Header Reklam

11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Teskon+SODEX Gerçekleştirildi

05 Mayıs 2013 Dergi: Mayıs-2013
TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) düzenlediği 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON) ve Teskon+Sodex Fuarı 17-20 Nisan 2013 tarihinde İzmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlendi. Dört gün süren kongrenin ana teması “Yarının Binaları: Enerji, Konfor, Çevre ve Ekonomi” olarak belirlendi.
Kongrenin açılış konuşmaları, MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özsakarya, Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülden Gökçen Akkurt, SODEX Fuarcılık Adına Hannover Messe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirtaş, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden ve sektör dernekleri adına Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Türkmen tarafından yapıldı. 
Kongre boyunca 8 sempozyum, 4 seminer, 4 çalıştay, 16 kurs ve 1 panelin yanı sıra teknik oturumlar, konferanslar, sabah toplantıları ve sosyal etkinlikler gerçekleştirildi. Kongre ile birlikte eşzamanlı düzenlenen Teskon+Sodex Fuarı ise, tesisat alanında ürün ve hizmet üreten firmaları bir araya getirdi. 
Teskon+Sodex Fuarı’na ısıtma, soğutma, havalandırma, yalıtım, doğalgaz, jeotermal, güneş enerjisi alanlarında ürün ve hizmet üreten 100’den fazla firma katıldı. Kongre ve fuar, yaklaşık 2 bine yakın delege ve 20 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. 
MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özsakarya, önceki tesisat kongreleriyle ilgili bilgi vererek özetle şöyle konuştu: “Önemli bir sunum, tartışma, eğitim ve bilgi paylaşım platformu olan kongremizin ana temasını belirlerken, dünyamızın ve ülkemizin çevresel ve ekonomik durumunu, enerji görünümünü göz önünde bulundurarak yola çıktık. Konfor koşullarından ödün vermeden, çevresel etkileri ve maliyetleri en aza indirgeyerek binaların enerji tüketimlerini azaltıp sıfır enerjili binalara ulaşma, hatta enerji fazlasını satarak pozitif enerjili bina olma hedefi ile "Sürdürülebilir Bina" kavramı ülkemizin de gündeminde yer almakta. Buradan yola çıkarak ve “kentsel dönüşüm” adı verilen ve ülkemizin yapı stokunun çok büyük kısmının yenileneceği bir sürecin eşiğinde olduğumuz gerçeğini de göz önünde bulundurarak TESKON 2013'ün ana temasını "Yarının Binaları: Enerji, Konfor, Çevre, Ekonomi" olarak belirledik.”
Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülden Gökçen Akkurt ise, kongre çalışmalarının titizlikle yürütüldüğüne işaret ederek, “Her düzenlenişinde daha fazla katılımcı, daha fazla bildiri, daha fazla eğitimin yer aldığı kongrenin başarısı sadece titizlikle hazırlanmasında değil, Türkiye için Tesisat Mühendisliği’nin öneminin 20 yıl önce doğru bir şekilde tespit edilmiş olmasından ve sektörün kongreye sahip çıkmasından kaynaklanmaktadır” dedi. 
MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ise özetle şöyle konuştu: “20 yıldır tesisat mühendisliği alanındaki bütün gelişmeleri irdeleyen kongremiz, 158 konu başlığıyla bugüne kadarki en geniş program içeriğine ulaşarak kendi başarı çıtasını bir kez daha aşmıştır. Kongremizin 20. yılında süreklilik içinde ulaştığı dev boyutu sizlerle paylaşmaktan dolayı mutluyuz. Dünden bugüne bu kongreye yönelik emek ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Kongrelerimiz, özetle, tesisat mühendisliği alanında uzman mühendislik, enerji verimliliği, imar mevzuatı, yapı denetimi, disiplinler arası işbirliği, mesleki akreditasyon, tesisat mühendisliğinde personel belgelendirmesi, AB teknik mevzuatı, meslektaşlarımızın çıkarları, Ar-Ge çalışmaları, binalarda enerji performansı yönetmeliği konularını meslek ve kamuoyu gündemine taşıyan bir platform olarak tarihe geçmiştir. Bu kongrelerde üretilen-paylaşılan bilgi ve teknoloji, 20 yıldır meslek alanımızın ve sektörün gelişmesine, halkımızın daha sağlıklı, planlı, güvenli, temiz mekanlarda ve kentlerde yaşamasına hizmet etmektedir”. Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemiz enerji temini açısından, ders almamızı zorunlu kılacak kadar yüksek oranda dışa bağımlıdır. Enerji tüketiminin yüzde 30’unu petrolle karşılayan ve ithal petrol bağımlılığı yüzde 93 olan ülkemiz bu durumdan hayli etkilenmektedir. Artan enerji ihtiyacımızın ucuz, sürekli ve güvenli bir şekilde karşılanmasında yaşanan sıkıntılar, ülkemizin en önemli problemlerinden biridir. Bunun en önemli nedeni, stratejik bir planlama anlayışının olmaması, ithal doğalgaza dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinin teşvik edilmesi, kamunun enerji yatırımlarından çekilerek, zengin linyit rezervlerimizin ve hidrolik kaynaklarımızın değerlendirilmemesi ve bu alanlara yatırım yapılmamasıdır. Rüzgâr, jeotermal, güneş gibi yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın yeterince değerlendirilememesidir. Sorunların çözümü kamusal planlama ve yerli kaynak kullanımını esas alan enerji politikalarının en geniş katılımla oluşturulup uygulanmasından geçmektedir. Bu politikalarda enerji verimliliği özel bir yer tutmalıdır. Sanayide yıllık enerji kaybımız en az 5 milyon ton eşdeğer petroldür. Bina, ulaşım ve elektrik sektöründeki kayıplarla birlikte enerji israfı korkunç rakamlara ulaşmaktadır. Sanayide yüzde 20, ulaşımda yüzde 15, binalarda yüzde 30’u aşan bir tasarruf potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyel önemsenmelidir. Enerji verimliliğinin daha etkinleştirilmesi, kurumlardaki kadroların güçlendirilmesi, genel ve sektörel hedeflerin ve eylemlerin belirlenmesi, halkın ve sanayicinin enerji verimliği önlemlerini uygulamak üzere finansman ile teşvik edilmesi, mevzuatın bürokratik güçlükler getiren uygulamalarının düzeltilmesi ve tüm bu çalışmaların yerli mühendis ve mimarlar tarafından yürütülmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Isıtma, soğutma, havalandırma-klima ve tesisat sistem ve elemanlarından oluşan iklimlendirme sektörünün mevcut durumuna baktığımızda, sektörün yaklaşık olarak yüzde 80’inin KOBİ niteliğindeki işletmelerden oluştuğu görülmektedir. Sektörün üretim değeri 2012’de 5,3 milyar TL, katma değer 1,6 milyar TL’dir. Üretimin imalat sanayi içindeki payı binde 82’dir. 2012 yılı sektör ithalatı 3,6 milyar TL, ihracatı 2 milyar TL; ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 56’dır. Hammaddede dışa bağımlılık (yüzde 29,3), düşük katma-değer (yüzde 31,5) , GSMH içinde % 0,65 (binde 65) olan Ar-Ge ve inovasyon altyapısının gelişmemiş olması, ara mal üretimindeki yetersizlik, ara mesleki eleman ihtiyacı, markalaşma ve patent sayısındaki düşük düzey, kayıtdışı oranının yüksek olması ve haksız rekabet, üniversite-sanayi işbirliğinin koordinasyonu ve ortak çalışmaların yeterli olmaması, sektörün başlıca sorunları arasındadır. Ülkemizin kaynaklarının küresel güçlerin baskısından bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi; bilimi ve teknolojiyi esas alan, AR-GE ve inovasyona ağırlık veren, yerli yatırımcıyı özendiren ve koruyan, devletin ekonomideki yönlendiriciliğini artıran, dış girdilere bağımlı olmayan, sosyal devlet anlayışı temelinde istihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı öngören politikalar gerekmektedir.”
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı konuşmasında: “Tesisat mühendisliği, makine mühendisliğinin temel disiplinlerinden biridir. Sektörün sorunlarının tespiti, çözümlerinin ne olabileceğinin her yönüyle tartışıldığı kongrelerimiz sayesinde, bu ülkede tesisat mühendisliği kavramı anlamlı bir yere oturmuş ve görünür, bilinir bir aşamaya gelmiştir. Bu kongrelerimizde sunulan bildiriler, kongrelerimizde yapılan kurslar ve seminerler ile tesisat mühendisliği alanında bilgiler tüm tesisat mühendisleri için erişilebilir ve ulaşılabilir olmaktadır. Bugün odamız yayını olarak tesisat mühendislerinin kullanımına sunulan kitaplarımızın karar alma süreçleri tesisat kongrelerimiz aracılığı ile gerçekleşmiştir. Tesisat mühendisliği kongreleri olmasaydı belki de "mühendislikte uzmanlık" kavramı üzerine bu kadar kapsamlı tartışma olanağı bulunamayacaktı. Tesisat kongrelerimizin temel amacı tesisat mühendisliğinin ülkemizdeki gelişimine katkı sağlamaktır. Tesisat mühendisliği ve etkileşim içinde olan diğer alanlarda, yeni bilgi ve teknolojinin paylaşılması, yaygınlaşması; tesisat mühendisliğinin temel ve uygulamalı alanlarında bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulması ve tartışılması bu kongrelerimizin temel hedefleridir. Sanayileşme, kırdan kente göç ile birlikte giderek artan şehirleşme ve çok katlı binalarda yaşama anlayışının hakim olduğu böyle bir dönemde yaşam konforunun ve kalitesinin artırılması için tesisat mühendisliği alanında yapılması gerekenlerin tartışılacağı bu seneki kongremizin konusu da "Yarının Binaları: Enerji, Konfor, Çevre, Ekonomi" olarak belirlenmiş. Konunun uzmanlarınca her açıdan tartışılacağı kongremizin başarılı geçeceğine inancım tamdır. Uluslararası standartlarda gerçekleşen bir organizasyon olarak tesisat mühendisliği kongreleri her seferinde kendi başarı çıtasını aşarak bugünlere gelmiştir. Bu çalışmayı bugünlere taşıyan arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum”. Soğancı sözlerini şöyle sürdürdü: “TMMOB için çok önem taşıyan bir konuyu daha burada sizlerle paylaşmak istiyorum. TMMOB’nin 41. ve 42. Genel Kurullarında kararı alınan ve son yıllardaki en önemli projelerinden biri olan Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri’nin inşaatı hızla ilerliyor. Binamızın açılışını Sevgili Başkanımız Teoman Öztürk’ün ölüm yıldönümü olan 11 Temmuz 2013 tarihinde hep birlikte gerçekleştireceğiz. Öğrenci Evi ve Sosyal Tesislerimizin inşaatı bugüne kadar odalarımızın katkıları ve arkadaşlarımızın yoğun çabaları ile yürüdü. Şimdi gelinen bu günde öğrenci evimizin hepimizin, hepinizin maddi desteğine ihtiyacı var. Çünkü "Gençlik geleceğimizdir" sözünden hareketle, aydınlık yürekli aydınlık beyinli mühendis, mimar, şehir plancısı adayı arkadaşlarımızın en iyi şekilde yetişebilmesi için, Öğrenci Evimizin önemini çok iyi biliyoruz. Birlikte hayalini kurduğumuz Öğrenci Evimiz için birer tuğlayı hepimiz ayrı ayrı koyarak, bu yapıyı hep birlikte yükselteceğiz, bitireceğiz. Hepinizin desteği çok değerli bunu hatırlatmak istedim”.
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Türkmen ise; tesisatlar vasıtasıyla sağlanacak tasarruf çalışmalarına dünyanın birçok ülkesinde devlet teşviki sağlandığına dikkat çekerek, Türkiye’de de enerji tasarrufu çalışmalarının geliştirilmesi doğrultusunda teşvik uygulamalarının gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Teskon+SODEX 2013’te katılımcı olarak yer alan Doğa Sektörel Yayın Grubu tarafından hazırlanan Termodinamik, Tesisat Market, ISK Teknik, HVAC&R Turkey, Yeni Enerji ve e-belediye dergileri de katılımcı ve ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtıldı. 


Etiketler