1997 yılı hak görüşünün yılı olacak

05 Temmuz 1997 Dergi: Temmuz-1997

Kaç bin tane bu derin ve uzun nefesli hocamızdan mah sun kalan bacımız rüyasında rah metli hocamızı görmektedir, bile meyiz. Ancak, tahminimiz İslam'a uygun olmayacak tarzda edebiyete intikal eden hocamızın arkasında önemli sayıda mahsun dost bırak tığıdır. Kendisini cemiyete yaptığı iyiliklerden, birçok bahtsızı mesut kıldığından rahmetle anmak göre vimizdir.

Önemli bir hanımefendi eşinin servetinin kaynağını tarif ederken, kocam 42 yaşında evlenene kadar harama uçkur çözmeden yaşamış olup. 1. dereceden kadrolu me murluk yaptı demiştir. Bunu oku yan benim eşim de sen ne yapı yorsun, beni bir defa olsun yeme ğe davet edemiyorsun diye tuttur du. Adamlardaki yetenek bize hiç dokunmamış. 1 saatte evlenecek, iki dakikada boşanacak tekkeyi açacak, milyarlar toplayacaksın. Allah'ım, neden kullarına sevgini böyle farklı dağıtıyorsun. Hem yatıp kalkarak sizi aldatmaya kal kacaklar, hem de bütün dünya ni metlerinden istifade edecekler. Bir zamanlar bir üstadımız temel siz temel atardı sonra bu temelle ri atçılık oynayan çocuklar çıkar maya kalkar, oyuncak olarak kul lanırlardı. Hey gidi günler 20 se ne ne çabuk geçip unutuldu. Her halde bizim Temel dayı temeller bırakmış olacak ki bunlar satışa çıkıyor. Dünyada kapanmış, yalnız adı defterde kalmış bankaların pa ra ettiği ülke herhalde Türki ye'dir. Bu bankacılık ne kadar kârlı iştir, anlamak mümkün de ğildir. Parayı vatandaş yatıracak, faizi ödeyen yine o olacak.

Bu arada tanınmış bir politikacı mıza aşağıda Elazığ'da yaygın kullanılan iki dörtlüğü hatırlatmadan geçemeyeceğim; Eğer karın güzel iseNe işin var düğün evindeDüğün senin yatağında Yat oyna kalk oyna Eğer karın çirkin ise Ne işin var politikada Politika senin yatağında Yat ağla, kalk ağla. Ey gidi Hak görüş cebinde altın, ağzında dolar olunca ne güzel atıyorsun.

Almanya'daki vatandaşlarımız, Al manya vatandaşı olmaya çalışır ve Almanya çift vatandaşlığı tanı mazken onları Türkiye'de çalış madan 12.500 dolar karşılığı emekli yapacak ve ölünceye ka dar Türkiye'deki emekçinin sırtın dan maaşa bağlayacaksın. İşte ka zık diye buna denir. Ancak bu kazık iki taraflı düşünülmüştür. Türkiye'deki emekçi kazık yerken, çift vatandaşlı olacaklarda kazık yiyecektir. Çünkü Türkiye vatan daşlığından çıkanın Türkiye'dehangi hakları olduğu hâlâ açık değildir. Bir şikayet durumunda ya Alman vatandaşlığından çıka caklar ya da Türkiye'deki tüm haklarından vazgeçeceklerdir. Hak görüş termik santralleri, ba rajları, arsaları, otelleri, yolları meydanları satışa çıkarırken bu nun adına kaynak yaratmak diyor. Daha birkaç ay önce kamu kuru luşlarını özelleştirmenin aleyhine beyan veren üstadlar. bugün nere deyse tüm devlet arazilerini pa zarlayacaklar. Önemli olan tokat layarak, servete servet katacak kaynak yaratmaktır.

Allah'a, onun yüceliğine, varlığına inanan insan her gün görüş değiş tirir mi?

Allah'a, onun yüceliğine, varlığına inanan insan zikir adı altında içinde bulundukları otobüsü sallar mı!

Allah'a, onun yüceliğine, varlığına inanan insan onun gönderdiği ki tabı anlamadığı için yanlış oku maya cesaret eder mi! (Sık sık kelimesinde bir Alman'ın ı'yı i olarak okuması gibi) Allah'a, onun yüceliğine, varlığına varan, inanan insan her gün yaptığı İs lam dışı yalan ve talanlarını af fettirmek için gösteriş ibadeti ya par mı!

Allah'a, onun yüceliğine varlığına inanan. Müslümanlığın % 90'ı ti carettir, ticare tte sevap para ka zanma yoludur. Alın teriyle kaza nılan para enayiliktir diye vatan daşı kazıklar mı! Allah'a, onun yüceliğine varlığına inanan bir öğretim üyesi devletin izin verdi ğinin dışında yönetim kurulu üye likleriyle el altından gelir sağlar mı!

Allah'a onun yüceliğine, varlığına inanan bir insan veya grup. eski sinin on. yirmi katı fazla vakıfla ra bağışta bulundurup, sonrada vatandaşlar düzene sokulmak için yalvarıyorlar, biz de dayanamayıp alıyoruz diye övünür mü!

Allah'a onun yüceliğine, varlığına inanan bir insan hakiki inançlı in sanları kazıklayarak elde ettiği, vergisini vermediği parayla en lüks konut ve yazlıklarda oturur ken. Mercedes 300'lere biner mi! Bunlar ve daha sayılabilecek ni celerinin bu kendilerini Müslü man, benim gibilerini (inanan din darım) kafir gösteren, bu insanla rın, aslında nasıl Müslüman ol dukları düşündürücüdür.

Bunlar dolar, altın ve Mercedes'e aşıktır. Dinimizde vacip olan: iba dethane görevlilerinin maaşlarını vakıflar idaresi üzerinden, buraya yapılacak bağışlardan almalarıdır. Enflasyonu indirdik diyenlere halk pazarlarını ziyaret etmesi önerilir. Sn. Devlet büyüklerimiz milletin olanaklarını kullanarak Hac göre vini yerine getirirlerken, Türk Milletinden vekalet aldıklarından, bundan sonra bana da Hacı Do ğan Özgür olarak kendimi tanıtma hakkı doğmuş olmaktadır. Bu ve kalet nedeniyle devlet kesesinden benim adıma yapılan harcamaları helal ediyorum.

İstanbul'un yolları da bizim baş kanın icraatları gibi sanki köste bek yuvası. Bugün yapılan yollar, bir iki ay sonra köstebek yuvası na dönüyor. Balta Limanı Arıtma Tesisi açılışına ne demeli. İnşaatı bir yıl donduracaksın, sonra da iki yılda bitti diye böbürlenecek sin. Halbuki yüklenici firma iste meseydi yıllarca mahkeme devam eder. iş de sürdürülemezdi. Neden başkasının yarım bıraktığı işe sanki sıfırdan başlanmış gibi sahip çıkılıyor?

TaksimLevent tüneli ElektroMe kanizasyon ihalesi ise bir komedi. Bizim başkan neler söylemişti, hâlâ kulaklarımda çınlıyor. İnşal lah bu olay da İstanbul yollarına dönmez. Siemens gibi dünyanın sayılı firmalarından birine verilen ihale hangi gerekçeyle iptal etti rildi. Acaba kamu oyundaki taraf tarlarını desetkeleme dedikoduları doğru mu? Bu husus acilen açık lanmalıdır.

Hak görüş her .şeyi yapar, benim için Hak görüş icraatında sürpriz, olmaz. İş yapmadan yapar görün me üstadıdır bunlar. Saygılarımla.

Prof.Dr. Doğan ÖZGÜR


Etiketler