risk taşımaktadır.

Organizasyon

Girişimin idare edilmesi ve araştırma çalışmalarının izlenmesi için "Yönetici Komite" oluşturulmuştur. Araştırma programı dahilinde oluşturulan alt komiteler ise:

 1.Alternatif Ekipmanlar

2.Yüksek Verimli Ekipmanlar

3.Sistem Entegrasyonu

4.İç Mekan Ortam Kalitesi

5.Akışkanlar

Yönetici Komitenin önderliğinde çalışacak olan alt komiteler, proje gereksinimlerini belirlemek ve araştırma projelerini yürütecek üstlenicileri seçmek ile yükümlüdür. Araştırma projesinin desteklenme kararı 21-CR Yönetici Komitesi tarafından verildikten sonra ilgili alt komite, teknik protokollerin değerlendirilmesi, uygun üst-lenicinin seçilmesi, araştırma çalışmalarının izlenmesi ve denetlenmesi ve final raporlarının değerlendirilmesinden sorumlu olacaktır. Alt komiteler koordineli olarak yürütülecek projeleri izlemekle de yükümlüdür. Böylelikle devlet laboratuvarla-rında ve üniversitelerin araştırma merkezlerinde yapılan çalışmalar, endüstriyel laboratuvarlarda yapılan benzer çalışmalar ile tek çatı altına toplanacaktır.

Alt Komite Aktiviteleri

Alternatif Ekipmanlar

Bu alt komite, konvansiyonel soğutucu akışkanları kullanan buhar sıkıştır-malı mekanik sistemler yerine, HVACR sistemlerinde kullanılabilecek yeni teknolojilerin araştırılması, yararlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi için yapılacak olan AR-GE çalışmalarını destekleyecektir. Örnek olarak termoakustik soğutma, geliştirilmiş absorpsiyon sistemleri ve hibrit sistemler verilebilir. Alt komite 10-20 yıl içerisinde ticarileştirile-bilecek çevre dostu teknolojilere odaklanacaktır.

Yüksek Verimli Ekipmanlar

Bu alt komite mevcut HVACR ekipmanlarının veriminin yükseltilmesi için yapılacak çalışmalara odaklanacaktır: Isı değiştiricileri, motorlar, kompresörler, kontrol ekipmanları ve sensörler, akışkanların ısı transferi analazi, hava şartlandırıcıları, test metodları, hata belirleme sistemleri, pompalar, pompa kontrolleri.

Sistem Entegrasyonu

Enerji tüketimini azaltmak ve konfor-seviyesini yükseltmek amacıyla, binaları kendi alt sistemleri ile birlikte ve fakat, ayrı ayrı optimize edilmiş kom-ponentler olarak değil, bir bütün olarak değerlendirmek gereklidir. Bu alt komite, HVACR ekipmanının çeşitli uygulamalarda bağlantılı çalışacağı sistemlere daha iyi entegre edilebilmesi için yapılacak çalışmaları yürütecektir. Hava kanalları, su sirkülasyonu sistemleri, zon kontrolü, geliştirilmiş proses ve ekipman kontrolü, binalarda ve soğutma sistemlerinde ortaya çıkan atık ısının geri kazanılması, ışıklandırmanın ve yalıtımın HVACR ekipmanları üzerindeki etkisi.

İç Mekan Ortam Kalitesi

Bu alt komite, sağlık, konfor ve verimlilik için yüksek kaliteli iç mekan ortamları yaratmak amacıyla, hava kalitesi, ses kalitesi ve ışık kalitesini de kapsayan araştırmaları destekleyecektir. Temel amaç, üreticilerin, daha önceden tanımlanmış olan iç mekan ortam parametrelerini kontrol edebilen ekipmanlar ortaya koymasını sağlayacak araştırma çalışmalarının yürütülmesidir, iç mekan hava kalitesi kontrol stratejileri, anti mikrobiyal malzemelerin belirlenmesi, partikül veya gaz sızıntısı kavramları, sıcaklığın, nemin, havalandırmanın, sesin ve hava hızının kontrol edilmesi.

Akışkanlar

Soğutucu akışkanlar, yağlar, absorpsi-yon sıvıları ve ikincil ısı transferi akışkanları, HVACR ekipmanlarının çalışmasında büyük önem taşımaktadır ve gelecekte yeni akışkanlara gerek duyulacağı kesindir.

Bu alt komitenin amacı, yeni akışkanların temin edilmesi ve uygulanması için gerekli araştırma çalışmalarını yürütmektir. Yeni akışkanları değerlendirirken gözönünde bulundurulacak parametreler ise: sistem verimi, güvenilirlik, çevresel etkiler ve güvenliktir.

21-CR Programının Sağlayacağı Yararlar

?Yükseltilmiş ekipman verimi

?Azaltılmış işletme maliyeti

?Güç santrallerinde azaltılmış CQ2 emisyonu irliği

?Yükseltilmiş ekipman güveni

?Yükseltilmiş konfor seviyesi.

 

Mechanical Syslems/Construction Group, Penton Media. Inc. tarafından Ocak 1999'da yayınlanmıştır. Mr. Jeft Forken 'in izni ile kullanılılmıştır.

Indoor Environmental ûuaiity" teriminde environmental sözcüğünün Türkçe karşılığı çevresel olmakla beraber. ortam sözcüğü anlam bakımından daha uygun bulunmuştur.

Air Conditioning and Refrigeration Technology Institute Copper Development Association Refrigeration Service Engineers Society

Heating, Refrigeration and Air Conditioning Institute

 

Çeviren: EMRE OĞUZ


Etiketler