2028 Makina Mühendisliği Vizyonu Makina Mühendisliğinin Geleceğine Bakış

05 Kasım 2008 Dergi: Kasım-2008

Makina mühendislerinden beklenen şey, sürdürülebilir çevre konusunda giderek yoğunlaşan baskıları görmezden gelmeden ve ekonomik büyümeyi engellemeden, hayatın temel gereksinimleri; enerji, çevre, gıda, barınma, su, taşımacılık, güvenlik, sağlık gibi temel konularda yeni teknikler, teknolojiler geliştirmek...Hem de herkes için. Yaşamak için günde iki dolar veya altında geliri olan dünya nüfusunun % 90’lık kesimi için de mühendislik çözümleri üretmek...Yani makina mühendislerinin işi çok daha güçleşecek. Makina mühendislerinin teknoloji ve mühendisliği ilgilendiren politik kararları etkileyebilmeleri, bunun için de politikaya girmeleri önemli. Üniversite-Endüstri-Devlet işbirliği üçgeninin kurulabilmesi gerekiyor. Aynı zamanda küresel işbirliklerinin tesis edilmesi, mühendislik çözümlerinde biyo ve nano teknolojilerin iyi değerlendirilmesi, mühendisliğin multi-disipliner bir yapıya girmesi, mühendisliğin sürdürülebilir gelişmesi için ömür boyu öğrenme anlayışının benimsenmesi büyük önem taşıyor. Rapora göre, makina mühendisliği politik, sosyal, endüstriyel, kültürel alanda, bir liderlik rolü üstlenmeli. Önceki kuşakların genç nesillere bilgi ve deneyim aktarması sağlanmalı. 

 

2001’deki ABD ikiz kuleler dehşeti veya 2008’deki Burma ve Çin trajedileri gibi doğal veya insan yapısı felaketler geleceğe ait çok şeyi değiştirdi. Ekosistem karmaşık bir şey ve biz ne kadar zamanımız kaldığını bilmiyoruz. Sekiz milyar nüfusa doğru ilerleyen dünyamızda küresel kaynaklarımızın limitleri hakkında yeterince şey bilmiyoruz. 

Çin ve Hindistan gibi hızlı gelişim gösteren uluslar gelecek açısından belirleyici rol oynamaya başladı. 1 milyar nüfuslu küresel orta sınıf oluşuyor ve önceki endüstriyel kaynakları sorunların tekrarlanması halinde, dünya kaynakları ve çevre için ciddi bir bedel ödenecek. Bu sınıfla mücadele etmek yerine dünyanın sürdürülebilirliği için yardımcı olmak gerekiyor. Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere, modern yaşamın nimetlerine hakları olmadığını söyleyemez. Yeni ve temiz teknolojilere gereksinim duyuyorsak, öncelikle bu yeni sosyal sistemin ağırlığını algılamak gerekiyor.
2028 Vizyonu makina mühendislerini büyük bir değişime ve zorlu bir mücadeleye çağırıyor

Büyük değişime adapte olacak yeni yatırımlar ve seçenekler hangi yönde olacak?

Büyük değişime karşı durabilmek için hangi uluslararası işbirlikleri tesis edilecek?

Gençler, teknik disiplinlerde yeterli eğitimi alabilecekler mi?

Gelecekteki doğal felaketlerle baş edilebilecek mi?

Ulusal yasal düzenlemeler, teknik gelişmeler temelinde uluslararası anlaşmalarla   uzlaşabilecek mi?

Büyüyen nüfusun gereksinimlerini mühendislik karşılayabilecek mi?

Çevresel öncelikli konuların halli için ne kadar zamanımız kaldı?

Toplumlar öğrendiklerinden ders çıkarabilecekler mi? 

Makina mühendisliği multi-disipliner bir çalışmaya entegre olabilecek mi?


Sürdürülebilir Gelişme

Hızlı gelişme gösteren ekonomiler, enerji, su, diğer gereksinimi yüksek şeylerin ve beraberinde çevresel baskıların da hızla paydaşı oluyor. 

Mühendislikten; temiz, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir dünya üzerinde hayati çözümler üretmesi bekleniyor. Dünya Mühendislik Organizasyonları Federasyonu seçilmiş başkanı Maria Prieto-Laffargue, kritik mücarele alanlarının “devingenlik, karmaşıklık ve sürdürülebilirlik” olduğunu söylüyor. Ona göre; mühendisliğin çok daha dinamik, çok daha donanımlı bir disiplin olabilmesi gerek. Artık dünya, ideolojilerden ziyade teknolojiye sahip olup olmamaya göre bölünmüş durumda. Yeni teknolojiler, belirli mecralarda akıyor. Prieto-Laffargue, yoksulluk ve çevre gibi ölümcül sorunlara karşı etkin araçların bulunması gerektiğini ısrarla vurguladı.

Gelecek on yıl içinde petrol üretiminin pik noktası aşılmış olacak. Gelecek yirmi yılda, bir çok bilim adamı iklim değişikliğinin geri dönülemez bir noktaya erişeceğine inanıyor. 

İklim değişikliği, gıda ve su kaynaklarının kıtlaşması ile paylaşım savaşları kızışacak. 

Petrolün tırmanan fiyatları biyodizelle ilgili yatırımları artıracak. Bu ise mısır, soya fasulyesi, şeker kamışı gibi beslenmede rol oynayan gıda maddelerinde sıkıntı yaratacak. 

29 ülke için su kaynaklarındaki sıkıntı 1995’te başladı. Dünya Bankası’nın araştırmalarına göre 2025’te, 48 ülke, ciddi bir su sıkıntısı içinde olacak. Gelecek 20 yılda, insanların su gereksinimleri ise %40 artmış olacak. Yeterli gıdanın üretilmesi için %17’nin üzerinde daha fazla su kullanımı gerekecek.

Çin ve Hindistan gibi hızlı gelişen ülkelerde büyüyen orta sınıf, daha fazla et, süt ürünleri talep edecek, ama bu ürünleri üretebilmek için de daha fazla ot, bitki gerekecek. Bu orta sınıf, daha fazla otomobil isteyecek. ABD Enerji Bakanlığı, Çin ve Hindistan’ın 2030’da bugünkünün %40 üzerinde petrol tüketim talebi olacağını öngörüyor. 


Hindistan’da 2500 dolara araba satılacağı söyleniyor. 

Yaklaşık dört milyar insan günde 2 dolar ve altında yaşıyor.  2030’da, buna ilaveten iki milyar insan dünya nüfusuna eklenmiş olacak, Bunun %95’i gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde olacak. Bu devasa büyüyen nüfus da gıdaya, temiz suya, etkin sıhhi koşullara, enerjiye, eğitime, sağlık ve taşımacılık hizmetlerine ihtiyaç duyacak.  

Sistemin kendisini koruyabilmesi ve sürdürülebilirliği için bu nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilerek sisteme kazandırılmaları, alım gücüne sahip olmaları, alıcı kitleye dönüştürülebilirliği gerekiyor. 

Mühendislikten de bu bekleniyor; herkes için belirli bir düzeyde yaşam koşulu sağlaması; çevreye daha fazla zarar vermeden, bu taleplerin çevreyle olabildiğince dost çözümlerle karşılanması. 

Tüm dünya mühendisleri tek bir camia haline gelecek

2028’de, gerek bireylerin gerekse organizasyonların öğrenme, yaratıcı yenilik geliştirme, uyumlandırma ve hızlı uyum sağlama kabiliyetleri, ekonomilerin dinamosu olacak. Makina mühendisliği eğitimi, taleplerin karşılanabilmesi için mühendislerin; yönetimde, yaratıcılıkta, sorun çözücülükte daha büyük teknik bilgi ve daha fazla uzmanlık sahibi olacağı biçimde yeniden yapılanmalı.

Hızlı gelişim gösteren Hindistan, Çin ve Meksika’da en çok mühendislik eğitimi veren okullar, teknik eğitim veren yüksek okullar açılıyor. Çin, Pekin’de dünyada bir numara olan bir endüstriyel park kurdu: Z-Park. Z-Park, Çin’deki pek çok ulusal yüksek teknoloji bölgesinden sadece bir tanesi. Yüksek teknoloji bölgeleri, iş ve finans dünyası için teknolojide yaratıcı yenilikler üretecek bir kuluçka makinesi gibi kurgulanıyor.

Geleceğin makina mühendislerinin daha yaratıcı, problem çözücü, multi-disipliner, problemleri sistem seviyesinde algılayarak yaklaşım getiren kişiler olmaları gerekecek. Geleceğin mühendisleri ömür boyu öğrenme sürecinde kalmaları, mütemadiyen yeni beceriler geliştirmeleri gerekecek.

ABD kendisini yabancı öğrencilere ve mühendislere açmanın avantajını kullanacak. Diğer ülkeler başarılı ABD programlarını uygulamaya başlayacak. Örneğin, AB geçen yıl tıpkı ABD’deki “Yeşil Kart” gibi “Avrupa İşçi Mavi Kartı” uygulamasına geçeceğini bildirdi. Açık görüşlülük giderek yaygınlaşacak, dört yıllık mühendislik eğitimi standardı daha karmaşık bir disiplin haline getirilecek. 

Mühendislik alanları özellikle Çin ve Hindistan gibi bölgelerde büyük ilerleme kaydedecek, gelişmiş ülkelere ve ABD’ye kıyasla nispeten daha düşük itibarlı olmaması için eğitim kalitesinin yükselmesi, hükümet tarafından  desteklenecek. 

Mühendisliğe duyulan saygı artacak ve mühendisler dünya genelinde iş yapabilir hale gelecek. Duderstadt’a göre, mühendisliğin eğitim kapsamı biraz mimari ve hatta hukukla genişletilecek. Mühendislik alanında bir “camia kültürü” oluşacak. İletişim olanaklarının gelişmesi de, tüm dünya mühendislerini tek bir camia haline getirecek.

Buna paralel tıp uzmanlık alanı da benzer biçinde genişletilecek.

Yüksek makina mühendisleri çok teknik konulardaki güçlükleri halletmek için daha fazla zaman harcayacaklar. Teknisyenlerin de becerileri artacak ve rutin bir takım mühendislik alanındaki konular teknisyenlere devredilecek.


İşbirliklerinin avantajı

2028’de tüm endüstrilerin baskın oyuncuları işbirlikleri geliştirecek. 21. yüzyıl, rekabetin değil işbirliklerinin damgasını vuracağı bir yüzyıl olacak.

Charles Vest’e göre küreselleşme, “mühendisliğin geleceği için en önemli beslenme kaynaklarından biri”. Gazeteci yazar Thomas Friedman “Dünya Düzdür” kitabında; küreselleşme için: “kazara Pekin’i, Bangalore (Asya’nın Silikon Vadisi), ve Bethesda’yı (Kolombiya’da)  yeni kapı komşularımız yaptı” diyor.


Küresel alanda yaratıcı yeniliklerin gelişimi

Entellektüel haklar ve patentler için fonların bir çeyreği harcanacak. Patent koruma konusu ekonomik olmayacak ve önem kaybedecek.

Sonuçta, entellektüel haklar etrafında etik bir tartışma söz konusu olacak. Son zamanlara kadar, entellektüel hakların etik boyutu konusu özellikle ilaç endüstrisinde ve ilaç almaya maddi gücü yetmeyenlerin yaşam haklarını savunma noktasında ortaya çıkıyordu. Genetik mühendislik ve biyoteknoloji alanında; özellikle felsefe ve din çerçevesinde etik tartışmalar başladı. Nanoteknoloji ve bioteknoloji teknolojik gelişmelerde baskın konumda. Gelecek 20 yıl Nano- Bio teknolojileri; tıp, enerji, su yönetimi, havacılık, tarım ve çevre yönetimi konularında baş  role çıkarıyor. 

 


Etiketler